Personel Alımı

PTT 500 Sözleşmeli Personel Alımı

Yazan  | 

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi personel alımı yapıyor.  Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak amaçlı 09 Şubat 2017 tarihli bir duyuru yayaımladı. Yapılan duyuruya göre PTT sözleşmeli olarak Dağıtıcı, Gişe ve Büro Görevlisi alımı yapacak. Sizde Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi iş başvurusunda bulunmak için alt kısımdaki bilgileri inceleyerek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI

Şirketimiz Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak idari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere Ek-1 listede ili, unvanı, adedi ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından Gişe ve Büro Görevlisi ile Dağıtıcı unvanlı “İdari Hizmet Sözleşmeli Personel” alınacaktır.

Söz konusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

NOT: 13/02/1983 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

e) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

f) Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak (Son başvuru tarihi olan 18/02/2017 tarihi itibariyle mezun olmak).

g) Yapılacak “sözlü sınavda” başarılı olmak.

ğ) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

h) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

ı) 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

a) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için;

1) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki okulların Ek-2 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.

2) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

3) KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

b) Dağıtıcı pozisyonuna başvurabilmek için;

1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki okulların Ek-3 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.

2) Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. ( B ve A2 Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına son başvuru tarihi olan 18.02.2017 tarihi itibariyle sahip olmak.)

NOT: Adaylar, mülakattan önce B ve A2 sınıfı sürücü belgesi yetkisi çerçevesinde kullanacakları araçlarla uygulamaya tabi tutulacaktır.

3) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm., bayanlarda en az 160 cm. boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

4) KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

1- Başvurular, 13-18 ŞUBAT 2017 tarihleri arasında Şirketimizin www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

NOT: 2016/1 Personel Alımında sözlü sınava çağrılan adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımadığı halde müracaat edenler ile sözlü sınava çağrıldığı halde mazereti olmaksızın sözlü sınava katılmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

2- Sözlü sınava, KPSS puanı ve tercihleri esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının dört katı aday çağrılacak olup, son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav 20.03.2017 – 31.03.2017 tarihleri arasında yapılacak olup, yeri Şirketimizin internet adreslerinde ilan edilecek ve ayrıca cep telefonlarına SMS, mail adreslerine e-posta gönderilecektir.

3- Sözlü sınava adaylar fotoğraflı ve onaylı T.C. numarasını gösteren bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) ile girebilecektir. Ayrıca; dağıtıcı adayları B ve A2 sınıfı sürücü belgelerinin asıllarını ibraz edeceklerdir.

4- Sınav notu; KPSS puanı ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşacaktır.

5- Sözlü sınava katılanlar, ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilecektir. Sınav kurulu tarafından itirazlar en geç on beş gün içinde incelenip, sonuç ilgiliye bildirilecektir.

6- Sınav notu en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır.

Puanların eşit olması halinde;

KPSS puanı yüksek olan,

KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan,

Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan,

Adayın ataması yapılır.

NOT: Adaylar, atandıkları Başmüdürlük tarafından ihtiyaç durumuna göre herhangi bir PTT işyerinde çalıştırılacaktır.

7- İlan edilen pozisyon sayısı kadar aday ayrıca yedek olarak belirlenecektir. Pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayanlardan altı ay içinde görevinden ayrılanların yerine yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Sınav sonuçlarının ilanını müteakip, altı aylık süre sonunda yedeklik hakkı sona erecektir.

8- Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı,

c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin mezun olduğu okul veya noter onaylı örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Şirket tarafından onaylanarak aslı iade edilecektir.)

ç) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,

d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

e) İş isteme beyannamesi,

f) Mal bildirim beyannamesi,

g) Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu, ğ) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,

h) 8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,

ı) Dağıtıcı pozisyonu için en az B ve A2 sınıfı sürücü belgesi,

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (4 suret )

GENEL HÜKÜMLER

1) Sözlü Sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde asil adaylar, atama sırasında istenen bilgi ve belgelerle birlikte atamalarının yapılacağı ilgili PTT Başmüdürlüğünün İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup, bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin atanması yapılmayacaktır.

2) Yerleştirme sonrası ataması gerçekleştirilecek adayların başvuru formunda belirtilen adreslerine tebliğ yapılacak olup, adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.

3) Ataması gerçekleştirilen adaylar atandıkları ünitede 3 yıllık görev süresini tamamlamadan başka bir üniteye nakil talebinde bulunamayacaklardır. Atandıktan sonra evlenenler 6 aylık fiili görev sürelerini müteakip eş durumu nakil talebinde bulunabilir, bu talepler illerin norm durumları esas alınarak değerlendirilir. Atama tarihinde evli olanlar ise eş durumu da olsa 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamayacaklarından bu hususu göz önüne alarak tercihte bulunmaları gerekmektedir.

4) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İdari Hizmet Sözleşmeli Olarak İşe Alınacaklarda Uygulanacak Usul ve Esasların 11’inci maddesi gereğince sözlü sınava çağrılan adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımadığı halde müracaat edenler ile sözlü sınava çağrıldığı halde mazereti olmaksızın sözlü sınava katılmayan adayların müteakip personel alımında başvuruları kabul edilmeyecektir.

NOT: Sözlü sınav tarihlerinde herhangi bir sebeple değişiklik olması halinde, adaylara SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca, Şirketimizin internet adresinden (www.ptt.gov.tr, http://ik.ptt.gov.tr) duyurulacaktır.

Ek-1

ALINACAK POZİSYONLARIN BAŞMÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR LİSTE
TEŞKİLAT İLİ ÜNİTE UNVANI POZİSYONU SAYI
TAŞRA İSTANBUL İSTANBUL AVRUPA YAKASI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 200
TAŞRA İSTANBUL İSTANBUL AVRUPA YAKASI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 100
TAŞRA İSTANBUL İSTANBUL ANADOLU YAKASI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 167
TAŞRA İSTANBUL İSTANBUL ANADOLU YAKASI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 33
TOPLAM 500

Ek-2

2017/1 PERSONEL ALIMINDA YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARININ ALIM YAPILACAK BÖLÜMLERİNİ GÖSTERİR LİSTE
SIRA

NO

BÖLÜM

KODU

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ
1 9319 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI
2 9140 İKTİSADİ PROGRAMLAR
3 3159 EKONOMİ
4 3213 İKTİSAT
5 8208 İŞ İDARESİ VE İKTİSAT
6 6229 İŞLETME-EKONOMİ / İŞLETME-İKTİSAT
7 5131 ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN
8 5105 EKONOMİ VE FİNANS
9 9221 EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER / EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI
10 5106 EKONOMİ-YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI
11 8312 ÇALIŞMA EKONOMİSİ
12 3141 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
13 3226 İŞLETME / İŞLETMECİLİK
14 3381 MUHASEBE-FİNANSMAN
15 8207 İŞ İDARESİ
16 5123 MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM / MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ
17 8334 PAZARLAMA
18 8296 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
19 9262 FİNANS VE MUHASEBE
20 4294 İŞLETME EKONOMİSİ
21 4295 İŞLETME YÖNETİMİ
22 3227 İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ
23 8210 İŞLETME ENFORMATİĞİ
24 3268 MUHASEBE
25 3269 MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ
26 3254 MALİYE
27 8225 MALİYE-MUHASEBE
28 4322 MUHASEBE VE MALİYE
29 4261 FİNANS-SİGORTA
30 3117 BANKACILIK
31 3118 BANKACILIK FİNANS
32 9371 FİNANS VE BANKACILIK
33 6119 BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN
34 9218 ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA
35 3120 BANKACILIK VE SİGORTACILIK
36 3306 SİGORTACILIK
37 5127 SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ
38 9282 ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS
39 3103 AKTÜERYA/AKTÜARYA
40 5102 AKTÜERYA BİLİMLERİ
41 9123 ULUSLARARASI,İKTİSAT,İŞLETME PROGRAMLARI
42 4386 ULUSLARARASI EKONOMİ
43 4387 ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER
44 3355 ULUSLARARASI TİCARET
45 9353 ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK
46 6351 ULUSLARARASI FİNANS
47 4390 ULUSLARARASI İŞLETME
48 8275 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK
49 3356 ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK
50 9108 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET
51 9118 GÜMRÜK İŞLETME
52 8222 LOJİSTİK YÖNETİMİ
53 9009 ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
54 4393 ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ
55 3354 ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK/ULUSLARARASI LOJİSTİK
56 9110 ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ
57 9387 LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK
58 5130 ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK
59 9217 İDARİ BİLİMLER
60 5143 YÖNETİM BİLİMLERİ/YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI
61 9318 İNSAN KAYNAKLARI
62 8328 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
63 3237 KAMU YÖNETİMİ
64 3352 ULUSLARARASI İLİŞKİLER
65 3223 İSTATİSTİK

Ek-3

2017/1 PERSONEL ALIMINDA YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARININ ALIM YAPILACAK BÖLÜMLERİNİ GÖSTERİR LİSTE
DAĞITICI
1 9099 POSTA HİZMETLERİ
2 4312 LOJİSTİK YÖNETİMİ
3 5375 ULUSLARARASI LOJİSTİK
4 8538 KARGO / KARGO HİZMETLERİ
5 1342 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ
6 4392 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK
7 5346 LOJİSTİK

1 Comment

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.