Manşet

TMSF Denetçi ve Uzman Yardımcısı Alımı

Yazan  | 

TMSF Denetçi ve Uzman Yardımcısı Alımı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Memur Alımı gerçekleştiriyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesine dahil etmek üzere 4 adet Denetçi ve 10 adet uzman yardımcısı olmak üzere toplamda 14 adet Memur Alımı yapıyor. Sizde TMSF de işe başlamak için alt kısımda verilmiş olan genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine, sınav bilgilerine ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan:

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI VE FON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 4 adet Fon Denetçi Yardımcısı ve 10 adet Fon Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır.

Adaylar, Fon Denetçi Yardımcısı ve Fon Uzman Yardımcısı kadrolarından yalnızca birine müracaat edebileceklerdir.

I – Sınava Katılma Şartları

1 – Fon Denetçi Yardımcısı için;

ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavları (KPSS)’dan KPSSP63 puan türünden en az 80 (seksen) puan almış olmak.

Yukarıda belirtilen KPSSP63 puanı için başvuranların toplam sayısının 40 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 40 aday, yazılı giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

2 – Fon Uzman Yardımcısı için;

ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavları (KPSS)’dan KPSSP63 puan türünden en az 80 (seksen) puan almış olmak.

Yukarıda belirtilen KPSSP63 puanı için başvuranların toplam sayısının 100 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 100 aday, yazılı giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

3 – Fon Denetçi Yardımcısı ve Fon Uzman Yardımcısı için;

A) En az dört yıl süreli eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı okulları bitirmiş olmak,

B) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

C) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

D) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmamak, konkordato ilan etmiş olmamak, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusu tasdik edilmiş olmamak ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmamak,

E) 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya aynı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmamak veya kontrolü elinde bulundurmamak,

F) Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde tasfiyeye tabi tutulan finansal kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık haklan ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olmamak veya kontrolü elinde bulundurmamak,

G) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak veya mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, 5411 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, 5411 sayılı Kanunun ve 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü 5411 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde yer alan çalışması yasaklananlardan olmamak,

H) Askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

II – Sınav Başvurusu

Başvurular, 27/03/2015 tarihinden itibaren en geç 10/04/2015 tarihi mesai bitimine kadar, istenilen belgelerle birlikte, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul (34394) adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Fon’a ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

III – Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

A) İş Talep Formu, (sözkonusu belge yukarıda belirtilen adresten Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından, Fonun İrtibat Bürosundan (Atatürk Bulvarı No:211 Kavaklıdere/Ankara) veya internet üzerinden “www.tmsf.org.tr” adresinden temin edilecektir.

B) Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya kurumumuzca onaylı örneği (yabancı okul mezunları için YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

C) Nüfus Cüzdanı sureti,

D) Son 6 ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

E) KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslı kurumumuza ibraz edilmek şartıyla kurumumuzca onaylanmış örneği,

F) Adres, e-posta, telefon vb iletişim bilgilerinin yer aldığı özgeçmiş.

IV – Yazılı Giriş Sınavına Katılacak Adayların İlanı

KPSS puanı en yüksek olandan başlanmak üzere yapılacak sıralamaya göre yazılı giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi www.tmsf.org.tr adresinden ilan edilecektir. Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

V – Sınav Giriş Belgesi

Yazılı giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar için Kurumca Sınav Giriş Belgesi hazırlanır ve adayların e-posta adreslerine gönderilir. Adaylar sınava girmeden önce yanlarında; çıktısını aldıkları ve son 6 ay içerisinde çekilmiş bir fotoğraflarını yapıştırdıkları Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulunduracaklardır.

Sınava katılmaya hak kazanamayan başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

VI – Yazılı Giriş Sınavı Konuları

1) Alan Bilgisi

a) Hukuk Grubu

Anayasa Hukuku

İdare Hukuku

Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç)

Ticaret Hukuku (Genel Hükümler – Şirketler – Kıymetli Evrak)

Borçlar Hukuku

İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler)

Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)

b) İktisat Grubu

Mikro İktisat

Makro İktisat

Uluslararası İktisat

Türkiye Ekonomisi

Para ve Banka

c) Maliye Grubu,

Kamu Maliyesi

Maliye Politikası

Bütçe

d) Muhasebe Grubu

Genel Muhasebe

Mali Tablolar Analizi

2) Genel Kültür ve Genel Yetenek

VII – Yazılı Giriş Sınavının Şekli, Tarihi ve Yeri

Yazılı giriş sınavı 02-03 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs New Hall Binası 1. Katta yapılacaktır.

Sınavın Alan Bilgisi Bölümü klasik sınav şeklinde Genel Kültür ve Genel Yetenek Bölümü ise test şeklinde yapılacaktır.

VIII – Yazılı Giriş Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması:

Yazılı giriş sınavında, her bir bölüm (100) puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her bölümden en az (60) puan alınması ve sınav ortalamasının en az (70) puan olması gerekir.

Yazılı giriş sınavı bölümlerine aşağıdaki ağırlık puanları uygulanır:

Alan Bilgisi: %70

Genel Kültür ve Genel Yetenek: %30

Yazılı giriş sınavı sonuçları liste halinde, www.tmsf.org.tr web adresinde ve Kurum’da uygun yerlere asılarak duyurulur.

Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kağıtları geçersiz sayılır.

Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar en geç beş iş günü içinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Yazılı giriş sınavını kazanamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Yazılı giriş sınavında her bölümden en az 60 ve ortalama 70 veya üzerinde puan almış olmak atanmak için müktesep hak teşkil etmez.

IX – Sözlü Giriş Sınavı ve Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Yazılı sınavda her bölümden en az 60 ve ortalama en az 70 puan almak şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanmak üzere, ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü giriş sınavına çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü giriş sınavına çağrılır.

Sözlü giriş sınavına alınacakların listesi, sınav tarihi, yeri vb bilgiler www.tmsf.org.tr web adresinde duyurulur. Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü giriş sınavı, sınav komisyonu tarafından, adayların, sınav konularına ilişkin bilgi düzeylerinin ölçülmesi ve hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zeka ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususları ölçme ve değerlendirmeye yönelik olarak yapılır. Her adaya sınav komisyonu üyelerince 100 tam puan üzerinden not verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler.

Sözlü giriş sınavında başarılı olabilmek için ortalama puanın en az 70 olması gerekir.

Sözlü giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, atanmak için müktesep hak teşkil etmez.

X – Genel Değerlendirme ve Başarı Notu:

Yazılı ve sözlü giriş sınav notlarının aritmetik ortalaması başarı notu olup, 70 ve üzeri puan almış olanlardan puan sırasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş sayılır. Ayrıca ilan edilen kadro sayısının yarısı kadar yedek liste belirlenir.

Sınav sonuçlarında puan eşitliği olması durumunda KPSS puanı yüksek olan aday başarılı olmuş sayılır. KPSS sınav notlarının eşitliği halinde de yazılı sınav notu yüksek olan başarılı olmuş sayılır.

Sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından tutanakla tespit edilerek, sözlü sınavın bitimini takip eden beş iş günü içinde www.tmsf.org.tr web adresinde ve kurumda uygun yerlere asılarak duyurulur. Asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu için ayrıca tebligat yapılmaz.

Sınavı kazananlardan, sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve adaylar için hiçbir hak talebi söz konusu olmaz.

İlan olunur.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.