Manşet

Güney Ege Kalkınma Ajansı Personel Alımı 2015

Yazan  | 

Güney Ege Kalkınma Ajansı Personel Alımı

Güney Ege Kalkınma Ajansı personel alımı gerçekleştiriyor. Güney Ege Kalkınma Ajansı bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere 6 adet Uzman Personel, 1 adet İç Denetçi ve 2 adet Destek Personeli olmak üzere toplamda 9 adet personel alımı yapacaktır. Sizde Güney Ege Kalkınma Ajansı ailesine katılmak için, alt kısımda verilmiş olan genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine, genel bilgilere ve başvuru sırasında istenilen belgelere ulaşarak daha ayıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

PERSONEL ALIM İLANI

Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan Güney Ege Kalkınma Ajansı 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 6 (altı) Uzman Personel, 1 (bir) İç Denetçi, 2 (iki) Destek Personeli alımı yapacaktır. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansının merkezi Denizli olup Ajansın faaliyet alanına Aydın, Denizli ve Muğla illeri girmektedir. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde görevlendirilebileceklerdir.

Son Başvuru Tarihi ve Saati 12.06.2015 Cuma / 18:00
Başvuru ve Sınav Yeri T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel SekreterliğiPamukkale Teknokent Çamlaraltı Mh. Hüseyin Yılmaz Cd. No:67 B Blok Kat:2 20070 Pamukkale/Denizli
Sınav Şekli Sözlü (Mülakat)
Mülakata Katılmaya Hak Kazananların İlanı 19.06.2015 Cuma
Mülakat Tarihleri 24 – 25.06.2015 (Çarşamba – Perşembe)

UYARI: Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup başvuru belgelerinin son başvuru zamanı olan 12.06.2015 tarihinde saat 18:00’a kadar Ajansa ulaştırılmış olması gerekmektedir.

.TÜM ADAYLAR İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR

a)Türk vatandaşı olmak,

b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)Affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d)Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış ya da askerlikten muaf olduğunu veya askerlik görevinden en az 1 (bir) yıl tecilli olduğunu belgelemek,

e)Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak,

f)Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak

.UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ÖN ŞARTLARI

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğine göre Ajanslarda istihdam edilecek Uzman Personel bakımından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan belli bir puan almış olmak veya kamu kesimi veya özel kesimde belli konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak gereklidir.

oKPSS Puanı İle Başvuracak Uzman Personel Adayları İçin;

 • Aşağıda tabloda belirtilen dallarda yurt içi veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 06 – 07 Temmuz 2013 veya 05 – 06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan KPSS’den mezun oldukları öğrenim dalları itibarıyla aşağıda belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak,
Alan Sayısı KPSS Taban Puanı KPSSPuan Türü KPDSPuanı
Hukuk 1 80 KPSS P11, 20, 21, 32, 35, 62, 79, 97, 100 veya 103 70
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya Siyasal Bilgiler Fakültesi 2 80 KPSS P9, 24, 27, 37, 54, 57, 65, 89, 91, 95, 113, 114 veya 117 70
Gıda Mühendisi 1 80 KPSS P3 70
Endüstri Mühendisi 1 80 KPSS P3 70
Sosyoloji 1 80 KPSS P3 70
İSTİHDAM EDİLECEKUZMAN PERSONEL SAYISI 6
 • Başvuru tarihi itibariyla Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavında (YDS) İngilizce dilinden en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.
 • Yabancı dil sınavlarının eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin http://osym.gov.tr internet adresinin “Basın Açıklamaları ve Genel Duyurular” bölümünde yayınlanan Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablolarından, ilanda belirtilen sınav başvuru tarihleri itibariyla güncel olanına göre yapılacaktır.
 • Daha önce yurt dışında çalışmış ve/veya eğitim amacıyla bulunmuş olmak yabancı dil seviye tespit sınavlarından muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında yabancı dil yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir.

oKPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi İle [En Az 5 (Beş) Yıllık Kamu ve / veya Özel Sektör İş Tecrübesi] Başvuracak Uzman Personel Adayları İçin;

 • Yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 • Başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde; planlama ve programlama / proje üretimi, tasarımı ve yönetimi / strateji geliştirme, strateji yönetimi / izleme ve değerlendirme / tanıtım ve danışmanlık / şehircilik ve çevre / araştırma-geliştirme / bilgi ve iletişim teknolojileri / finansman / insan kaynakları yönetimi / uluslararası ticaret konularında, belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak,
 • Başvuru tarihi itibariyla Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavında (YDS) İngilizce en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamışuluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.
 • Yabancı dil sınavlarının eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin http://osym.gov.tr internet adresinin “Basın Açıklamaları ve Genel Duyurular” bölümünde yayınlanan Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablolarından, ilanda belirtilen sınav başvuru tarihleri itibariyla güncel olanına göre yapılacaktır.
 • Daha önce yurt dışında çalışmış ve/veya eğitim amacıyla bulunmuş olmak yabancı dil seviye tespit sınavlarından muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında yabancı dil yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir.

oUzman Personel İçin Tercih Nedenleri;

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebidir:

a)Proje/Program Yönetimi

b)Planlama, Proje/Program İzleme ve Değerlendirme

c)Kalkınma Kuramları, Bölgesel Kalkınma,

d)Rekabet edebilirlik, Kümelenme, Yenilik ve Girişimcilik,

e)Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,

f)Yatırım süreçleri, yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemleri ile ilgili yasal uygulamalar,

g)Bölgesel yatırım olanakları ve yatırım tanıtımı,

h)Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları,

i)Uzman personel için belirtilmiş eğitim dallarından birinde lisansüstü veya üstü eğitim belgesine sahip olmak,

j)Hukuk Fakültesi mezunları için Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak,

k)Yerel Kalkınma ile ilgili programı ve faaliyetlerde görev almış olmak,

l)Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları veya AB projelerinde görev almış olmak,

m)Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek, (YDS veya KPDS’den en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.)

n)MS Office programlarını ve her türlü ofis ekipmanları çok iyi kullanır olmak,

.İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ÖN ŞARTLARI

oİç Denetçi İçin Aranan Nitelikler;

 • Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 • Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,
 • Başvuru tarihi itibariyla Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavında (YDS) İngilizce dilinden en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak
 • Yabancı dil sınavlarının eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin http://osym.gov.tr internet adresinin “Basın Açıklamaları ve Genel Duyurular” bölümünde yayınlanan Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablolarından, ilanda belirtilen sınav başvuru tarihleri itibariyla güncel olanına göre yapılacaktır.
 • Daha önce yurt dışında çalışmış ve/veya eğitim amacıyla bulunmuş olmak yabancı dil seviye tespit sınavlarından muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında yabancı dil yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir.

.DESTEK PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ÖN ŞARTLARI

oKPSS Puanı İle Başvuracak Destek Personeli Adayları İçin;

 • Aşağıda tabloda belirtilen dallarda yurt içi veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 06 – 07 Temmuz 2013 veya 05 – 06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan KPSS’den mezun oldukları öğrenim dalları itibarıyla aşağıda belirtilen ilgili puan türlerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,
Pozisyon Alan Sayısı KPSS Taban Puanı KPSSPuan Türü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Sorumlusu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya Siyasal Bilgiler Fakültesi 1 70 KPSS P3, 9, 24, 27, 37, 54, 57, 65, 89, 91, 95, 113, 114 veya 117
İdari İşler Sorumlusu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya Siyasal Bilgiler Fakültesi 1 70 KPSS P3, 9, 24, 27, 37, 54, 57, 65, 89, 91, 95, 113, 114 veya 117
İSTİHDAM EDİLECEK DESTEK PERSONEL SAYISI 2

oKPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi İle [En Az 3 (Üç) Yıllık Kamu ve / veya Özel Sektör İş Tecrübesi] Başvuracak Destek Personeli Adayları İçin;

 • Yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Sorumlusu için başvuru tarihi itibarıyla insan kaynakları ve personel işlemleri alanında, kamu kesimi veya özel kesimde en az 3 (üç) yıl fiilen başarılı bir şekilde çalışmış olmak,
 • İdari İşler Sorumlusu için başvuru tarihi itibarıyla satın alma, tedarikçi bulma ve idari işler konularında kamu kesimi veya özel kesimde en az 3 (üç) yıl fiilen başarılı bir şekilde çalışmış olmak,

oDestek Personeli İçin Tercih Nedenleri;

 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Sorumlusu İçin Tercih Nedenleri;

a)MS Office programlarına ileri düzeyde hakim olmak,

b)Lisansüstü çalışma yapmış olmak,

c)Bir veya birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek, (YDS veya KPDS’den en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamışuluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.)

d)Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olmak,

e)İş Kanunu ve SGK mevzuatına hakim olmak,

f)İş (görev) tanımları ve süreç akış şemaları yapabilmek,

g)İş yükü analizi yapabilmek,

h)Bordrolama yapabilmek ve ilgili programları kullanabilmek,

i)Performans değerlendirme sistemleri ve uygulamaları konusunda deneyimli olmak,

j)Oryantasyon ve hizmet içi eğitim programları konusunda tecrübe sahibi olmak,

 • İdari İşler Sorumlusu İçin Tercih Nedenleri;

a)MS Office programlarına ileri düzeyde hakim olmak,

b)Yüksek lisans / doktora / yandal / çift anadal yapmış olmak,

c)Bir veya birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek, (YDS veya en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.)

d)Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olmak,

e)Finansal raporlama, bütçeleme, kamu ihale mevzuatı ve kamu muhasebesi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

.BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

a)http://www.geka.org.tr adresinden temin edilecek İş Talep Formu (EK – 1),

b)Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin aslı ya da onaylı sureti,

c)KPSS puanıyla başvuracak uzman personel adayları için 6-7 Temmuz 2013 veya 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı ya da onaylı sureti,

d)KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak uzman personel adayları için “Uzman Personel İçin Sınava Giriş Ön Şartları” başlığı altında sayılan alanlarda iş tecrübelerini gösterir bilgi ve belgeler (Kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan alınan çalışma süresini gösterir belgenin aslının ya da onaylı suretinin veya barkodlu bilgisayar çıktısının getirilmesi zorunludur),

e)KPDS ya da YDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı ya da onaylı sureti,

f)4.5×6 ebadında son 6 (altı) ay için çekilmiş üç (3) adet vesikalık fotoğraf (bir tanesi İş Talep Formuna yapışmış),

g)Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ya da noter veya kurumca onaylı sureti,

h)İç Denetçi adayları için kamuda denetim elemanı olarak çalıştığını ve iş tecrübelerini gösterir bilgi ve belgelerin aslı ya da onaylı sureti (Kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belgenin aslının ya da onaylı suretinin veya barkodlu bilgisayar çıktısının getirilmesi zorunludur),

i)KPSS puanıyla başvuracak destek personeli adayları için 6-7 Temmuz 2013 veya 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı ya da onaylı sureti,

j)KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak destek personeli adayları için “Destek Personel İçin Sınava Giriş Ön Şartları” başlığı altında sayılan alanlarda iş tecrübelerini gösterir bilgi ve belgeler (Kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belgenin aslının ya da onaylı suretinin veya barkodlu bilgisayar çıktısının getirilmesi zorunludur),

k)Tüm adaylar için tercih sebebi olacak destekleyici belgelerin (kurs ve sertifikalar, ikinci yabancı dil belgesi, vb.) aslı veya aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi

Aranan niteliklere sahip adaylar arasından belge üstünde yapılan inceleme ve mülakat sonucunda en çok niteliğe sahip olanlar tercih edilecektir.

.BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Adayların, yukarıda sayılan başvuru belgelerini, resmi tatil günleri ve hafta sonları hariç, T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Pamukkale Teknokent Çamlaraltı Mah. Hüseyin Yılmaz Cd. No:67 B Blok Kat:2 20070 Pamukkale/Denizli adresine en geç 12/06/2015 Cuma günü saat 18:00’a kadar elden veya posta yolu ile teslim etmeleri şarttır.

ÖNEMLİ: Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Ayrıca eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ile ilgisiz başvurular da değerlendirmeye alınmayacaktır.

UYARI: İş Talep Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin fotokopilerinin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

.SINAV YERİ, ŞEKLİ VE TARİHİ

KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere her bir pozisyon için uygun aday olması halinde 4 (dört) katına kadar aday sınava çağırılacaktır.

Belli bir öğrenim dalında mülakata çağırılacak sayıda başvuru olmaması veya başvuran adayların yeterli bulunmaması durumunda Ajans, alımı planlanan personel sayısında gruplar arasında değişiklik yapmakta ve diğer bir öğrenim dalından gelen başvurulardan yeterli olanları mülakata davet etmekte serbesttir.

Yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri, sınava girecekleri yer ve tarihler 19/06/2015 tarihinde Ajansın internet sitesinde (www.geka.org.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav, Ajans Genel Sekreterliği’nde sözlü (mülakat) olarak ve 24 – 25/06/2015 tarihlerinde yapılacaktır.

Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Değişiklikler Ajans internet sitesinden duyurulacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan bütün adaylar, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

.SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav kurulu üyeleri adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday sınavı kazanmış kabul edilir. Sınavda 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalı için ilan edilen sayı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, Sınav Kurulunun uygun görüşü ile, başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Kazanan adayların isim listesi, Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) gün içinde Ajansın internet sitesinde (www.geka.org.tr) ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Tel: 0 258 371 88 44 (Dahili: 1510)

E-posta: info@geka.org.tr

Kamuoyuna İlanen Duyurulur. (22/05/2015)

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.