Manşet

Halkbank Memur Personel Alımı

Yazan  | 

Halkbank Memur Personel Alımı

Halkbank memur personel alımı gerçekleştiriyor. Halkbank bünyesinin memur personel ihtiyacını karşılamak üzere müfettiş yardımcılarını arıyor. Sizde Halkbank ailesine katılarak Müfettiş Yardımcısı olabilirsiniz. Halkbank iş başvurusunda bulunmak için, alt kısımda verilmiş olani genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine, istenilen belgelere, sınav bilgilerine ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

HALKBANK

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2015 YILI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI

GİRİŞ SINAVI İLANI

2015 – Mayıs

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere;

Disiplinli,

Çalışkan,

Analitik düşünebilen,

Gelişime açık,

Çözüm üretebilen,

Takım çalışmasına yatkın,

Etkin iletişim becerilerine sahip,

Sunum ve temsil kabiliyeti olan,

Geleceğin yöneticileri arasında yer alabilecek Müfettiş Yardımcıları (Müfettiş Yardımcısı ve Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı) alınacaktır.

Müfettiş Yardımcıları, Bankanın ihtiyaçları doğrultusunda, görev merkezleri İSTANBULolarak istihdam edilecektir.

Sınava katılacak adaylarda aranan özellikler ve sınav koşulları hakkında detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek için;

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

ç) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

d)Lisans mezunları için 01.01.1987ve sonrası; Yüksek Lisans mezunları için 01.01.1985ve sonrası doğumlu olmak,

e)Müfettiş Yardımcılığı için, Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan Lisansbölümleri arasından; Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi, Muhasebe ve bankacılık mesleği ile ilgili diğer bölümlerinden veyaHukuk Fakültelerinden ya daMühendislik Fakültelerinin; Endüstri, İşletme, Matematik ve Finans Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veyabu paragrafta belirtilen Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olup, yine bu paragrafta belirtilen Lisans programlarından Yüksek Lisansderecesi almış olmak veyahutbunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun olmak (Mülakat aşamasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olanların başvuruları kabul edilecektir.)

BT Müfettiş Yardımcılığı için, Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan, Bilgisayar, Bilişim Sistemleri, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Sistem ve Kontrol, Yazılım Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri gibi bilgisayar donanımı ve yazılımı ile ilgili Lisansbölümlerinden mezun olmak veyabu paragrafta belirtilen Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümlerinin dışında kalan ve bu bendin birinci paragrafında belirtilen bölümlerden mezun olup, yine bu paragrafta belirtilen Lisans programlarından Yüksek Lisansderecesi almış olmak (ISACA tarafından düzenlenen CISA sertifikasına sahip olmak -Mülakat değerlendirmesinde- aday lehine bir kriter olarak dikkate alınacaktır.)

f)Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık Raporu; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)

g)Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 30.11.2015 tarihine kadar tecilli olmak,

ğ) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine ve müfettişlik görevine uygun bulunmak (Giriş Sınavı yazılı aşamasından sonra; Birebir, Panel ve Grup Mülakatları gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.)

h)Türkiye Halk Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Panel ve/veya Grup Mülakatlarına daha önce katılmamış olmak,

Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.

Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları, sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarakdeğerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.

SINAVA BAŞVURU

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı aşamasına katılacak adaylardan, başvuru bedeli olarak 75.-TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek başvuru bedeli, direktolarak, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin (ANKÜSEM) Bankamız nezdindeki hesabına yatırılacaktır.

Sınav ücreti 25 Mayıs 2015 Pazartesi günü saat 09:00’dan 26 Haziran 2015 Cuma günü saat 17:00’ye kadar, yalnızca Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden, adayın T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile en az biri cep telefonu olmak üzere 2 (iki) telefon numarası verilerek yatırılacaktır. EFT, Kredi Kartı, ATM ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.

Sınav başvuruları, 25.05.2015 – 28.06.2015 tarih aralığında, Banka web sitesi halkbank.com.trbağlantısından da erişilebilecek olan, http://sinavankusem.ankara.edu.tradresinden yapılacak; şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

“Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son (6) ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyen adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 15.07.2015 – 25.07.2015 tarihleri arasında http://sinavankusem.ankara.edu.tradresinden “T.C. Kimlik Numarası” ve “Aday Şifresi” girerek alabileceklerdir.

Giriş sınavı yazılı aşaması; ANKÜSEM tarafından 25 Temmuz 2015 Cumartesi günü İstanbul-Anadolu, İstanbul- Avrupa, Ankara ve İzmir olmak üzere dört farklı merkezde gerçekleştirilecektir.

Adaylar sınava girebilmek için, “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir değişiklik yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte Resimli Nüfus Cüzdanıveya geçerlik süresi devam eden Pasaportibraz etmek zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi, posta ile gönderilmeyecektir.

SINAV KONULARI, SORU DAĞILIMI, PUANLAMA YÖNTEMİ VE DİĞER HUSUSLAR

Yazılı sınava ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yazılı Sınava İlişkin Özet Bilgiler
Sınav Tarihi 25 Temmuz 2015, Cumartesi
Sınavın Yapılacağı Yer İstanbul-Anadolu, İstanbul-Avrupa, Ankara ve İzmir
Oturum Sayısı 2 (iki)
Süre Her oturum 120 dakika (10:00 ve 14:00 saatlerinde başlatılacaktır)
Soru Sayısı Birinci Oturum:

Genel Yetenek-Genel Kültür (60 Soru) Yabancı Dil (60 Soru)

İkinci Oturum:

Alan Bilgisi (120 Soru)

Sınav Yöntemi Her bir soru, 5 (beş) şıktan oluşacak şekilde Test usulü

Yazılı sınavda ilk oturum “Genel Yetenek-Genel Kültür” ve “Yabancı Dil” bölümlerinden; ikinci oturum ise “Alan Bilgisi” bölümünden oluşacak ve toplamda (240) test sorusu yer alacaktır.

İlk oturum, Müfettiş Yardımcılığı ve BT Müfettiş Yardımcılığı için ortaktest sınavı; ikinci oturum ise Müfettiş Yardımcılığı ve BT Müfettiş Yardımcılığı için farklılaştırılmıştest sınavı sorularından oluşacaktır.

Genel Yetenek-Genel Kültür Testi:

>Genel Yetenek; Sözel Akıl Yürütme, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları Ölçme Becerisi ile Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme,

>Genel Kültür; Tarih, Türkiye Coğrafyası, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Genel, Kültürel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular,

Yabancı Dil Testi:

>İngilizce, Almanca veya Fransızca (Adaylar, sınava girecekleri Yabancı Dil tercihlerini, başvuru esnasında yapacaklardır.)

Alan Bilgisi Testi (Müfettiş Yardımcılığı):

>Hukuk; Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Ceza Hukuku,

>Ekonomi; Mikro İktisat, Matematiksel İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme, Türkiye Ekonomisi,

>Maliye; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,

>Muhasebe ve İşletme; Genel (Finansal) Muhasebe, Finansal Tablolar ve Analizi, İhtisas Muhasebesi, İşletme Yönetimi, Finansal Yönetim, Pazarlama Yönetimi, İş Hukuku,

>Bankacılık, Finans ve İstatistik; Banka Muhasebesi, Para-Para Politikası-Merkez Bankacılığı, Finansal Sistem-Uluslararası Finansal Sistemler, Ticari Aritmetik, İstatistik.

Alan Bilgisi Testi (BT Müfettiş Yardımcılığı):

> Temel Bilgisayar Kullanımı, Temel Bilgisayar Donanımı, Algoritma ve Programlama, Programlama Dilleri, Nesne Yönelimli Programlama, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü, Proje Yönetimi Temelleri, Veri Yapıları, Bilgisayar Organizasyonu, Bilgisayar Mimarisi, İşletim Sistemleri ve Kullanımı, Veritabanı Uygulamaları ve Yönetimi, İnternet, Ağ ve Sistem Yönetimi, Web Teknolojileri ve Uygulamaları, Bilişim Sistemlerinde Güvenlik, Bilgi Güvenliği, Kriptografi, Elektrik- Elektronik Temelleri, Mikro İşlemciler-Mikro Denetleyiciler ve Programlanabilir Mantıksal Elemanlar konularından oluşacaktır.

Soru Dağılımı ve Puanlama Yöntemi
Ağırlık Puanı (Yüzde) Soru Adedi
BİRİNCİ OTURUM
Genel Yetenek-Genel Kültür % 20 60
Genel Yetenek % 60,00 36
Genel Kültür % 40,00 24
Yabancı Dil % 25 60
İKİNCİ OTURUM
Müfettiş Yardımcılığı Alan Bilgisi % 55 120
Hukuk % 23,33 28
Ekonomi % 30,00 36
Maliye % 10,00 12
Muhasebe ve İşletme % 23,33 28
Bankacılık, Finans ve İstatistik % 13,33 16
BT Müfettiş Yardımcılığı Alan Bilgisi % 55 120
TOPLAM % 100 240

Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Genel Yetenek- Genel Kültür ve Alan Bilgisi bölümlerinde sorulacak soruların en az yarısını doğru olarak; Yabancı Dil sınavından ise soruların en az %65’ini doğru cevaplandıran;

>Müfettiş Yardımcısı adaylarından; genel puanı (60) ve daha üzerinde olan ilk (80) aday,

>BT Müfettiş Yardımcısı adaylarından; genel puanı (60) ve daha üzerinde olan ilk (20) aday

Olacak şekilde toplamda (100) aday mülakata girmeye hak kazanacaktır (Müfettiş Yardımcılığı sınavına başvuran ve 80 inci sırada aynı puanı alan adaylar ile BT Müfettiş Yardımcılığı sınavına başvuran ve 20 nci sırada aynı puanı alan tüm adaylar mülakata davet edilecektir).

Banka’nın, yazılı sınav konuları, soru sayısı ve sınav yerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 28.07.2015 tarihi mesai bitimine kadar, Banka Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yapılabilir.

Yazılı sınavı kazanan adayların listesi Banka web sitesinde yayınlanacaktır. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sonuçların yayınlandığı günü takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Banka Teftiş Kurulu Başkanlığına yapabilirler.

İtirazlara ilişkin tümincelemeler; Banka aracılığıyla ANKÜSEM tarafından sonuçlandırılacaktır.

BİLGİ EDİNME

Aşağıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla; Banka Teftiş Kurulu Başkanlığı ve ANKÜSEM’den, sınav süreci hakkında bilgi alınabilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı

Web Sitesi

halkbank.com.tr

E-posta Adresi

teftissinavi@halkbank.com.tr

Telefon

(216) 503 50 15 (312) 289 27 10

Adres

1)Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4, PK 34746, Ataşehir / İSTANBUL

2)Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde, No: 63, PK 06510, Çankaya / ANKARA

Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM)

Web Sitesi

ankusem.ankara.edu.tr

E-posta Adresi

ankusem@ankara.edu.tr

Telefon

(312) 381 67 26 (312) 221 01 91

Adres

Ankara Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi, PK 06500, Beşevler /ANKARA

HALKBANK ve BANKAMIZ TEFTİŞ KURULU

Cumhuriyetin kuruluşunun ardından küçük esnafın sorunlarına çözüm getirilmesi ve kredi verilmesi amacıyla, 1933 yılında çıkarılan Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu ile kuruluşu resmiyet kazanan Banka, 1938 yılından bu yana süre gelen (77) yıllık süreçte, kuruluş gayesi ve misyonu gereği; esnaf, sanatkar, küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyen finansman yapısının yanı sıra ticari bankacılık alanında gösterdiği önemli gelişmelerle, ihtisas bankacılığı yönünü her geçen gün geliştirmiştir.

Banka sermayesinin (%49) oranındaki hisseleri, 2007 ve 2012 yıllarında halka arz edilmiş olup, hisse senetleri Borsa İstanbul’da (BIST) işlem görmektedir. 2014 Faaliyet Raporu yıl sonu verilerine göre; (17.314) personel, (895) yurt içi şubesi, (5) yurt dışı şubesi, (2) yurt dışı özel temsilciliği ile bankacılık hizmeti vermekte, yanı sıra (155) milyar TL’ye ulaşan aktif toplamı, (104) milyar TL toplam mevduatı, (102) milyar TL toplam kredi, (2,21) milyar TL net karı, (3,4) milyon adetlik Paraf markalı kredi kartı, (318) bin esnaf ve sanatkara kullandırdığı kredi, bununla birlikte bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile Halkbank, bankacılık sisteminin temel taşlarından biri haline gelmiştir.

Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak temel misyonumuz; Müşteriler, Banka hissedarları ve mali sistemin menfaatine zarar verecek olası eylemlerin oluşmasında caydırıcı unsur olmak, Banka bünyesindeki iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin yeterliği ve etkinliğini ölçmek, Bankanın karlılık, verimlilik ve rekabet gücünü arttırmaya yönelik daha etkin sistemler kurulması yönünde önerilerde bulunmaktır.

Müfettiş Yardımcılarının görev merkezleri, İSTANBUL olarak belirlenmiştir (Müfettiş Yardımcılarının; 6 ay boyunca İstanbul’da, kalan 6 aylık sürede geçici görev yeri olarak İstanbul’un haricindeki Bankamızın diğer birimlerinde görev yapmaları planlanmaktadır. Diğer taraftan, BT Müfettiş Yardımcılarının, İstanbul dışında, daha kısa sürelerde görev yapmaları öngörülmektedir.)

Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayanlara; bankacılık, teftiş, inceleme ve soruşturma konuları ile bunların uygulamalarına ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla, Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirlenen sürelerde teorik ve uygulamalı eğitimler verilir. Bankacılık uygulamalarına yönelik olarak verilen teknik eğitimler ile denetim konularında verilen mesleki eğitimler sonrasında, müfettiş yardımcılarının, bağlı oldukları müfettişlerin refakatinde yetiştirilmelerine devam olunur.

Yetişme dönemi içerisinde; bankacılık ilke ve uygulamalarında, bankacılıkla ilgili iç ve dış mevzuatta, Teftiş Kurulu çalışma prensipleri ile teftiş, inceleme, soruşturma yöntem ve teknikleri konusunda yeterli düzeye ulaşan ve olumlu performans gösteren Müfettiş Yardımcılarına re’sen teftiş yetkisi verilir.

Ücret, Sosyal Hak ve Olanaklar

Özel hukuk hükümlerine tabi olarak çalışan Bankamız personeline; aldıkları ücretin dışında, yılda (4) brüt ücret tutarında ikramiye ve düzeylerine göre yabancı dil tazminatı ödenir. Ayrıca Genel Kurul tarafından karar alınması halinde temettü dağıtılabilir.

Kurul üyelerinin; ücret (Bilgi sistemleri denetimlerinde görevli BT Müfettiş Yardımcılarının uzmanlık alanlarının farklı olması nedeniyle; görev ücretleri, daha yüksek olarak belirlenmiştir), ikramiye, görev yeri tazminatı (İstanbul görev merkezli tüm personel için geçerlidir), yabancı dil tazminatı, temsil ödeneği ve harcırahları (Halihazırda Kurul üyelerimizin görev merkezi dışında görevli oldukları süreler için alacakları brüt günlük harcırah tutarı 175.-TL’dir) günün ekonomik koşullarına göre belirlenmektedir.

Görev merkezi dışında görev yapan Kurul üyelerine ödenen harcırahların haricinde; görevli olunan yerlerde, iyi koşullarda konaklama imkanını sağlayacak şekilde ve belirlenen limitler dahilinde konaklama ücreti ödenir. Görev ile ilgili yolculuk giderleri (uçak, otobüs, özel araç vb.) belirlenen esaslar doğrultusunda Banka tarafından karşılanır.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.