Manşet

MTA Müfettiş Yardımcısı Alımı

Yazan  | 

MTA Müfettiş Yardımcısı Alımı

Maden Teknik ve Arama Genel müdürlüğü memur alımı yapıyor, Maden Tetkik ve arama bünyesine dahil etmek üzere 5 adet Müfettiş yardımcısı alacaktır.Alt kısımda verilen bilgilerde, sınava katılabilme koşullarına, başvuru şekli ve yerine, sınav şekli ve konularına, giriş sınav notlarının değerlendirmesine, sınav sonuçların duyurulması ve itiraz ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 5 adet Müfettiş Yardımcısı (İdari) kadrosuna atama yapılmak üzere yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır,  müracaat işlemleri, 

1 – Sınava Katılabilme Koşulları:

A – ÖSYM tarafından 06-07 Temmuz 2013 tarihinde A grubu ve Öğretmenlik veya 05-06 Temmuz 2014 tarihinde yapılan Lisans Kamu Personel Seçme Sınavından, KPSSP 38 puan türünden 80 ve üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda; en yüksek puan sıralamasına göre ilk 50 kişi içerisinde bulunmak (50’nci adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilirler.)

B – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,

C – Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

D – Erkek adayların fiili askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmaları,

E – Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile muadili yerli ve yabancı fakülteden birini bitirmiş olmak,

F – Yapılacak soruşturma sonucunda, sicil ve karakteri bakımından mesleğe alınmasına engel bir hali olmadığı anlaşılmak (Bu araştırma Kurul Başkanlığı tarafından sözlü sınav öncesi yaptırılır.),

G – Hizmet taahhüdü altında bulunmamak,

H – Daha önce yapılmış olan Kurumumuz Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına iki defadan fazla girmiş bulunmamak,

I – Sağlık durumu itibariyle, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,

2 – Müracaat İşlemleri:

Başvurular MTA Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Müracaat Formuyla yapılacaktır.

Form ekinde:

A ) Nüfus cüzdanı fotokopisi

B ) Yüksek Öğretim bitirme belgesi veya Teftiş Kurulunca onaylı örneği,

C ) Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı (Hizmet taahhüdü beyanı)

D ) Askerlik durum beyanı,

E ) 6 adet vesikalık fotoğraf,

F ) Adli Sicil beyanı,

G ) Sağlık durum beyanı

H ) Özgeçmiş formu (kendi el yazısı ile yazılmış)

I ) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya Teftiş Kurulunca onaylı örneği,

Yer alacaktır.

Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılacaklar arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

3 – Başvuru Şekli ve Yeri :

Başvurular 02.01.2015 tarihinde başlayacaktır. Sınava katılabilmek için isteklilerin, müracaat formunda belirtilen belgelerle birlikte en geç 16.01.2015 günü mesai bitimine kadar; MTA Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı (F-Blok 3.Kat) Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:139 – 06800 Söğütözü-Çankaya/ANKARA adresine elden (şahsen) başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınava giriş şartlarına ve konularına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren müracaat formu ve diğer beyan formları, MTA Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan veya www.mta.gov.tr internet adresinden temin edilebilir. “Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazananlar Listesi”, en geç 02.02.2015 tarihine kadar Kurumumuzun yukarıda belirtilen internet adresinden ilan edilecektir.

4 – Sınav Şekli ve Konuları :

Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav aşamalarından oluşur. Yazılı sınav çoktan seçmeli ve test usulüyle 28.02.2015 tarihinde saat 10:00’da başlayacak ve tek oturumda, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünde yapılacaktır.

Adaylar; sınava girilecek yer ve zamanı gösteren Sınav Giriş Belgesine, Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi’nin www.yasamboyu.hacettepe.edu.tr internet adresinde bulunan ilgili linkten ulaşacaklardır. Yazılı sınava gelen adaylar sınava giriş belgeleriyle birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Sınava giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesi yanında olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması v.b.) adaylar sınava alınmayacaktır. Cep telefonu, hesap makinesi, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. elektronik cihazlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır.

Sınav Konuları:

A – Hukuk :

1 – Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)

2 – İdare Hukuku (Genel Esaslar ve İdari Yargı)

3 – Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar)

4 – Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)

5 – Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak)

6 – Ceza Hukuku (Genel Esaslar)

7 – Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel Esaslar)

B – İktisat :

1 – Genel Ekonomi Teorisi (Mikro – Makro Ekonomi v.d.)

2 – Güncel Ekonomik Sorunlar

3 – Milli Gelir

C – Maliye :

1 – Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası.

2 – Türk Vergi Hukukunun Genel Esasları.

3 – Bütçe ve Bütçe Çeşitleri.

D – Muhasebe :

1 – Genel Muhasebe

2 – Bilanço Analizi ve Teknikleri.

E – Yabancı Dil :

İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi.

5 – Giriş Sınav Notlarının Değerlendirilmesi :

Yazılı sınavda toplam 100 soru sorulacaktır. Sınav çoktan seçmeli ve 5 seçenekli olacaktır. Değerlendirme her alanda 100 puan üzerinden yapılacaktır. Yazılı sınavda her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahip olup, iptal edilen soru/sorular olması durumunda bu soru/sorular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Sınavda başarılı olabilmek için adayların her alanda (Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, Yabancı dil) en az 60 puan alması ve ortalamasının en az 65 puan olması zorunludur.

Yazılı sınavda başarılı olmayanlar sözlü sınava alınmaz. Yazılı sınavı kazananlar, sözlü sınavı yeri ve tarihi www.mta.gov.tr internet adresinde ayrıca ilan edilecek ve posta yoluyla da bildirim yapılacaktır.

Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavlar, yazılı sınav gruplarına giren konularda yapılır. Bu sınavlarda ayrıca adayların zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve davranış gibi kişisel nitelikleri de göz önünde bulundurulur.Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65 den aşağı olmaması şarttır.

Giriş sınav notu ; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Sınav notlarının eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin atamaları sınavındaki derece sırasına göre yapılır

6 – Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve İtiraz :

Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan adayların asıl ve asıl sayısı kadar yedek listesi Kurum internet sayfasında ilan edilecek ve iletişim adreslerine iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilecektir.

Adaylar yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 5 gün içerisinde, Hacettepe Üniversitesinin TR230001200154100006000063 Nolu hesabına 40-TL (Kırk Türk Lirası KDV dahil) itiraz ücreti yatırarak, aldıkları banka dekontu ile birlikte konu başlığı belirtmek suretiyle dilekçe ile MTA’ya yazılı olarak yapacaklardır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza, adı soyadı, iletişim bilgisi, TC kimlik numarası olmayan ve faksla yapılan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

Ayrıca, Sınavla ilgili ayrıntılı bilgi (0312) 201 14 45- (0312) 201 14 46 numaralı telefonlardan alınabilir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.