Manşet

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Memur Alımı

Yazan  | 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Memur Alımı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine dahil etmek üzere düzenlediği sınav ile 11 adet Sivil Memur alımı yapacaktır. Sizde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sivil Memur Alımı ilanına iş başvurusunda bulunmak için alt kısımda verilmiş olan, bilgileri inceleyebilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

Sivil Memur

Başvuru Kılavuzu

2 0 1 4 / 1

Başvurular: 29 Aralık 2014 – 24 Nisan 2015

DİKKAT! Bu kılavuzu okumadan başvuru işleminizi yapmayınız.

Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Genelkurmay Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının kararları doğrultusunda değiştirilebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu durumda uygulanacak esaslar Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenerek internet sitesinden kamuoyuna duyurulur.

İÇİNDEKİLER

SıraNu. Başlık SayfaNu.
1. Faaliyet Takvimi 3
2. Genel Hususlar, Adaylarda Aranan Şartlar ve Başvuru İşlemleri 3-5
a. Genel Hususlar 3
b. Adaylarda Aranan Şartlar 4
c. Başvuru İşlemleri 5
3. Seçim Aşamaları 5-6
a. Evrak İnceleme ve Ön Kontrol 5
b. Kişilik Testi 5
c. Mesleki Uygulama Sınavı 6
ç. Mülakat 6
d. Sağlık Muayene Merkezine Sevk 6
e. Seçim Aşamalarına İtiraz Esasları 6
4. Asıl ve Yedek Adayların Belirlenmesi 6-7
5. İletişim ve Ulaşım Bilgileri 7
6. Tablo-1 (Temin Edilecek İhtisaslar ve Kontenjanlar) 8

1.FAALİYET TAKVİMİ ([1])

S.Nu. Faaliyet Tarih
1. Müracaatların kabulü 29 Aralık 2014 (17.00) 24 Nisan 2015 (08.00)
2. Seçim aşamalarına çağırılacak adayların İnternet’te yayımlanması 18 Mayıs 2015
3. Seçim Aşamaları 26 Mayıs 2015 28 Mayıs 2015
4. Hastane muayene işlemleri 27 Mayıs 2015 12 Haziran 2015
5. Güvenlik soruşturmaları 29 Mayıs 2015 27 Temmuz 2015
6. Adayların asıl ve yedek durumlarının internette yayımlanması 22 Haziran 2015
7. Atama Güvenlik soruşturmalarının sonuçlanması ve sağlık raporlarının TSK Sağlık Komutanlığınca onaylanmasını müteakip, Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığı tarafından atamaları yapılacaktır.

(4)Adaylar müracaatlarını internet üzerinden yapacaktır. Alım yapılacak unvan için başvuru yapan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacaktır. Şehit, malul gazi veya muharip gazi eş ve çocuklarının KPSS puanlarına %10 oranında puan ilave edilecektir. (Şehit, malul gazi veya muharip gazi eş ve çocukları bu durumlarını internet üzerinden beyan edecek, belgelerinin fotokopisini Hava Teknik Okullar İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme Yerleştirme Komutanlığı Gaziemir/ İZMİR adresine PTT APS yoluyla gönderecek -kargo şirketleri ile gönderilen belgeler kabul edilmeyecek- ve mülakat aşamasına çağırılmaları halinde bu belgenin aslını getirecektir.)

(5)Uygulama sınavı ve mülakat işlemleri Gaziemir/ İZMİR’de bulunan Hava Teknik Okullar K.lığında icra edilecektir.

(6)Alım ilanında belirtilen kontenjanlar ve faaliyet takvimi, idarenin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir.

b.ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

(1)Türk Vatandaşı olmak,

(2)Başvuru bitim tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış olmak (24 Nisan 1997 ve öncesi doğumlu olmak),

(3)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(4)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen suçlardan mahküm olmamak,

(5)Erkek adaylar için; 15 Ağustos 2015 tarihi itibarıyla, askerlik hizmetini yapmış askerlik çağına gelmemiş, askerlik hizmeti ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(6)Hizmet göreceği sınıf için, başvuru kılavuzunda belirtilen eğitim ve öğretim kurumlarının birinden diploma almış olmak,

(7)İlan edilen unvanların öğrenim şartı için, son mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak (Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomaları yurt içinde denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nca onaylandığını gösteren “Denklik Belgesi”ne sahip olmak),

(8)Son mezun olunan öğrenimle ilgili olarak, 2014 yılında açılan Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olmak ve ortaöğretim mezunları için KPSS P94, önlisans mezunları için KPSS P93, lisans mezunları için KPSS P3, İngilizce öğretmenliği için KPSS P121 puanına sahip olmak,

(9)Seçim ve mülakat aşamalarını asıl veya yedek olarak kazanan adayların sevk edilecekleri Muayene Merkezi veya Asker Hastanelerinden “Sivil Memur Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almış olmak,

(10)Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak,

(11)Başvuru kılavuzunda belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmaktır.

c.BAŞVURU İŞLEMLERİ

(1)Başvurular, www.tekok.edu.trinternet adresinden yapılacaktır. İnternet ortamı haricinde posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

(2)Başvuru sayfasında doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.

(3)Başvuru sayfasında beyan edeceğiniz bilgilerde ve seçim aşamalarında getireceğiniz belgelerde adayın beyanı esas olup, bu beyanların eksik ya da hatalı olması halinde, adaylık işlemlerine son verilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesi uygulanacaktır.

(4)Başvurular; 29 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 17.00’da başlayıp, 24 Nisan 2015 Cuma günü saat 08.00’da sona erecektir.

(5)Başvuran adayların başvuruları, sınıf veya unvan bazında incelenecek ve başvuru kriterlerini sağlayan adaylar KPSS puanı sırasına göre sıralanacaktır. Alım yapılacak miktarın yirmi katı kadar aday KPSS puanı sırasına göre mülakat/uygulama sınavına davet edilecektir. Davet edilen adayların listesi internet aracılığı ile ilan edilecektir. Adaylara posta veya gazete ilanı ile tebligat yapılmayacaktır.

(6)Başvurusu kabul edilen ve sınav giriş belgesi internet (www.tekok.edu.tr) üzerinden yayımlanan adaylar, belirtilen tarih, saat ve yerde hazır bulunacaklardır. Belirtilen yer ve zamanda, seçim aşamalarına katılmayanlar haklarını kaybedecektir. Bu işlemlerin takip edilmesi tamamen adayın sorumluluğundadır.

(7)Yapılan kontroller sonucunda, herhangi bir koşulu sağlayamadığı anlaşılan başvuru sahiplerinin başvurusu reddedilecektir. Başvurusu reddedilen adaylara, internet aracılığıyla red nedenleri ayrıntılı olarak (yaş, cinsiyet, mezun olunan bölümün uygun olmaması vs.) bildirilecektir.

3.SEÇİM AŞAMALARI

a.EVRAK İNCELEM E VE ÖN KONTROL

Seçim aşamalarına çağrılan adayların kimlik bilgilerinin ve seçim aşamalarına getirilmesi gereken belgelerin kontrol edilmesidir.

b.KİŞİLİK TESTİ

Adayların aidiyet, dürüstlük, kendi başına görev yapabilme, liderlik, zor şartlar altında çalışabilme gibi kişilik özelliklerinin, ruhsal durumlarının ve duygusal yapılarının tespitine yönelik anket şeklinde uygulanan testtir. Başarılı ya da başarısız değerlendirmesi bulunmamaktadır.

c.MESLEKİ UYGULAMA SINAVI

Uygulama sınavında adayın görev yapacağı konu ile ilgili bilgi ve beceri seviyesi ölçülmektedir. Sınav kapsamında bu aşamaya kadar gelen adaylara ihtisasına göre araç, gereç, silah ve cihaz üzerinde uygulama sınavı yapılmakta ve adayın gireceği ihtisaslarda mesleğe hazır bulunuşluğunu ölçmek amaçlanmaktadır. Uygulama sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilmekte ve asgari 70 puan geçer not olarak değerlendirilmektedir. Uygulama sınavında %70’ten düşük not alan adaylar diğer seçim aşamalarına devam edememekte ve elenmektedirler.

ç. MÜLAKAT

Adayların testlerle tespiti mümkün olmayan bilgilerinin öğrenilmesi ve bireysel özelliklerini tanımak amacıyla, adayın komisyon ile yüz yüze görüşmesi sonucu yapılan değerlendirmedir. Mülakat sınavında; adayın genel görünümü, davranışı, konuşmasındaki akıcılığı, mantıklı ve aksaksız konuşması, anlama ve anlatma kabiliyeti, kendine güveni, psikolojik yapısı, davranışları ve Hv.K.K.lığına uygunluğu değerlendirilmektedir.

d.SAĞLIK MUAYENE MERKEZİNE SEVK

Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, kendilerine verilen süre içerisinde “Sivil Memur Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almak için belirlenen askeri hastanelere veya Yeşilyurt/İSTANBUL’da Hava Harp Okulunun içinde bulunan Hava Sağlık ve Muayene Merkezi Başkanlığına sevk edilmektedirler. Sevk edildikleri merkezden “Sivil Memur Adayı Olamaz” kararlı sağlık raporu alanların itiraz hakları bulunmaktadır.

e.SEÇİM AŞAMALARINA İTİRAZ ESASLARI

(1)Seçim aşamalarının bir gün içerisinde bitirilmesi esas alınır. Mülakat aşamalarında elenme olması durumunda, elenme olan seçim aşamasının yapıldığı yer terk edilmeden aynı gün içerisinde yazılı itiraz etmek mümkündür.

(2)İtirazlar, “İtiraz İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından, ilgili mevzuatta belirtilen esaslara göre değerlendirilmekte ve itirazın sonucu adaya sözlü olarak aynı gün içerisinde bildirilmektedir.

(3)İtiraz Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar, ilgili komisyonda yeniden değerlendirmeye tabi tutulmakta ve başarılı olmaları halinde bir sonraki aşamadan itibaren devam edebilmektedir. İtirazın reddedilmesi halinde ikinci itiraz hakkı bulunmamaktadır.

4.ASIL VE YEDEK ADAYLARIN BELİRLENMESİ

a.Hastane muayenesi sonucunda gerekli sağlık raporu olumlu sonuçlanan adayların, ilgili mevzuatta belirtilen esaslara göre KPSS puanı, mesleki uygulama sınavı ve mülakat notu dikkate alınarak performans puanları hesaplanmaktadır.

b.Performans puan sıralamasına göre belirlenen asıl ve yedek aday isim listelerinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından onaylanmasını müteakip, 22 Haziran 2015 tarihinde saat 17.00’da www.tekok.edu.tr internet adresinden duyuru yapılacaktır. Ayrıca bir çağrı mektubu gönderilmeyecek veya gazete ilanı verilmeyecektir.

5.İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ

İnternet adresi :http://www.tekok.edu.tr

a.Seçim aşamaları için otobüsle İzmir’e gelen adaylar, otogardan Yeni Garaj-Gaziemir minibüslerine binerek, Gaziemir TANSAŞ durağında veya KİPA AVM durağında inebilirler. Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, İZBAN demiryolunun diğer istikametinde bulunan İl Özel İdaresi Tesislerinin yanındaki yoldan yaklaşık 300 metre içeridedir.

b.Havayolu ile İzmir’e gelen adaylar ise, hava alanı içerisinde bulunan İZBAN metro trenine binip bir durak sonraki Sarnıç istasyonunda inerek STARWOOD yapı market tarafına ilerlemelidirler. Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, İl Özel İdaresi Tesislerinin yanındaki yoldan yaklaşık 300 metre içeridedir.

c.Adayların taksi kullanmaları durumunda ise, Gaziemir KİPA AVM yanındaki Sarnıç köprüsünün hemen bitiminde sola dönülerek İZBAN metro treni Sarnıç istasyon durağı ve STARWOOD yapı market tarafına ilerlemelidirler. Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, İl Özel İdaresi Tesislerinin yanındaki yoldan yaklaşık 300 metre içeridedir.

ç. Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, Gaziemir TANSAŞ veya KİPA AVM bölgesinden yaklaşık 1.500 metre uzaklıkta olup ulaşım krokisi aşağıda belirtilmiştir.

Kadrolar ve İlanın Tam metni İçin buraya tıklayınız.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.