Sözleşmeli Personel Alımı

Mersin Üniversitesi 4000 TL Maaş İle 74 Personel Alacak!

Yazan  | 

Mersin Üniversitesi Personel Alımı ilanı yayımlandı. 74 kişilik kadro ile Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu sözleşmeli personel alımı yapılacak. Adaylardan aranacak başvuru şartları ve diğer detaylar aşağıda.

Genel Şartlar:

Türk Vatandaşı olmak,

Bu Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(Değişik alt bent: 10/01/1991 – 3697/1 md.; Değişik alt bent: 23/01/2008-5728 S.K./317.mad) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı
ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Özel Şartlar:


1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
2- 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu
KPSSP93, Lise mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır,
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,
6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Mersin üniversitesinin personel alımı başvuruları 15 kasım 2021 tarihi ile başladı. En geç 29 kasım 2021 tarihine kadar başvuru alınacak. Başvurular istenen belgeler ile birlikte Mersin Üniversitesi elektronik başvuru ekranından başvuru yapacaklardır.

İLANIN TAM METNİ

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.