Sözleşmeli Personel Alımı

Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Yazan  | 

Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı yapıyor.Pamukkale Üniversitesi bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere tolamda 3 Hemşire alımı yapıyor.Sizde Pamukkale Üniversitesine iş başvurusunda bulunmak için alt kısımda verilmiş olan genel niteliklere, özel şartlara ve başvuru bilgilerine ulaşarak başvurularınızı gerçekleştirebilrisiniz.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere. 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar “da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanda. 2016 yılı KPSS (B) grubu sınavından Lisans mezunları için KPSS(P3) puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personeller alınacaktır.

Sıra

Unvanı

Kadro

Sayısı

KPSS Puan
Türü

Aranılan Nitelikler

1

Hemşire

3

KPSSP3

1. 4 Yıllık Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Fakültesi mezunu olmak.

2. Üçüncü basamak bir sağlık kuruluşunda 2. ve/veya 3. basamak yoğun bakımlarda en az 1 (bir) yıl görev yapmış olmak.

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi, İzolasyon önlemleri Eğitimi. Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Eğitimi. İletişim Becerileri ve Beden Dili Eğitimi. Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanım Eğitimi,
Hastanın Güvenli Transfer Eğitimi, Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması Eğitimi, Engelli ve Yaşlı Hasta Hizmetleri Eğitimi, El Hijyeni Eğitimi sertifikalarına sahip olmak

2

Hemşire

3

KPSSP3

1 4 Yıllık Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Fakültesi mezunu olmak.

2. Üçüncü basamak bir sağlık kuruluşunda en az 1 (bir) yıl görev yapmış olmak.

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi. İzolasyon önlemleri Eğitimi, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Eğitimi. İletişim Becerileri ve Beden Dili Eğitimi. Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanım Eğitimi,
Hastanın Güvenli Transfer Eğitimi. Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması Eğitimi. Engelli ve Yaşlı Hasta Hizmetleri Eğitimi, El Hijyeni Eğitimi sertifikalarına sahip olmak

3

Hemşire

1

KPSSP3

1. 4 Yıllık Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Fakültesi mezunu olmak.

2. En az iki yıllık aile danışmanlığı sertifikasına (300 saat teorik. 150 saat uygulamalı toplam 450 saatlik eğitimi içeren) sahip olmak

3. Aile danışmanlığı konusunda deneyimi olmak.

4. Kamu kurumlarında aile danışmanlığı ile ilgili eğitim vermiş olmak.

5. Aile danışmalığı ile mesleki gelişim eğitimine katılmış ve sertifikasına sahip olmak

I. GENEL ŞARTLAR:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

3) 657 Sayılı Kanunun 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

4) 2016yilı KPSS (B) grubu (Lisans mezunları içinKPSS(P3) puanı esas alınacaktır) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

5) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

7) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

II. İSTENİLEN BELGELER

1- Sözleşmeli Personel iş Talep Formu (PAÜ Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından temin edilecek)

2-1 Adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacak)

3- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

4- 2016 yılı KPSS (B) grubu (Lisans mezunları için KPSS(P3) puanı esas alınacaktır) sınav sonuç belgesi

5- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi

7- Başvurduğu unvandaki aranan nitelikleri (hastane, servis ve süreleri) gösteren belge

8- Başvurulan unvanda çalışma şartı(tecrübe); SGK Hizmet Döküm Belgesi ve alanında çalıştığına dair tecrübe belgesi. Tecrübe belgesinde işyeri sicil numarası ile o işyerinde ne iş yaptığı açıkça yazılı olmak zorundadır.

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: Müracaatlar ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) Üniversitemiz www.pau.edu.tr adresindeki web sayfasında bulunan Sözleşmeli Personel İş Talep Formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere). Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

IV.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

2016 KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla 4/B Sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup. sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

Adres: Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü 2. Kat Personel Daire Başkanlığı Kınıklı Kampusu Pamukkale/DENİZLİ

Tel: (0258)296 22 68 Şube Müd. Nevzat ADAK (0258) 296 18 18 Bilgi.İşIt. Sümeyye AKKUŞ (0258)296 22 67 Bilgi.İşIt. Mehmet ÖZEN

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.