Personel Alımı

TÜBİTAK Personel Alımı

Yazan  | 

Tübitak Personel Alımı Gercekleştirecek.Tübitak bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere personel alımı gerçekleştirecek.

TÜBİTAK

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ BAŞKANLIĞI

İlan No: TBTK.TTO.2017-1

1- Referans Kodu: TBTK.TTO.2017-1.01 Patent Vekili

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Ulusal ve uluslararası fikri hak tescil mercileri nezdinde başvurusu yapılacak, tescil süreci devam eden veya tescil edilmiş; patent, faydalı model, marka endüstriyel tasarım veya eserler gibi fikri ve sınai haklara ilişkin tüm işlemleri yapmak ve yürütmek, marka başvurularında üçüncü kişilerin itirazlarını değerlendirmek ve karşı görüş hazırlamak; Enstitü kararlarına karşı Yeniden İnceleme Değerlendirme Kuruluna sevk edilecek konularda karşı görüş hazırlamak, başvuru sınıflarından eşya ve/veya hizmet çıkarmak; marka, patent, fikri haklarla ilgili her türlü işlemi yapmak ve Patent Vekili adaylarını Patent Vekilliği Yeterlik sınavına yetiştirmek.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Mühendislik Bölümleri, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

1.2.2- Türk Patent Enstitüsünün açmış olduğu Patent Vekilliği Yeterlilik Sınavı başarı belgesine sahip olmak,

1.2.3- Tercih edilen nitelikler;

İkinci bir yabancı dil bilmek,

Marka Vekilliği Yeterlilik Sınavında başarılı olmak.

2- Referans Kodu: TBTK.TTO.2017-1.02 Uzman Yardımcısı / Uzman

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Patent Vekilinin yaptığı işler konusunda Patent Vekillerine yardımcı olmak.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 10

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Mühendislik Bölümleri, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

2.2.2- Tercih edilen nitelikler;

İkinci bir yabancı dil bilmek,

Marka Vekilliği Yeterlilik Sınavında başarılı olmak.

3- Referans Kodu: TBTK.TTO.2017-1.03 Uzman Yardımcısı / Uzman

3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Fikri hak süreçlerinde Kurum adına ödenmesi gereken ücret, harç ve sair ödemeleri takip etmek, yapılacak hizmet alımlarında sözleşme hazırlamak, Kurum adına ödenmesi gereken ücret, harç ve sair ödemelerin muhasebe işlemlerini hazırlamak ve takip etmek.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

3.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren İktisat, İşletme, Ekonomi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Ekonomi ve Finans, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Sermaye Piyasaları, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Muhasebe veya Muhasebe ve Finansal Yönetim, bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

3.2.2- Tercih edilen nitelikler;

İkinci bir yabancı dil bilmek.

Kamu ihale mevzuatına hakim ve bu kapsamda yapılan alım ve satım işlemlerinde tecrübe sahibi olmak.

Türk Patent Enstitüsünün açmış olduğu Patent ve/veya Marka Vekilliği Yeterlilik Sınavı başarı belgesine sahip olmak.

4- Referans Kodu: TBTK.TTO.2017-1.04 Uzman Yardımcısı / Uzman

4.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Kurumun sahibi veya ortağı olduğu Fikri Mülkiyet Haklarının ticarileştirilmesine ilişkin süreçleri yürütmek, piyasa araştırması ve mali değerleme yapmak, potansiyel müşterilerle ilişkileri kurmak, toplantılar düzenlemek, lisans ve devir sözleşmeleri hazırlamak, Kurum içi danışmanlık yapmak, bilgilendirme toplantıları düzenlemek ve görüş vermek.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

4.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

4.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik Bölümleri, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik İktisat, İşletme, Ekonomi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Ekonomi ve Finans, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Sermaye Piyasaları, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Muhasebe veya Muhasebe ve Finansal Yönetim bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

4.2.2- Tercih edilen nitelikler;

İkinci bir yabancı dil bilmek.

Teknoloji Transferi, lisans ve devir sözleşmeleri konularında tecrübe sahibi olmak.

Türk Patent Enstitüsünün açmış olduğu Patent Vekilliği Yeterlilik Sınavı başarı belgesine sahip olmak.

5- Referans Kodu: TBTK.TTO.2017-1.05 Uzman Yardımcısı / Uzman

5.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Teknoloji transferine ilişkin mali süreçleri yürütmek, bu süreçleri yürütürken ilgili Birim ile işbirliği yapmak, Teknoloji transferine ilişkin ihale süreçlerini yürütmek, Ticarileştirme yapılmasına bağlı olarak elde edilen ve/veya edilecek gelir üzerinden Dağıtılabilir Gelirin ilgili mevzuat uyarınca hesaplanmasına ilişkin çalışmaları yapmak, Fikri Mülkiyet Hakkına konu teknolojinin geliştirilmesinde faal olarak çalışan Fikri Ürün geliştiren Çalışanlara ödenecek bedel ile Başkanlığa aktarılacak bedelin ilgili mevzuat uyarınca hesaplanmasına ilişkin çalışmaları yapmak, Ticarileştirme sonrasında elde edilen ve/veya edilecek gelirin takibini yapmak.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

5.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

5.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İktisat, İşletme, Ekonomi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Ekonomi ve Finans, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Sermaye Piyasaları, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Muhasebe veya Muhasebe ve Finansal Yönetim bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

5.2.2- Tercih edilen nitelikler;

İkinci bir yabancı dil bilmek.

Kamu ihale mevzuatına hakim ve bu kapsamda yapılan alım ve satım işlemlerinde tecrübe sahibi olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

f) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.

10.000

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + > 3,00

Üniversiteye herleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır. (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır).

g) Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim -öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak

(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Sınav Türü KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE CAE CPE
Tüm referans kodları için 80 79 213 550 A B C

KPDS

ÜDS

YDS

TOEFL IBT TOEFL CBT TOEFL PBT FCE CAE CPE

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test

Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test

Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test

First Certificate in English

Certificate in Advanced English

Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar için İngilizce yeterlilik şartı aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

a) Başvuru için adaylardan istenen belgeler şunlardır:

İş Başvurusu Formu (www.tubitak.gov.tr adresinden sağlanabilir),

Bir adet vesikalık fotoğraf (İş başvuru formuna yapıştırılmış),

Özgeçmiş,

Diploma, çıkış belgesi fotokopisi (lisans ve varsa üstü. Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de getirmeleri gerekmektedir),

Lisans (ve varsa üstü) transkript belgesi,

Yabancı dil sınavı sonuç belgesinin fotokopisi (veya İngilizce dil şartı için lisans eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge),

Üniversiteye giriş sınavı yerleştirme belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı),

Üniversiteye giriş sınavı sonuç belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı),

Alanında deneyimli adaylar için Çalışma Belgesi ve Hizmet Dökümü,

Türk Patent Enstitüsünün açmış olduğu Patent Vekilliği Yeterlilik Sınavı başarı belgesi (TBTK.TTO.2017-1.01 referans kodlu pozisyon için zorunludur).

b) Başvuru için istenen belgelerin en geç 04/01/2017 Çarşamba günü mesai bitimine

kadar Başkanlık Evrak Teslim Bürosuna elden veya posta yolu ile teslim edilmesi

gerekmektedir. Evrakların yukarıda verilen sıraya uygun, tek yüze bastırılmış ve

birbirlerine zımbalanmadan teslim edilmesi önem arz etmektedir. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

c) Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır.

d) Başvurularda referans kodunun belirtilmesi şarttır. Referans kodu olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar en fazla 2 (iki) adet Referans Kodlu pozisyona başvurabilecektir. İkiden fazla pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

e) Başvuruların incelenmesi sonucunda, istenen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

f) Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

g) Her bir pozisyon için; başvuru yapan adaylardan alanında doktora mezunu olanlar, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e), (f) ve (g) maddelerinden muaf tutulacak ve sıralamaya dahil olmadan ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır. Bu durumdaki adayların iş başvuru sistemine; üniversiteye giriş sınavı yerleştirme ve üniversiteye giriş sınavı sonuç belgelerini yüklemelerine gerek yoktur.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Kurum’un internet sayfasında

(www.tubitak.gov.tr) ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.

Adres: TÜBİTAK, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı,

Atatürk Bulvarı No:221, 06100 Kavaklıdere ANKARA İletişim: Tel: 0 312 298 1717 – 1721 Fax: 0 312 427 6817

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.