Sözleşmeli Personel Alımı

Anadolu Üniversitesi sözleşmeli personeli alacak

Yazan  | 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Bilgi işlem Dairesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile bu maddeye dayanılarak yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8. maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen unvan, adet, nitelik ve şartlarda Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 7 (yedi) adet sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

KPSS Puan Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubu KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir.) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) Sınava alınacak adayların listesi Üniversitemiz Kurum içi Duyurular internet sayfasında (http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir.

A – GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu bentte belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katına kadar ücret ödenebilecek pozisyonlardan biri için başvuru yapabilirler),
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibariyle ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kuramlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
B – ÖZEL ŞARTLARHizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak,

 İSTENEN BELGELER – BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ – TARİHİ
1) Başvuru formu (Üniversitemiz Kurum içi Duyurular internet sayfasında bulunmaktadır).
2) T.C. Kimlik kartı fotokopisi.
3) Lisans diploması aslı veya onaylı sureti, yurtdışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olunması halinde denklik belgesi aslı veya noter onaylı sureti.
4) Genel şartlar başlığının 1-(ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,

(Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmet süreleri dikkate alınacaktır).

5) Mesleki tecrübeyi belgeleyenler için 2 katı için en az 3 yıl, 3 katı için en az 5 yıl aynı süreler ile eşleşen başvurulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacı ile https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet- dokumu adresinden alınacak QR kodu içeren barkotlu belge.

6) Genel şartlar başlığının 1-(d) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge.

7) 2 adet fotoğraf.

8) KPSS sonuç belgesi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen bilişim personeli adayının KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacaktır).

9) Yabancı dil KPDS/ÜDS/YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen belge, (Belge ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir.)

10) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

11) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebilirler. Birden fazla seçim yapan ya da seçimi belli olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuruların, Üniversitemiz www.anadolu.edu.tr internet sitesinde Kurum içi Duyurularda bulunan formun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak diğer istenen evraklarla birlikte ilanın Üniversitemiz Kurum içi Duyurular internet sayfamızda yayımlandığı tarihten (bu tarih dahil) itibaren 15 gün (15. günün mesai bitimi saat 17:30’a kadar) içinde Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı – Yunus Emre Kampüsü Tepebaşı/Eskişehir adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Üniversitemize ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

(Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

III – BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

ilan şartlarını taşıyan ve müracaat için istenen belgeleri ibraz edenlerin, 2020 KPSS-P3 puanın yüzde yetmişi ile yabancı dil puanın yüzde otuzu toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on katına kadar aday sınava çağrılır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir. Bu sonuç esas alınarak belirlenen aday seçimi, sınava girmeye hak kazanacak, adayların listesi, sınav yeri ve tarihi başvuru bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz internet sayfasında Kurum içi Duyurularda (http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

IV – DEĞERLENDİRME

Sınavda başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavın ortalaması alınarak 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir.

V – SINAV KONULARI

a. Yazılım mühendisliği

b. Veri tabanı tasarımı ve yönetimi sistemleri

c. Programlama dilleri (.Net, Java)

d. Bilgi Güvenliği

e. Yazılım mimarisi ve yazılım sağlık ve performans izleme uygulamaları

Sınavda adaylara yukarıda belirtilen konulardan sorular sorulacaktır.

VI – SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

(1) Yapılan yazılı ve sözlü sınav sonuçları sınavların bitiminden itibaren 15 gün içerisinde (www.anadolu.edu.tr) sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara en geç beş iş günü içerisinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde; (güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmak şartı ile) tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenir.

(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapıldıktan sonra kendilerine tebligat yapıldığı halde Üniversitemize tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

(3) Asil adaylardan hakkında feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilmiş yedek aday bulunması halinde, bunların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VII – ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararlarının (eski Bakanlar Kurulu Kararı) 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (8.772,86 TL)’nin Özel Şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII – DİĞER HUSUSLAR:

Yazılı ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. Kimlik Kartı veya Sürücü Belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak olup, başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

Bilgi için : İşçi ve Sözleşmeli Personel Şube Müdürlüğü

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.