Sözleşmeli Personel Alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Alımı

Yazan  | 

Sahil Güvenlik Komutanlığı subay alımı gerçekleştirecek. Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki subay ihtiyacı için Sözleşmeli olarak 50 kişilik kadroda Subay alımı yapacak. Sizde Sahil Güvenlik Komutanlığı iş başvurusunda bulunmak için alt kısımda verilmiş olan genel niteliklere, özel şartlara ve başvuru bilgilerine ulaşabilirsiniz.

T.C. İÇİSLERİ BAKANLIĞI

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

ANKARA

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLESMELİ ASTSUBAY ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

BASVURU TARİHLERİ : ( 17-31 EKİM 2016 )

Bu kılavuz Sahil Güvenlik Komutanlığında sözlesmeli astsubay olmak için basvuran adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıstır.

Meslek olarak denizciliği seçtiğiniz için sizi kutluyor ve basarılar diliyoruz.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL BASKANLIĞI

EKİM 2016

(PARA İLE SATILAMAZ.)

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

SÖZLEŞMELİ SUBAY

ALIMI SINAVLARINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

2. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR. KANUN VE YÖNETMELİKLERLE UYUŞMAZLIK OLMASI DURUMUNDA KANUN VE YÖNETMELİK GEÇERLİ OLACAKTIR.

3. ALIM SÜRECİNDE HER TÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME www.sgk.tsk.tr İNTERNET ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

SÖZLEŞMELİ SUBAY ALINACAKTIR.

1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli subay alımı yapılacaktır.

ALIM YAPILACAK SUBAY UNVANLARI VE KOŞULLARI:

Branş (İhtisas) Kaynak Bölümler Not
Sahil Güvenlik (Güverte) Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmenin (STCW-78) öngördüğü ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünün onayladığı A-II/1 müfredat programlarını uygulayan 4 yıllık fakülte veya yüksekokullar ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının; güverte veya deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak veya gerekli şartları yerine getirerek bu bölümlerin mezunlarına denk sayıldığını belgelendirmiş olmak. NOT-1

NOT-2

Sahil Güvenlik , (Makine) Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmenin (STCW-78) öngördüğü ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünün onayladığı A-III/1 müfredat programlarını uygulayan 4 yıllık fakülte veya yüksekokullar ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının; gemi makineleri işletme mühendisliği bölümünden mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak veya gerekli şartları yerine getirerek bu bölümlerin mezunlarına denk sayıldığını belgelendirmiş olmak. NOT-1

NOT-2

Mühendis

(Bilgisayar)

Fakültelerin; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümünden mezun olmak/kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak. NOT-1

NOT-2

Mühendis

(Elektronik)

Fakültelerin; Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümünden mezun olmak/kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak. NOT-1

NOT-2

Mühendis

(Endüstri)

Fakültelerin Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmak/kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda

olmak.

NOT-1

NOT-2

Mühendis

(İnşaat)

Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak/kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak. NOT-1

NOT-2

Mühendis

(Makine)

Fakültelerin Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmak/kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak. NOT-1

NOT-2

NOT-1: Alım yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar, YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik belgesi ile başvuru yapabilir.

NOT-2: Adaylar, yukarıda belirtilen sınıf/branşlardan yalnızca birine başvuru yapabilir.

2. YASAL DAYANAK :

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliği.

3. BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Genel Koşullar:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

(3) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

(4) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

(5) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle

oıkatılmamış olmak,

(6) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor

olmamak,

(7) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

(8) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından çıkmış veya çıkarılmamış olmak,

(9) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

(10) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

(11) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

(12) Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

b. Öğrenimle İlgili Koşullar:

(1) Alım yapılacak Md.l’deki tabloda belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak. (Yüksek Lisans mezunları için mezun oldukları Lisans bölümü geçerlidir),

(2) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak,

(3) Alım yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik belgesini almış olmak,

c. Yaş İle İlgili Koşullar:

01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(1) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),

(2) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak

(01 Ocak 1984 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.).

ç. Sağlık İle İlgili Koşullar:

(1) Fiziki yeterlilik sınavına başlamadan önce yapılan ön sağlık kontrolünde öngörülen koşulları taşımak (Erkek adaylarda 1,67 metreden, kadın adaylarda 1,62 metreden daha kısa boylu olmamak (Ağırlık şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.),

(2) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

(3) Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde istihdam edilmek üzere başvuran adaylar için Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nu ilgili sağlık kuruluşundan almak.

4. BAŞVURU YÖNTEMİ:

a. Başvurular sadece www.sgk.tsk.tr internet adresinden yapılacaktır.

b. Adayların Başvuru Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması

gerekmektedir.

c. Başvuru Sayfası’nda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.

ç. Doldurulan bilgilerin, kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek (ataması yapılmış olsa dahi) ve adayın işlemleri iptal edilecektir.

d. Başvurular; 17 Ekim 2016 günü saat 11:00’da başlayıp, 31 Ekim 2016 günü saat 15:00’da sona erecektir.

e. Başvurular için herhangi bir ücret alınmamaktadır.

f. Başvurunun tamamlanmasını müteakip her adaya sistem tarafından şifre verilmektedir. Adaylar bu şifreyle tekrar sisteme giriş yaparak bilgilerini tamamlayacaklardır. Bu şifreyle başvuru süresince “Aday Girişi” kısmından sisteme giriş yaparak bilgilerini kontrol edip güncelleyebileceklerdir.

g. Adayların, şifrelerini kaybetmeleri/unutmaları durumunda “Aday Girişi” kısmında bulunan “Şifremi Unuttum” kısmında daha önce girdikleri bilgileri girerek şifrelerini direk olarak ekranda göreceklerdir. Şifrelerin görünmemesi durumunda adaylar kullanmış oldukları internet tarayıcılarını güncellemeleri veya diğer tarayıcılardan girmeleri gerekmektedir. Şifreler e-mail adresine gönderilmemektedir. İdarece, adayların yazılı, sözlü veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Şifre Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

ğ. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

h. Alım süresince her türlü duyuru www.sgk.tsk.tr internet sayfasından yapılacak olup adaylar alım takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. www.sgk.tsk.tr internet sayfasından yapılacak duyurular resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

ı. Adaylar internet üzerinden başvurularını yaparken; Md.1’deki tabloda yer alan kaynak bölümlerden kendisine uygun olan seçeneği işaretleyecek, diploma, geçici mezuniyet belgesi, denklik belgesi, yüksek lisans diploması vb. belgelerini sisteme yükleyecek, ikinci seçim aşamalarına gelirken gerekli belgeleri (diploma, geçici mezuniyet belgesi, denklik belgesi, yüksek lisans diploması vb.) belgeleri eksiksiz olarak ve ilave zaman talebinde bulunmaksızın yanında getirerek kayıt kabul heyetine sunacaktır. Yanlış veya eksik belge tespit edilmesi durumunda adayın işlemleri sonlandırılacaktır.

5. BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :

Başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi www.sgk.tsk.tr internet adresinden ilan edilecektir.

6. UYGULANACAK SINAV AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ :

a. Başvuru hitamında sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;

(1) On sağlık kontıolüne.

(2) Fiziki yeterlilik sınavına,

(3) Mülakat sınavına, tabi tutulacaklardır.

b. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya devam edemezler.

7. SINAV AŞAMALARI:

Sınav, adaylar için fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı olmak üzere iki aşamalı yapılır.

a. Ön Sağlık Kontrolü :

(1) Adaylar sınavlara girmeden önce ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.

(2) On sağlık kontrolü Sağlık Yönetmeliğine göre yapılır. Her bir aday asgari standartları sağlamak zorundadır. Ayrıca EK-A’da örneği bulunan Vücut Kitle İndeksi (VKİ) çizelgesi esaslarına göre her bir adaya not verilir.

(3) Ön sağlık kontrolü komisyonu asgari standartları sağlayan adaylar hakkında “Subay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olur”, sağlayamayan adaylar hakkında “Subay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” şeklinde karar verir. “Subay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.

(4) Hakkında “Subay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar, sınav aşamalarına geçemezler, aynı başvuru dönemi içinde mükerrer başvuru yapamazlar.

b. Fiziki Yeterlilik Sınavı :

(1) Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Subay Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler,

fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek yapar.

(3) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere EK-B’de örneği bulunan parkurda uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir.

(4) Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.

c. Mülakat Sınavı :

(1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

(2) Değerlendirmede adayın;

(a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

(b) Kendisinden istenileni kavrama,

(c) Özgüveni.

(ç) İfade etme yeteneği,

(d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az altmış puan alması gerekir.

(3) Adayların mülakat sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Sahil Güvenlik Komutanlığınca ilan edilir.

8. SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI :

a. Adayların başarı sıralamasına esas puanı; fiziki yeterlilik sınavı puanın %40’si, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %50’ının toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

b. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra www.sgk.tsk.tr internet sayfasından ilan edilir.

9. SAĞLIK KURULU RAPORUNUN ALINMASI:

a. Yapılan sınavlarda başarılı olanlar Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Sağlık Yönetmeliğindeki hükümlere göre Sağlık Raporu almak üzere tam teşekküllü hastanelere sevk edilirler.

b. Sağlık Yönetmeliğindeki şartlara haiz olmayan ve “Subay Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde rapor verilen adayların geçici kayıtları yapılmaz.

10. GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ :

Asıl ve yedek adaylar ile ilgili güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerine başlanır.

11. GEÇİCİ KAYIT :

a. Sınavlarda başarılı olmuş ve “Subay Öğrenci Adayı Olur” şeklindeki sağlık raporunu almış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları incelenir. Raporunda eksiklik görülen adayların eksiklikleri tamamlatılır. Gerekirse öğrenci yeniden

muayene ettir ilebilir.

b. Eksiklerini tamamlamayan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu menfi olarak gelen veya yeniden muayene sonucunda Sağlık Yönetmeliğindeki şartlara haiz olmadığı anlaşılan adayların ilişikleri kesilir.

c. Geçici kayıtlara başvuru, bizzat adayın kendisi tarafından yapılır.

12. İNTİBAK EĞİTİMİ :

a. Geçici kaydı yapılan adaylar Sahil Güvenlik Komutanlığının belirleyeceği takvim doğrultusunda intibak eğitimine tabi tutulurlar. Bu süre içinde adayların güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları yaptırılır.

b. Geçici kayıt süresince adayların öğrenci olup olamayacaklarına dair sağlık kurulu raporları ve buna bağlı olarak yapılacak tetkik ve tedaviler hariç diğer sağlık giderleri, iaşe ve ibateleri kurum tarafından karşılanır.

c. Geçici kayıt süresince suç işleyen adayların idari soruşturmaları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

13. YEDEK ADAY ÇAĞIRMA :

a. Sağlık kurulu raporunu belirlenen takvim içinde getirmeyen veya hakkında “Subay Öğrenci Adayı Olamaz” raporu verilen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılır. Çağrılan adaylar Sağlık Raporu almaları için kurum tarafından belirlenecek bir süre verilerek tam teşekküllü hastanelere sevk edilirler. Bunlardan verilen süre içerisinde geçici kayıt için başvuruda bulunmayan veya hakkında “Subay Öğrenci Adayı Olamaz” raporu düzenlenen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılarak yukarıdaki usul tekrarlanır.

b. Geçici kayıt sırasında, komutanlığa giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, intibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, ayrılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde Sahil Güvenlik Komutanlığına evrakları ile birlikte gelerek müracaatta bulunur. Çağrılan adaylar Sağlık Raporu almaları için kurum tarafından belirlenecek bir süre verilerek tam teşekküllü hastanelere sevk edilirler. Bu süre içinde müracaat etmeyen ya da eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz. Bu adayların dosyaları işlemden kaldırılır. Bunların yerine de yine aynı usulle yedek aday çağırma işlemi yapılır.

c. İntibak eğitimini müteakip eğitim-öğretimin başlaması gününden itibaren beş iş günü geçtikten sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

14. İNTİBAK EĞİTİMİ DÖNEMİNDE ÇIKMA VEYA ÇIKARILMA :

a. Adaylar, intibak eğitiminin herhangi bir aşamasında Komutanlığa yazılı başvuruları ile çıkma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Çıkan adayların geri dönme istekleri kabul edilmez.

b. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, çıkarılan adaylar bir daha sınavlara başvuruda bulunamazlar. Bu durum, çıkarılan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

c. Md.3/a’da sayılan nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların ilişikleri kesilir.

ç. Komutanlıktan çıkan veya çıkarılan adaylar, eğitim-öğretimin başlangıcına kadar yapılan masraflardan sorumlu tutulmazlar.

15. KESİN KAYIT KABUL :

a. Geçici kaydı yapılan adayların Md.3/a’da belirtilen esaslara göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlattırılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile sağlık kurulu raporu sonucu olumlu olan adayların kesin kayıtları yapılır.

b. Asıl adaylardan, eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar, yedek adaylar için komutanlıkça belirlenen süre içerisinde noterden tasdikli yüklenme senedi getirilmesi istenir.

16. SINAV TAKVİMİ :

Başvuru Başlangıç Tarihi ve Saati : 17 Ekim 2016 saat: 11:00

Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati : 31 Ekim 2016 saat: 15:00

Başvuru Sonuçları ve Sınav Yeri İlanı : 07 Kasım 2016’dan itibaren.

Sınav Tarihi : Bilahare ilan edilecek.

Sınav Sonuçları İlan Edilmesi : Bilahare ilan edilecek.

İlan ve Başvuru Adresi : www.sgk.tsk.tr

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI Personel Temin ve Seçim Şube Müdürlüğü
Telefon

0 (312) 416 45 60

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.