Manşet

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Personel Alımı 2018

Yazan  | 

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere, sözleşmeli bilişim personeli ve sözleşmeli pilot alımı gerçekleştirecek.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

2018 YILI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ VE SÖZLEŞMELİ PİLOT TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU

1. GENEL BİLGİLER

Jandarma Genel Komutanlığına “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik

Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa (4-B maddesi) tabi açıktan temin yoluyla (2) sözleşmeli pilot temini (erkek veya kadın) ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 375 sayılı KHK’ya tabi açıktan temin yoluyla (14) sözleşmeli bilişim personeli (erkek veya kadın) temini yapılacaktır. Temin ile ilgili faaliyet takvimi aşağıdaki gibidir:

FAALİYET TAKVİMİ

S.

NU.

FAALİYET

TARİH

1.

Başvuruların İnternet Ortamında Alınması

24 Nisan – 10 Mayıs 2018

2.

Başvuru Sonuçlarının ve Kontenjana Giren Adayların İnternetten Yayımlanması

22 Mayıs 2018

3.

Uygulamalı Meslek Bilgisi ve/veya Mülakat Sınavı

04-13 Haziran 2018

4.

Başarı Sırasının Onayı ve Duyurulması

Onayı Müteakip

5.

Sağlık Raporlarının Alınması

Onayı Müteakip Duyurulacaktır.

6.

Kayıt Kabul

Onayı Müteakip Duyurulacaktır.

2. GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türk Vatandaşı olmak.

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

c. Müracaat tarihi (internetten yapılan ön başvurunun son günü olan) 10 Mayıs 2018 itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış

olmak.

ç. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

e. 657 Devlet Memurları Kanunu 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

g. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi

görevlerde çalışıyor olmamak.

ğ. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

h. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak.

ı. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak.

i. Uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, Jandarma Genel K.lığı, Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre “Devlet Memuru Olur” kararlı sağlık raporu almış olmak.

j. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

k.Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak sözleşmeli bilişim personeli için 3’üncü maddede belirtilen özel şartları ve sözleşmeli pilot temini için ise 4’üncü maddede belirtilen özel şartları sağlamak.

3. SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

a. Tablo-1’de ilan edilen unvanlar için, unvanların karşısında belirtilen “personelde aranan nitelikler” bölümündeki temel niteliklerini sağlamak, (“personelde aranan nitelikler” bölümündeki “tercih sebepleri” ise değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır.)

b. Fakültelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya, fakültelerin 4 yıllık Endüstri, İstatistik, Matematik, Sistem Mühendisliği bölümlerinden mezun olup Bilgi Sistemleri, Elektrik ve Elektronik veya Elektronik ve Haberleşme alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.

c. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olmak. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır), (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

ç. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.)

d. “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikle belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek.

e. Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak.

f. Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek.

g. Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak. ğ. Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

h. KPSS puan şartı bulunmamaktadır. (Ancak 2016 veya 2017 KPSS P3 puan türünden en az (70) puanı bulunan adayların almış oldukları notlar dikkate alınır. Puanı bulunmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanı ise (70) olarak kabul edilir. Puanı olup (70)’den düşük notunu ibraz ederse ibraz ettiği not dikkate alınır.)

ı. Tablo-I’de belirtilen unvanların karşısındaki “personelde aranan nitelikler” bölümünde “temel nitelikler” olarak belirtilen İyi derecede yazılı/sözlü İngilizce bilmek (YDS 60 ve üzeri/diğer sınavlar (TOEFL, IELTS) için denkliği not almış olmak). Tablo-I’de belirtilen unvanların karşısındaki “personelde aranan nitelikler” bölümünde “tercih sebepleri” olarak “İyi derecede yazılı/sözlü İngilizce bilmek” şeklinde belirtilenlerde adayın eğer notu yoksa taban puan olan 60 üzerinden değerlendirilecektir. İngilizce dil puanları 2014, 2015, 2016, 2017 veya 2018 yıllarında alınmış olacaktır.

i. Başvuru Şartları ile İlgili Açıklamalar;

(1) Ön başvuruya esas alınarak yapılacak (KPSS notunun % 70’i ve yabancı dil notunun % 30’unun toplamı) sıralamaya göre en yüksek puandan başlayarak kontenjanın 10 katı kadar aday “Uygulamalı Meslek Bilgisi ve/veya Mülakat Sınavı”na çağrılacaktır.

(2) Sözleşmeli bilişim personeli olarak temin edilenler Ankara’da görev yapacaklardır.

4. SÖZLEŞMELİ PİLOT İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

a. Tablo-2’de belirtilen “adaylarda aranılacak nitelik/şartlar” bölümündeki nitelik/şartlara sahip olmak.

b. En az lise mezunu olmak.

c. Pilot lisansına sahip olmak.

ç. Geçerli ATPL (A) lisansına sahip olmak.

d. Minimum ICAO Level 4 seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olmak.

e. Teknik özellikler (Uçak Pilotu)

(1) Toplam uçak uçuş saati 1500 saat ve üzerinde olmak.

(2) Çok motorlu uçaklarda 500 saat ve üzerinde uçuş tecrübesine sahip olmak.

f. Sağlık şartları Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) Annex 1’deki ve JAR FCL- 3’deki ticari pilot şartlarına uygun olmak. (Adaylar SINIF 1-UÇUŞA ELVERİŞLİDİR sağlık kurulu raporunu, ilgili hastanelerden kendi imkanları ile temin edeceklerdir. Uygulamalı Meslek Bilgisi ve/veya Mülakat Sınavına girmeye hak kazanan adaylar sınava gelirken yanında getirmesi gerekmektedir.)

g. Ülke genelinde çalıştırılmayı ve yurt dışı dahil tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul

etmek.

ğ. Başvuru Şartları ile İlgili Açıklamalar;

(1) “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ye kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü kapsamında bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

(2) Ön başvuru yapan adaylardan genel ve özel şartları taşıyan adaylar “Uygulamalı Meslek Bilgisi ve/veya Mülakat Sınavı”na çağrılacaktır.

(3) Uygulamalı Meslek Bilgisi ve/veya Mülakat Sınavına girmeye hak kazanan adaylar gelirken yanlarında Tablo-3’te belirtilen “Sözleşmeli Pilot Nitelik Belgesi Formu”nu (2) nüsha olarak getirmek zorundadır.

5. BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI

a. Ön başvurular sadece www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adresinden ulaşılabilecek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması kendi yararlarına olacaktır. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine aittir.

c. Ön başvurular; 24 Nisan 2018 günü başlayıp, 10 Mayıs 2018 günü saat 17.00’da sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet kapısı üzerinden yapılacaktır. E-devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

d. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için “Profil Bilgileri” bölümünden;

(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (sadece MERNİS’ten güncelleme yapılabilecektir),

(2) Fotoğraf yüklenmesi,

(3) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi (adres bilgisi MERNİS’ten çekilerek veya elle girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunludur),

(4) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [eğitim bilgileri “MEB’ten Al”, “YÖK’ten Al” veya “Belgeye Dayalı” şeklinde girilecektir. “Belgeye Dayalı” yüklemelerde; mezun adaylar için diplomasını veya geçici mezuniyet belgesini, YÖK onaylı denklik belgesi olan adayların ise denklik belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir. Belgeye dayalı denklik belgesi yükleyecek olan adaylar; hangi bölüme denklikleri varsa eğitim bilgileri girişinde “bölüm adı” kısmına o bölümü seçerek yükleme yapacaklardır]

(5) KPSS sınav bilgilerinin “ÖSYM’den sorgula” ile yüklenmesi, (Sadece Sözleşmeli Bilişim Personeli için)

(6) Askerlik durumunun beyan edilmesi,

(7) Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,

(8) Yaş düzeltmesi olan adaylar için Diğer Bilgi/Belgelerim bölümünde yer alan Yaş Düzeltme Belgesi”nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi,

(9) Yabancı Dil Bilgilerim kısmından “ÖSYM’den Al” veya “Belgeye Dayalı ” olarak varsa aday tarafından yabancı dil sınavı notları yüklenebilecektir. [belgeye dayalı yabancı dil sınavı yüklenmesi durumunda sınav sonuç belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi zorunludur] (Sadece Sözleşmeli Bilişim Personeli için)

(10) Şehit, malul gazi ve muharip gazi eş, anne, baba veya çocuğu olan adayların “Diğer Bilgi/Belgelerim” kısmında yer alan “Şehit Gazi Yakınlık Belgesi”nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi (Kurum veya Valilik onaylı şehitlik veya vazife malullüğü belgesi veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge),

(11) Sözleşmeli bilişim personeli ve sözleşmeli pilot temini için aranan özel şartlar ile Tablo-1 ve Tablo-2’deki niteliklere ilişkin belgelerin “Diğer Bilgi/Belgelerim” kısmından yüklenmesi

İşlemlerinin yapılması zorunludur.

e. Ayrıca adaylar tarafından başvuru şartlarında yer almayan ve zorunlu olmayan aşağıdaki bilge ve belgelerin girişi “Profil Bilgilerim” bölümünün “Diğer Bilgi/Belgelerim” kısmından belgeye dayalı olarak (varsa);

(1) Ustalık/kalfalık/çıraklık belgesi,

(2) Sürücü belgesi,

(3) Çalışma süresi belgesi,

(4) Sertifika belgesi,

(5) Hizmet belgesi,

(6) Gemiadamı belgesi,

(7) Sporcu lisans belgesi,

(8) Mesleki yeterlilik belgesi,

(9) Mahalli lisan belgesi,

(10) Yaş düzeltme belgesi,

(11) Şehit gazi yakınlık belgesi,

(12) Sivil Havacılık Genel Md. Onaylı PPL veya CPL sertifikası,

(13) Diğer Belgeler,

seçeneklerinden uygun olanı veya olanları seçerek ilgili belgeyi (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyebileceklerdir. Eğer uygun olan yok ise “diğer belgeler” bölümüne yükleyecektir.

f. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve belge girişleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” kısmından “Başvuru Sürecindekiler” kısmı seçilerek tercihe göre “Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımları 2018” veya “Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Pilot Alımları 2018” “Başvuru Yap” butonuna basılarak başvuru süreci başlatılacaktır.

g. “Başvuru Yap” butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan “okudum ve onaylıyorum” kutucuğu işaretlenerek “Devam Et” butonuna basılarak branş seçimi kısmına geçilecektir. “okudum ve onaylıyorum” kutucuğu işaretlenmesi ile adaylar tarafından bu ekranda yazılı olan tüm sınav şartlarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir.

ğ. “Devam Et” butonuna basıldıktan sonra tercih seçimi ekranı gelecektir. Adaylar tarafından durumlarına uygun olarak Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımları 2018″ başvurusunda iki unvan tercihi yapılabilecek veya “Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Pilot Alımları 2018” başvurusunda tek tercih yapılabilecektir. Daha sonra “Başvuruyu Tamamla” butonuna basılarak başvuru tamamlanacaktır. İnternet üzerinden ön başvuruda bulunmak, adaylara sınava katılma hakkı vermez.

h. “Başvuruyu Tamamla” butonuna basıldıktan sonra ekrana “Aday Bilgi Formu” gelecektir. Aday tarafından formdaki bilgiler kontrol edilerek “PDF” olarak indirilecek ve çıktısı alınarak imzalanacaktır. Sınav çağrısı yapılan adaylar tarafından bu form imzalı olarak sınava getirilecektir.

ı. Başvurunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri başvuru bilgileri olarak sistem tarafından saklanacak ve adayların başvuruları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Başvuru sonrasında yapılacak değişiklikler bu başvuru bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi veya güncellenmesi durumunda; “Başvuru Sürecindekiler” kısmından mevcut başvurunun silinerek başvurunun tekrar yapılması gerekmektedir. Başvurunun güncellenmemesi durumunda profil bilgileri değiştirilmesi veya güncellenmesi yapılmasına rağmen başvuru bilgileri değişmeyecek ve adayın başvurusu eski bilgiler üzerinden yapılacaktır.

i. Başvuru bilgileri (ı) bendinde belirtilen şekilde başvuru süresi içerisinde değiştirilebilecek veya güncellenebilecek ve adayın son başvurusundaki bilgiler üzerinden değerlendirmesi yapılacaktır. Başvuru süresi dışında ise sadece adres ve iletişim bilgileri değişikliği Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığına şahsen veya yazı ile yapılabilecektir.

j. Sistem tarafından başvuru işlemleri sırasında adayların profil bilgileri ile başvuru şartları karşılaştırılmakta ve sadece şartları uyan adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple adayların başvurularını doğru ve sorunsuz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve işlemler sırasında ekrana gelen uyarı ve hata mesajlarını çok dikkatli okumaları talimatlara uymaları önem arz etmektedir.

k. Sisteme girilen tüm bilgi/belgelerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan aday sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek (ataması yapılmış olsa dahi) ve adayın işlemleri iptal edilecektir.

l. Temin edilecek sözleşmeli bilişim personeline ait tüm unvanlar için kontenjan miktarına göre ön başvuruya esas alınarak yapılacak (KPSS notunun % 70’i ve yabancı dil notunun % 30’unun toplamı) sıralamaya göre en yüksek puandan başlayarak kontenjanın 10 katı kadar adaya, sözleşmeli pilot temini için ise ön başvuru yapan adaylardan genel ve özel şartları taşıyan adaylara 22 Mayıs 2018 tarihinde “Uygulamalı Meslek Bilgisi ve/veya Mülakat Sınavına Çağrılma” duyurusu www.jandarma.gov.tr internet adresinden tebliğ niteliğinde yapılacaktır. Ayrıca posta veya telefon yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

m. Uygulamalı Meslek Bilgisi ve/veya Mülakat Sınavı 04-13 Haziran 2018 tarihleri arasında duyuruda belirtilen yer, tarih ve zamanda yapılacaktır.

n. Uygulamalı meslek bilgisi sınavı, idarece tespit edilecek olan unvanlarda yapılacaktır.

o. Yanlış/gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılan, mülakat öncesinde yapılan belge kontrolünde, ilan edilen şartları taşımadığı tespit edilen veya vazgeçen/katılmayan adaylar nedeniyle ihtiyacın karşılanamaması durumunda, gerek duyulması halinde, en yüksek puanı alanlardan başlayarak sıralanan adaylar, sırayla telefon ile çağrılabilecek, adaylar belirlenen ve kendilerine bildirilecek tarihlerde sınava alınabileceklerdir. İnternette yayımlanan sıralarına göre çağrılması muhtemel olan adayların, internette bildirdikleri telefon numaralarından arandıklarında kendilerine ulaşılabilmesi önemli olup, adaylar bu konuda gerekli tedbirleri alacaklardır.

6. SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ UYGULAMALI MESLEK BİLGİSİ SINAVI VE/VEYA MÜLAKAT SINAVINA ÇAĞRILAN ADAYLARIN GELİRKEN GETİRECEĞİ BELGE ve MALZEMELER:

Başvurusu kabul edilen ve kontenjana giren adaylar, uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavına gelirken, aşağıda belirtilen belgeleri, yarım kapak karton dosya

içinde, diploma en altta olacak şekilde sıra ile takarak internette belirtilen açıklamaya göre

tanzim ederek getireceklerdir:

a. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, veya noterden onaylı

sureti. (Öğrenim durumları, özel şartlarda belirtilen şekilde olacaktır. Bu bölümlere denk olanlar (bölüm isminin değişmesi v.b.) veya yurt dışında öğrenim görenler için YÖK’ten alınmış denklik belgesi de getirilecektir).

b. Adaya ait (2) adet nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı adayların yanında bulunacaktır).

c. Son üç ay içinde çekilmiş (8) adet biometrik fotoğraf.

ç. Erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet çıktısı kabul edilecek).

d. Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil kaydı (E-Devlet çıktısı kabul edilecek).

e. Nüfus müdürlüklerinden alınacak İkametgah Belgesi (E-Devlet çıktısı kabul edilecek).

f. Şehit, malul gazi ve muharip gazi eş, anne, baba veya çocuklarının başvuru yapacak adaylar için verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin kurum veya Valilik onaylı örneği.

(Ancak bu belgenin verilememesi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan şehit veya vazife malulü olarak maaş aldığına dair belge ile kendisine verilen kimlik kartının aslı ve fotokopisi.)

g. Eğer varsa 2016 veya 2017 KPSS P3 notuna ait sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı.

ğ. Eğer varsa İngilizce dil puanına ait 2014, 2015, 2016, 2017 veya 2018 yıllarına ait YDS, TOEFL, IETS veya uluslararası dil yeterlilik sınavlarından okuma ve dinleme notuna ait sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı. (ÖSYM Başkanlığınca eşdeğerliği kabul edilen sınavlara ait belgeler getirilecektir.)

h. Tablo-1’de müracaat edeceği unvana ilişkin niteliklere ait belgelerin aslı ve fotokopisi, veya noterden onaylı sureti.

ı. Adaylar, yukarıda belirtilen belgeleri yarım kapak karton dosya içerisinde, diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi en altta olacak şekilde sıralayıp takarak getireceklerdir.

(Belgeler delinerek, yarım kapak karton dosyaya, tek tek çevrilebilecek şekilde takılacak, plastik dosya, cepli föy vb. dosyaya kesinlikle konulmayacaktır.)

i. Adayların sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri malzemeler; yumuşak uçlu kurşun kalem, tükenmez veya pilot kalem, silgi ve kalemtıraş.

j. Cep telefonu, elektronik/mekanik cihazlar, her türlü iletişim aracı, fotoğraf makinesi vb. araçlar ile silah ve benzeri teçhizatlar sınava girişte kesinlikle alınmayacaktır. Adayların belirtilen bu malzemeleri sınava gelirken getirmemeleri uygun olacaktır.

7. SÖZLEŞMELİ PİLOT UYGULAMALI MESLEK BİLGİSİ SINAVI VE/VEYA MÜLAKAT SINAVINA ÇAĞRILAN ADAYLARIN GELİRKEN GETİRECEĞİ BELGE ve MALZEMELER:

Başvurusu kabul edilen ve kontenjana giren adaylar, uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavına gelirken, aşağıda belirtilen belgeleri, yarım kapak karton dosya içinde, diploma en altta olacak şekilde sıra ile takarak internette belirtilen açıklamaya göre

tanzim ederek getireceklerdir:

a. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, veya noterden onaylı sureti.

b. Adaya ait (2) adet nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı adayların yanında bulunacaktır).

c. Son üç ay içinde çekilmiş (8) adet biometrik fotoğraf.

ç. Erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet çıktısı kabul edilecek).

d. Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil kaydı (E-Devlet çıktısı kabul edilecek).

e. Nüfus müdürlüklerinden alınacak İkametgah Belgesi (E-Devlet çıktısı kabul edilecek).

f. Şehit, malul gazi ve muharip gazi eş, anne, baba veya çocuklarının başvuru yapacak adaylar için verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin kurum veya Valilik onaylı örneği.

(Ancak bu belgenin verilememesi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan şehit veya vazife malulü olarak maaş aldığına dair belge ile kendisine verilen kimlik kartının aslı ve fotokopisi.)

g. Pilotluk lisansı belgesi aslı ve fotokopisi, veya noterden onaylı sureti.

ğ. Geçerli ATPL (A) lisansı belgesi aslı ve fotokopisi, veya noterden onaylı sureti.

h. Minimum ICAO Level 4 seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olduğunu gösteren belgenin aslı ve fotokopisi, veya noterden onaylı sureti.

ı. Tip intibak belgeleri, tek motor çok motor uçuş saatleri, her tipte uçuş toplamları ve son uçuş tarihlerini gösterir kurum imzalı şahsi uçuş kayıt çizelgesi.

i. Eğer varsa; 1’inci pilotluk belgeleri ve havacılıkla ilgili kişisel tüm belgeler (sertifika, kurs belgesi vs. evrakların).

j. 4’üncü bölümde aranan özel şartlar ile Tablo-2’deki nitelikler/şartlar ile ilgili diğer belgelerin aslı ve fotokopisi, veya noterden onaylı sureti.

k. Sözleşmeli pilot teminine başvuruda bulunarak uygulamalı meslek bilgisi ve/veya mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylar gelirken yanlarında Tablo-3’te belirtilen “Sözleşmeli Pilot Nitelik Belgesi Formu”nu (2) nüsha olarak getirecektir.

l. Adaylar, yukarıda belirtilen belgeleri yarım kapak karton dosya içerisinde, diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi en altta olacak şekilde sıralayıp takarak getireceklerdir.

(Belgeler delinerek, yarım kapak karton dosyaya, tek tek çevrilebilecek şekilde takılacak, plastik dosya, cepli föy vb. dosyaya kesinlikle konulmayacaktır.)

m. Adayların sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri malzemeler; yumuşak uçlu kurşun kalem, tükenmez veya pilot kalem, silgi ve kalemtıraş.

n. Cep telefonu, elektronik/mekanik cihazlar, her türlü iletişim aracı, fotoğraf makinesi vb. araçlar ile silah ve benzeri teçhizatlar sınava girişte kesinlikle alınmayacaktır. Adayların belirtilen bu malzemeleri sınava gelirken getirmemeleri uygun olacaktır.

8. DİĞER HUSUSLAR:

a. Adaylar, başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

b. İnternet ortamında başvuru yapmadan önce yukarıda belirtilen hususları titizlikle okumanız, başvurunuzun daha kolay yapılması ve ilerde mağdur olmamanız için faydalı olacaktır.

c. Başvuru sırasında, internete girilen her türlü bilgi (KPSS tarihi, KPSS puan türü ve puanı, İngilizce YDS/TOEFL/IELTS veya eşdeğerlik puanı belgesi, okullar, bölüm, mezuniyet, askerlik durumu, v.b. diğer belgeler) mülakat öncesinde kontrol edilecektir. Yanlış/eksik bilgi verenlerin başvuruları sonlandırılacak, düzeltme talepleri işleme alınmayacaktır. Bu kişiler için, 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanununun, düzeltilmiş 525 sayılı Bilişim Suçlarını kapsayan 5 nci fıkrasında belirtilen suçlardan dolayı haklarında yasal işlem başlatılacak, ilan edilen şartları taşımadığı hangi aşamada tespit edilirse edilsin, adayların başvuru/alım/atama işlemi iptal edilecektir.

ç. Başarı sıralaması onayı müteakip adaylara www.jandarma.gov.tr internet üzerinden ilan edilecektir. Adaylara posta yoluyla duyuru veya sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir. Başvuru sonuçları veya sınav sonuçlarının açıklanması gecikse bile lütfen internetten takip ediniz.

d. Bu kılavuzda yer alan hususlar, kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler saklı olmak üzere, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

e. İlgili yasal mevzuatta ile bu kılavuzda belirtilen hususlara aykırı davranma sonucu doğacak sorumluluk adayın kendisine aittir.

f. İşlemleri sonuçlanan adayların adresine, göreve başlama tebligatı yapılacaktır.

9. JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

a. Temin Faaliyetleri için İletişim;

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı

Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL: (0312) 464 4836

b. Resmi İnternet Adresleri:

(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr

(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr

TABLO-1

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ KADROLARI VE NİTELİKLERİ

UNVANI

TEMİN

MİKTARI

PERSONELDE ARANILAN NİTELİKLER

AĞ GÜVENLİK CİHAZLARI

YAPILANDIRMA VE YÖNETİM UZMANI

1

Temel Nitelikleri:

– En az 3 (üç) yıl Sistem Uzmanı ve/veya Ağ Uzmanı ve/veya Bilgi Güvenliği uzmanı olarak çalışmış

olmak.

– Windows/Linux sistemlerine hakim olmak.

– Loglama Sistemleri, Merkezi Yönetim ve Raporlama Çözümleri (SIEM) hakkında bilgi sahibi olmak,

– Firewall, Proxy, WAF, DLP, IDS/IPS, ISE / NAC, web ve e-mail güvenlik ürünleri konusunda ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

– İyi derecede yazılı/sözlü İngilizce bilmek (YDS 60 ve üzeri/diğer sınavlar (TOEFL, IELTS) için denkliği not almış olmak).

Tercih Sebepleri:

– Geçerliliği devam eden CEH, TSE Sızma Testi Uzmanı, CISSP, GPEN sertifikalarından en az

birine sahip olmak.

– Lider güvenlik cihaz ve uygulamaları konusuna hakim olmak.

– OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

UYGULAMA VE VERİ TABANI GÜVENLİK

UZMANI

1

Temel Nitelikleri:

– En az 3 (üç) yıl Sistem Uzmanı ve/veya Ağ Uzmanı ve/veya Bilgi Güvenliği uzmanı olarak çalışmış

olmak.

– Geçerliliği devam eden SQL Server Veritabanı Yönetim Sistemi ile ilgili sertifikalara sahip olmak,

– Windows/Linux sistemlerine hakim olmak.

– Loglama Sistemleri, Merkezi Yönetim ve Raporlama Çözümleri (SIEM) hakkında bilgi sahibi olmak,

– Firewall, Proxy, WAF, DLP, IPS, ISE / NAC, web ve e-mail güvenlik ürünleri konusunda ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

– İyi derecede yazılı/sözlü İngilizce bilmek (YDS 60 ve üzeri/diğer sınavlar (TOEFL, IELTS) için denkliği not almış olmak).

Tercih Sebepleri:

– SQL veritabanı ve NoSQL konularına hakim olmak.

– AS400 (IBM iSeries) veritabanı (DB2 for iSeries) konusunda bilgi sahibi olmak.

SİSTEM VE

YÖNETİM

GELİŞTİRME

UZMANI

1

Temel Nitelikleri:

– Sistem yöneticisi olarak Microsoft ürün ailesinden Active Directory, Exchange Server, File Server, Windows Cluster Sistemleri, HyperV, IIS, MSSQL konularında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak.

– Microsoft ve Linux tabanlı işletim sistemleri ve kullanıcı yapıları konusunda tecrübe sahibi olmak.

– Ağ hizmetleri ve yapılandırmaları konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercih Sebepleri:

– Sunucu yönetimine / alt yapısına (Server Administration/Infrastructure) yönelik Microsoft Certified

Solutions Associate (MCSA) / Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) / Microsoft Certified IT Professional (MCITP) sertifikalarından birine sahip olmak.

– İyi derecede İngilizce bilmek (YDS 60 ve üzeri, veya uluslararası dil yeterlilik sınavlarından okuma ve dinleme notu en az B1 ve üzeri olmak).

UNVANI

TEMİN

MİKTARI

PERSONELDE ARANILAN NİTELİKLER

SİSTEM VE

ALT YAPI UZMANI

1

Temel Nitelikleri:

– Sistem yöneticisi olarak Microsoft ürün ailesinden Windows Failover Cluster Sistemleri, HyperV

Sanallaştırma, Active Directory, Exchange Server, SQL Server, File Server konularında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak.

– Kurumsal sunucu alt yapıları ve sanallaştırma (HyperV, Wmware, KVM vb.) konularında tecrübe sahibi olmak.

– Ağ hizmetleri ve yapılandırmaları konusunda tecrübe sahibi olmak.

Tercih Sebepleri:

– Sunucu yönetimine / alt yapısına (Server Administration/Infrastructure) yönelik Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) / Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) / Microsoft Certified IT Professional (MCITP) sertifikalarından birine sahip olmak.

– İş Sürekliliği Planı (Business Continuity Planning) veya Felaketten Kurtarma Planı (Disaster Recovery Planning) konularına yönelik Certified Business Continuity Professional (CBCP) / Certification of Business Continuity Institute (CBCI) / Certified Disaster Recovery Engineer (CDRE) / ISO 22301 Certified Business Continuity Manager (CBCM) / EC-Council Disaster Recovery Professional (EDRP) / Certified Information Systems Auditor (CISA) / Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikalarından birine sahip olmak.

– İyi derecede İngilizce bilmek (YDS en az 60 veya uluslararası dil yeterlilik sınavlarından okuma ve dinleme notu en az B1 ve üzeri olmak).

YAZILIM

GELİŞTİRME

UZMANI

6

Temel Nitelikleri:

-.NET (C# / ASP.NET) ortamında en az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

– Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak.

– Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programming, ORM (Entity Framework) ve MVC konularında bilgi sahibi olmak.

– Web servisleri, SOAP, REST, WCF, WPF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.

– Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak.

– Temel SQL ve MSSQL Server ve veri tabanı programlama bilgisine sahip olmak.

– Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS vb.) kullanmış olmak.

Tercih Sebepleri:

– Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) : Web Applications sertifikasına sahip olmak.

– Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) : SQL Server 2012 sertifikasına sahip olmak.

– Mobil Cihazlara yönelik (Android, iOS) uygulama konusunda tecrübeli olmak.

– Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak.

– İyi derecede yazılı/sözlü İngilizce bilmek (YDS 60 ve üzeri/diğer sınavlar (TOEFL, IELTS) için denkliği not almış olmak).

– Coğrafi Bilgi Sistemleri hakkında tecrübe/bilgi sahibi olmak.

RİSK ANALİZ

VE AÇIKLIK

TESPİT

UZMANI

1

Temel Nitelikleri:

– En az 3 (üç) yıl Sistem Uzmanı ve/veya Ağ Uzmanı ve/veya Bilgi Güvenliği uzmanı olarak çalışmış

olmak.

– Geçerliliği devam eden CEH, TSE Sızma Testi Uzmanı, CISSP sertifikalarından en az birine sahip

olmak.

– Açıklık Tarama ve Analiz konusuna hakim olmak.

– Windows/Linux sistemlerine hakim olmak.

– SCCM konusu hakkında bilgi sahibi olmak.

– Loglama Sistemleri, Merkezi Yönetim ve Raporlama Çözümleri (SIEM) hakkında bilgi sahibi olmak,

– Firewall, Proxy, WAF, DLP, IPS, ISE / NAC, web ve e-mail güvenlik ürünleri konusunda ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

– İyi derecede yazılı/sözlü İngilizce bilmek (YDS 60 ve üzeri/diğer sınavlar (TOEFL, IELTS) için denkliği not almış olmak).

Tercih Sebepleri:

– Adli Bilişim (zararlı yazılım, log ve saldırı analizi konularında) konusunda yüksek lisans veya iş tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirebilmek.

– Nessus, Accunetix, Netsparker, OpenVAS, OWASP konusunda bilgi sahibi olmak.

UNVANI

TEMİN

MİKTARI

PERSONELDE ARANILAN NİTELİKLER

SALDIRI

TESPİT VE

ÖNLEME

UZMANI

1

Temel Nitelikleri:

– En az 3 (üç) yıl Sistem Uzmanı ve/veya Ağ Uzmanı ve/veya Bilgi Güvenliği uzmanı olarak çalışmış

olmak.

– CEH, TSE Sızma Testi Uzmanı, CISSP sertifikalarından en az birine sahip olmak.

– Windows/Linux sistemlerine hakim olmak.

– Loglama Sistemleri, Merkezi Yönetim ve Raporlama Çözümleri (SIEM) hakkında bilgi sahibi olmak.

– Firewall, Proxy, WAF, DLP, IPS, ISE / NAC, web ve e-mail güvenlik ürünleri konusunda ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak

– İyi derecede yazılı/sözlü İngilizce bilmek (YDS 60 ve üzeri/diğer sınavlar (TOEFL, IELTS) için denkliği not almış olmak).

Tercih Sebepleri:

– Checkpoint Firewall, Fortinet Firewall, Forescout NAC, McAfee ePO konularına hakim olmak.

– OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

– Bilgi Güvenliği Standartları konusunda tecrübeli (ISO 27011, PCI DSS, COBIT) olmak.

YAZILIM

SİSTEMLERİ

İNCELEME

VE TAKİP

UZMANI

1

Temel Nitelikleri:

-.En az 3 (üç) yıl Sistem Yönetim Uzmanı ve/veya Ağ Uzmanı ve/veya NET (C# / ASP.NET) ortamında en az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme uzmanı olarak çalışmış olmak.

– Aktif Network cihazları (switch, router, modem vb.) ve yapılandırmaları hakkında bilgi sahibi olmak.

– Web servisleri, SOAP, REST, WCF, WPF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.

– Veri tabanı tasarımı ve/veya optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak.

Tercih Sebepleri:

– En az CCNA sertifikalarına sahip olmak.

– İyi derecede yazılı/sözlü İngilizce bilmek (YDS 60 ve üzeri/diğer sınavlar (TOEFL, IELTS) için denkliği not almış olmak),

– Temel SQL ve MSSQL Server ve veri tabanı programlama bilgisine sahip olmak.

– Java SE, Java EE, Java ME sertifika kategorilerinin herhangi birinden sertifika sahibi olmak.

– Web servis geliştirme (JAX-WS, AXIS, CXF,vs) konularında deneyimli olmak.

– Servis Tabanlı Mimari (SOA) teknolojileri ile geliştirilmiş bir projede çalışmış olmak.

– Sistem İnceleme ve takibine yönelik bilgi sahibi olmak,

– Yazılım Tasarım Metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

ELEKTRONİK

HABERLEŞ

ME VE

GÜVENLİK

UZMANI

1

Temel Nitelikleri:

– Sayısal ve Analog telsiz haberleşmesi sistem ve teknolojilerinde (HF, VHF, UHF) veya mobil haberleşme (GSM, 2G, 3G, 4G) sistem ve teknolojilerinde en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olmak.

– Yurt içi ve yurt dışı teknolojilerinin gelişmelerini takip edecek, raporlar hazırlayıp tekliflerde bulunacak yeterlilikte olmak.

– Elektronik ve haberleşme sistemlerinin çalışma verimliliğini belirlemek amacıyla sahada testler yapma ve sonuçlarını değerlendirme yeteneğine sahip olmak.

– Haberleşme standartları ve protokolleri konusunda bilgi sahibi olmak.

– Uydu haberleşme (L, S, C, X ,Ka, Ku band) iyi seviyede bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

– Kablolu ve kablosuz haberleşme teknolojileri hakkında iyi seviyede bilgi sahibi olmak.

– Saha koşullarında çalışma ve seyahat engeli olmamak.

– İyi derecede yazılı/sözlü İngilizce bilmek (YDS 60 ve üzeri/diğer sınavlar (TOEFL, IELTS) için denkliği not almış olmak).

Tercih Sebepleri:

– Elektrik-Elektronik ve Haberleşme sistemleri konusunda sertifika sahibi olmak ve bunu belgelemek.

Temin

ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİK/ŞARTLAR

Miktarı

Genel Şartlar

Teknik Özellikler

Sağlık Şartları

2

Geçerli ATPL (A) lisansına sahip olmak

Toplam uçak uçuş saati 1500 saat ve üzerinde, çok motorlu uçuklarda 500 saat ve üzerinde uçuş saati olmak.

Sağlık şartları Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) Annex1’deki ve JAR FCL-3’deki ticari pilot şartlarına uygun olmak. (Adaylar SINIF 1-UÇUŞA ELVERİŞLİDİR sağlık kurulu raporunu, ilgili hastanelerden kendi imkanları ile temin edeceklerdir. Uygulamalı meslek bilgisi ve/veya mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların bu raporu sınava gelirken yanında getirmesi gerekmektedir.)

TABLO-3

SÖZLEŞMELİ PİLOT NİTELİK BELGESİ FORMU*

ADI SOYADI

DOĞUM TARİHİ

KULLANDIĞI HAVA ARACI TİPLERİ

LİSANS(LAR)

İLK UÇUŞA BAŞ.TAR.

UÇUŞ OKULU ÇIK.TAR.

SON UÇUŞ TARİHİ

MUAYENE TAR.

UÇUŞ YILI

2018 YILINA AİT UÇUŞ BİLGİLERİ

TİPİ

ÖĞRETMEN

PİLOT UÇUŞ TİPİ

BU YIL TOPLAM

BU YIL

GENEL

SİMÜLATÖR

VFR

IFR

GECE

TOPLAM

TOPLAM UÇUŞ BİLGİLERİ

SİMÜLATÖR

PİLOT UÇUŞ TİPİ

NAKLEDEN

BU

YIL

TOP.

GEN.

TOP.

TİPİ

SEYRÜSEFER

1.PİLOT

2.PİLOT

VFR

IFR

GECE

NAKLEDEN

BU YIL

TOP.

GEN.TOP.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ALDIĞI EĞİTİM/GÖRDÜĞÜ KURSLAR:

UÇUŞ OKULU:

ÇALIŞTIĞI BİRİMLER:

DİĞER BİLGİLER:

* Bu formu “Uygulamalı Meslek Bilgisi ve/veya Mülakat Sınavı”na girmeye hak kazanan adaylar gelirken yanlarında (2) nüsha olarak getirmek zorundadır.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.