Sözleşmeli Personel Alımı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 24 Bin Kişi Alacak

Yazan  | 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı yaptığı duyurusuna göre bünyesindeki erbaş ihtiyacını gidermek amaçlı 11 bin sözleşmeli uzman erbaş ve 13 bin sözleşmeli erbaş olmak üzere toplamda 24 bin kişi alacak. Sizde Kara Kuvvetleri Komutanlığı  iş başvurusunda bulunmak için alt kısımdaki bilgileri inceleyerek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

2017 YILI SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ..

Başvuru Tarihi : 03 Mart – 01 Aralık 2017

Danışma Adresi MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı CEBECİ/ANKARA Posta Kodu: 06620
İrtibat Telefonu (0 312) 562 05 43

(Başvuru koşulları, müracaat, sınav merkezi vb. sorular için)

Fax Numarası (0 312) 319 43 67
Genel Ağ (İnternet) Adresi www. msb. gov. tr

İÇİNDEKİLER

1. GENEL HUSUSLAR 2
2. SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLİK HAKKINDA BİLGİ 3
3. BAŞVURU 4
a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir? 4
b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır? 5
c. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır? 5
ç. Askerlik Hizmeti Esnasında Başvuran Adaylara Birlik Komutanlıklarınca Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir? 5
d. Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır? 6
4. SEÇİM AŞAMALARI 7
a. Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır? 7
b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır? 7
c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz? 7
ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır? 8
d. Sağlık İşlemleri Nasıl Yapılacaktır? 9
e. Değerlendirme ve Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır? 10
f. Güvenlik Soruşturması Ne Zaman Sonuçlanmaktadır? 10
g. Sonuçların Duyurulması ve Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır? 10
5. BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI 12
6. TABLOLAR 14
TABLO-1 FAALİYET TAKVİMİ 14
TABLO-2 NİTELİK BELGESİ 15
TABLO-3 BOY-KİLO STANDARTLARI 18
TABLO-4 DİLEKÇE 19
TABLO-5 FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ STANDARTLARI 22
TABLO-6 GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU 23
7. EK – HASTANE SEVK BELGESİ 26

a. Bu kılavuz, MSB Personel Temin Daire Başkanlığının (MSB.Per.Tem.D.Bşk.lığının) tek merkezden veya Mahallinden Temin faaliyetleri suretiyle 2017 yılında yapacağı K.K.K.lığı sözleşmeli er temini ile ilgili hususları kapsamaktadır.

Mahallinden Temin; adaylara kolaylık sağlamak maksadıyla Ankara dışında belirlenecek illerde yapılacak sınavlardır.

b. Bu kılavuzda yer alan esaslar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kararları gerekli görüldüğü takdirde değiştirebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, MSB tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığı ile duyurulur.

c. Alım süresince her türlü duyuru ve bilgilendirme www.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinden yapılacaktır.

ç. Temin faaliyeti, TABLO-1’deki faaliyet takvimine uygun olarak icra edilecektir. Başvurular, www.msb.gov.tr internet adresinden kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte alınmaya başlanacaktır. Başvuru yapılabilecek en son tarih internet adresinden bilahare yayımlanacak/duyurulacaktır.

d. Yapılan başvurular, adayların 2017 yılı içinde seçim aşaması sınavlarına çağrılmasına kadar geçerli olacaktır. Aday, 2017 yılında yapılacak ilk sınava çağrılmaz ise başvurusu, 2017 yılı içerisinde yapılacak müteakip sözleşmeli er sınavları için de geçerli olacak ve aday diğer sınavlara çağrılabilecektir. Ancak MSB’nin ihtiyaçları doğrultusunda başvuruların başlangıç ve bitiş tarihleri değiştirilebilecektir.

e. Planlanan tarihteki sınavlara geçerli bir mazereti dolayısıyla katılamayacak olanlar, sınav tarihinden önce MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına (MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına) (Cebeci/ANKARA) dilekçe vermek/göndermek suretiyle (mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda) müteakip sınavlara planlanabilecektir.

f. Sözleşmeli er başvuruları, internet üzerinden başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.

g. Başvuruları uygun olan adayların başvuru kabulleri ile seçim aşaması sınavları; MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) veya daha sonra bildirilecek sınav merkezlerinde mahallinden temin sınavları şeklinde icra edilecektir. Tüm aşamalarda başarılı olan adaylar ilgili sağlık merkezine yönlendirilecek ve Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan “Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili” Sağlık Kuruluşlarından, 11 Kasım 2016 tarihli 29885 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen “Sözleşmeli Er Olur/Komando Olur/Paraşütle Atlar” kararlı sağlık raporunu alacaklardır. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaklardır.

ğ. Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat yapılmaktadır, yazılı sınav yapılmamaktadır.

h. Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar, diploma, sertifika, kurs belgesi vb. ilave yetenekleri de dikkate alınarak idarece uygun görülen sınıfa sınıflandırılacak/yerleştirilecektir.

Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yasama, yürütme ve yargı organları ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

Bu kılavuzda yer alan bilgi ve duyurular hiçbir gerçek ve tüzel kişiye mali ve hukuki anlamda kazanılmış hak doğurmaz.

ı. Seçim aşaması sınav tarihleri www.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara, posta ile tebligat yapılmayacaktır.

2. SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLİK HAKKINDA BİLGİ

Değerli adaylar;

Kılavuzun ilgili bölümlerinde, kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme ve sınıflandırma faaliyetleri ile sözleşmeli erbaş ve erliğe ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. MSB Bakanlığı bağlısı Kara Kuvvetleri Komutanlığında sözleşmeli erbaş ve er olarak görev almak istiyorsanız, başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

a. Sözleşmeli erbaş ve er;

Sözleşmeli erbaş ve er; vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu esaslarına göre istihdam edilen, erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.

(1) Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askeri eğitime alınır. Askeri eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla azami yedi yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler.

(2) En az ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olanlardan;

(a) Askerlik hizmetine başlamadan sözleşmeli erliğe kabul edilenlerin sevkleri; ilgili mevzuat gereğince Milli Savunma Bakanlığı tarafından tehir edilir.

(b) Askerlik yükümlülüğünü daha önce tamamlamamış olanların, askerlik yükümlülüklerine ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak, ön sözleşme imzalandığı tarihten itibaren ay olarak geçirdiği sürelerin üçte biri askerlik hizmetinden sayılacaktır.

(3) Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır.

(4) Sözleşmeli erlikte en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde sözleşmeli onbaşılığa; sözleşmeli onbaşılıkta en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde sözleşmeli çavuşluğa geçirilir.

b. Özlük hakları;

(1) Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin kıyafetleri ile aynıdır. Farklı bir işaret veya amblem kullanılmaz.

(2) Sözleşmeli erbaş ve erlere, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlere verilen askeri kimlik kartının aynısı olan kimlik kartı verilir.

(3) Sözleşmeli erbaş ve erler görev yaptıkları kadroya karşılık gelen silahlarını kullanırlar (Örneğin; piyade tüfeği, makineli tüfek, roketatar vb.).

(4) Sözleşmeli erbaş ve erler vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erler gibi kışlada kalırlar. Sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet tarafından karşılanır. Sözleşmeli erbaş ve erler kışlada kaldıklarından dolayı yatak ve yemek ücreti ödemezler.

(5) Sözleşmeli erbaş ve erler, üç yıl görev yaptıktan sonra ilgili mevzuattaki şartları taşımaları kaydıyla uzman erbaşlık ve astsubaylığa geçiş yapabilirler.

(6) Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Milli Savunma Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.

(7) Sözleşme imzalayan sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl 30 gün yıllık planlı izin hakkı vardır. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, eşinin doğum yapması halinde 10 gün, yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu mazeret izinleri yıllık izinden sayılmaz.

(8) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelden hizmette bulundukları süre içinde vefat edenlerin eş, çocuk, anne ve babaları ile; malul olanların kendilerine sosyal ve ekonomik destek sağlamak, imkanlar ölçüsünde hukuki destek vermek ve/veya doğal afetler nedeniyle maddi ve manevi zarar görmeleri halinde maddi yardımda bulunarak mağduriyetleri hafifletmek ve dayanışma ruhunu tesis etmek amacıyla kurulan “TSK DAYANIŞMA VAKFI” na üye olmaları durumunda bu kurumca sağlanan imkanlardan sözleşmeli erler de istifade ederler.

3. BAŞVURU

a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?

Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir.

Başvuru Koşulları:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),

En az ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ile 31 Aralık 1997 tarihleri arasında doğanlar),

(3) Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

(4) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

(5) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(6) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,

(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahküm olmamak,

(7) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahküm olmamak,

(8) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

(9) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (TABLO-2) almış olmak,

(10) Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,

(11) Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-3) belirtilen değerler içerisinde

bulunmak,

(12) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

UYARI: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Adaylar başvurularını TABLO-1’deki faaliyet takvimine uygun olarak

Milli Savunma Bakanlığının www.msb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra TABLO-4’de bulunan dilekçeye başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.

(2) Adayların online başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için aday numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir.

(3) Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Çevrimiçi (online) başvuru formu T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve aday numarası bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

UYARI: İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

c. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

(1) İnternet üzerinden yapılacak başvurulara istinaden sınav planı yapılacaktır. Adayların seçim aşaması işlemleri için MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına (Cebeci/ANKARA) geldiklerinde başvuru evrakları kontrol edilerek yapılacaktır.

(2) Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

(3) 2017 yılı içerisinde seçim aşaması sınavlarına katılanlara aynı yıl içerisinde ikinci bir başvuru ve sınavlara giriş hakkı verilmeyecektir.

ç. Askerlik Hizmeti Esnasında Başvuran Adaylara Birlik Komutanlıklarınca Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

(1) Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylar için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince, örneği KKY 51-24 Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönergesi’nde bulunan nitelik belgesi, ilgi yönergenin EK-C’sinde belirtilen esaslara ve nitelik belgesi kontrol formuna göre doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır.

(2) Silahaltındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askeri mahkemelerde (disiplin kurulu dahil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır. Nitelik belgesi adaylar tarafından, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde sınavlara gelirken getirilecektir. Açık zarf, mühürsüz ve uygun doldurulmamış nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir.

UYARI: “Sözleşmeli er olmaya layık değildir.” kanaatli nitelik belgesi gönderilmeyecek, adaya tebliğ edilerek şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmi evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.

(3) Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya adayların müracaat dilekçesini, başvuru belgesini ve kapalı / mühürlü zarf içerisine konulmuş nitelik belgesi ile varsa mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir. Adaya zarfı açmaması gerektiği hususu tebliğ edilecektir.

(4) Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. Acemi birliğinde eğitimi devam eden adaylar için nitelik belgeleri, bulundukları eğitim birliği tarafından verilecektir.

(5) Askerlik hizmeti devam eden adaylara;

(a) Adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile sınavlara katılmaları

sağlanacak,

(b) Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince MY 52-13 TSK Erbaş ve Er İşlemleri Yönergesi’ne göre diğer izinler kapsamında (sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde kanuni izinlerine mahsuben) izin verilecektir.

d. Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır?

(1) Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih, www.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılabilmektedir. Bu nedenle adayların başvuru esnasında özellikle cep telefonu ve adres bilgilerini sisteme doğru bir şekilde girdiklerinden emin olmaları gerekmektedir. Ayrıca, aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda bir dilekçeyle MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına faks ile müracaat etmeleri önem arz etmektedir.

(2) İkinci veya müteakip dönemlerdeki seçim aşaması sınavlarına ise adaylar yeterli süre öncesinden çağrılmaktadır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmamaktadır. Bu nedenle, internetten seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır.

4. SEÇİM AŞAMALARI

a. Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?

Başvurusu kabul edilen adaylar, MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) aşağıda belirtilen sınav/aşamalardan geçecektir.

(1) Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri,

(2) Fiziki yeterlilik testi,

(3) Mülakat,

(4) Sağlık raporu/güvenlik soruşturması işlemleri (fiziki yeterlilik testi ve mülakatta başarılı olan adaylar için).

b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?

(1) Başvurusu kabul edilen adayların sınavları internette yayımlanacak tarihte, MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) yapılacaktır.

(2) Otobüsle Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesine (AŞTİ) gelen adaylar, otogardan ANKARAY’a binerek son durak olan Dikimevi’ne, oradan yaya olarak MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gelebilirler. Burada adaylar, yetkili personel tarafından karşılanacaktır. Krokide, Dikimevi metro istasyonundan nasıl gelineceği belirtilmiştir.

(3) Mahallinden Temin suretiyle personel alımı yapılmasına karar verildiği taktirde seçim aşamaları daha sonra bildirilecek olan sınav merkezlerinde icra edilecektir. Sınav merkezleri adaylara yapılacak sınav çağrılarında duyurulacaktır.

c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

(1) Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile aday numarası, adı, soyadı yazılmış olarak getireceklerdir.

UYARI: Adayların aşağıda belirtilen belgeleri, beraberlerinde ve tam olarak getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir (Adayların çağrıldıkları günde seçim aşaması sınavlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri belgelerin aslının yanında

fotokopisinin de olması önem arz etmektedir). Herhangi bir aşamada elenen adayların kayıt kabul evrakları iade edilecektir.

(a) Sınava Çağrı Belgesi: Adayın başvurusunun kabul edildiğine dair internetten alınacak bilgisayar çıktısı,

(b) Dilekçe: Sözleşmeli er olmak istediğini belirtir dilekçe (TABLO-4),

(c) Nitelik Belgesi: Halen silahaltında bulunan adaylar için (TABLO-2),

(ç) Nüfus cüzdanı fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı (askerlik hizmetine devam eden adaylar dahil) ve iki adet fotokopisi (kayıt kabul ve hastane sevk).

AÇIKLAMA: Nüfus bilgilerinde değişiklik yapmış olanlar, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

getireceklerdir.

(d) Öğrenim diploması: Diplomanın / öğrenim belgesi / öğrenim durumunu gösterir belgenin (en son mezun olduğu okul) aslı veya noter onaylı fotokopisi, bir adet fotokopisi (Diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini getireceklerdir),

AÇIKLAMA: Öğrenimini yurtdışında yapanlar için yetkili kurumlardan (Milli Eğitim

Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu) alınmış diploma (öğrenim durum) denklik belgesinin aslı ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.

(e) Terhis Belgesi: Askerlik hizmetini bitiren adaylar;

(I) Terhis belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet önlü

arkalı fotokopisini veya,

(II) Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisini Askerlik Şubelerinden onaylatarak getireceklerdir (Onaysız fotokopi kabul edilmeyecektir).

(f) Varsa ehliyet, askeri ehliyet, aşçı, fırıncı, elektrikçi branşlarına yönelik bonservis, kurs belgesi, diploma veya başarı belgesi asılları ve fotokopileri (Askerliğini aşçı, fırıncı, elektrikçi, kadrolarında çalıştığını gösteren terhis belgesi veya birlik komutanı tarafından imzalı onaylı belgeler),

(g) Adayın kendisine ait son üç ay içerisinde çekilmiş 8 adet vesikalık fotoğraf,

(ğ) Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydı olanlar, ilgili mahkeme kararının aslı

ve fotokopisini getireceklerdir.

(h) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (TABLO-6):

Güvenlik soruşturmasına esas olan form, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu doldurma talimatına uygun olarak bilgisayar ortamında BÜYÜK HARFLERLE doldurulacak ve önlü-arkalı 3 adet çıktı alınarak getirilecektir.

(ı) Şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu belirten ve ilgili kurumdan veya SGK’dan alınmış onaylı belgenin aslı ve bir adet fotokopisi.

ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?

(1) Başvuru Evraklarının Kontrolü:

Başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler kayıt-kabul komisyonu tarafından ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.

(2) Fiziki Yeterlilik Testi Uygulama Esasları:

(a) Fiziki yeterlilik testi (FYT); bir beden eğitimi öğretmeni ile yeteri kadar subay veya astsubaydan oluşan heyet tarafından başvuru evrakları uygun olan adaylara aynı gün içerisinde yapılmaktadır.

(b) Adaylar; hedef koşusu, mekik ve şınav branşlarından teste tabi tutulmaktadır. Fiziki yeterlilik testi standartları TABLO-5’tedir.

– 8 –

(c) Adaylar, her bir branştan en az 1 puan aldıkları takdirde bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazanırlar. Bir veya daha fazla branştan puan alamadıkları takdirde başarısız sayılırlar.

(ç) Elenen adayların, başarısız oldukları branş/branşlardan bir defa not yükseltme sınavına girme hakları vardır.

(d) Adayların FYT notu, her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecektir.

(e) FYT’ye katılacak adaylar, herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacak olup tüm seçim aşamaları süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan aday sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.

NOT : Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir (Mülakata spor kıyafeti ile girilebilecektir).

(3) Mülakat (Görüşme):

(a) Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.

(b) Mülakat, kayıt kabul ve yazılı sınav aşamasından sonra aynı gün uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

(c) Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilecektir. Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır.

d. Sağlık İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?

(1) MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) yapılan Sözleşmeli Erbaş ve Er temin faaliyeti kapsamında icra edilen seçim aşamalarında başarılı olmanız halinde işlemlerinizin sürdürülebilmesi için Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından “Sözleşmeli Er Olur/Komando Olur” kararlı sağlık raporu almanız gerekmektedir. Sağlık işlemleriniz için sağlık kuruluşları tarafından herhangi bir ücret veya katkı payı alınmayacaktır.

(2) Tercih ettiğiniz Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına adınıza düzenlenmiş olan hastane sevk belgesi (EK) ve nüfus cüzdan fotokopiniz ile birlikte, Ankara ili içi sevklerde en geç üç iş günü, Ankara dışındaki illere sevklerde en geç beş iş günü içinde başvurmanız gerekmektedir. Hafta sonu tatili ve resmi tatil günleri iş günü olarak kabul edilmemektedir.

(3) Sevk belgelerinin geçerlilik süresinde hastaneye başvurmayan ve sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan, kullanılamaz hale getiren adaylara yeni sevk belgesi verilmeyecektir.

(4) Hastane sağlık kurulundan tarafınıza verilmiş olan Sağlık Kurulu Raporlarının bir nüshası ilgili hastane tarafından MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderilecektir.

(5) Hastaneden olumsuz rapor almanız halinde itiraz etmek istiyorsanız;

(a) Rapor kararlarına yapılacak itirazlar ve kontrol muayenelerine ilişkin işlemler 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülecektir. Buna göre;

Bir sağlık kurulu kararına aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin en büyük mülki amirliğince (İl Sağlık Müdürlüğü) ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın başka bir sağlık kuruluna gönderilecektir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinlik kazanacaktır. Çelişki halinde hasta Sağlık Bakanlığının belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilecektir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesin olacaktır.

Sağlık Bakanlığına bağlı engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca temin sürecinde bulunan adaylara ilişkin verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir.

(6) Tarafınıza sağlık işlemleri ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sağlıkla ilgili adaylık işlemleri takibinizi www.msb.gov.tr internet adresindeki aday durumu bilgilendirme programından takip edebilirsiniz.

e. Değerlendirme ve Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?

(1) Sınavların değerlendirilmesinde; fiziki yeterlilik testi notunun %50’si ve mülakat notunun %50’si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

(2) Ayrıca durumunu belgeleyen şehit eşi/çocuklarına ilave 10 (on) puan, gazi eşi/çocuklarına ilave 5 (beş) puan eklenerek nihai sıralama yapılacaktır.

(3) Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. Adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle idarenin ihtiyaçları, adayların tercihleri ve diploma, sertifika, kurs belgesi vb. ilave yetenekler de dikkate alınarak uygun görülen sınıfa sınıflandırılacak/ yerleştirilecektir.

f. Güvenlik Soruşturması Ne Zaman Sonuçlanmaktadır?

(1) Seçim aşamalarında başarılı olan adayların idareye teslim ettikleri “Güvenlik Soruşturma ve Arşiv Araştırması Formu” ile güvenlik soruşturması işlemi başlatılmaktadır. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’ne göre soruşturma isteminin, ilgili inceleme makamlarına ulaşmasını müteakip güvenlik soruşturması altmış (60) gün içerisinde sonuçlanmaktadır.

(2) Temel askerlik eğitimine sevk edilecek adayların güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak zorundadır.

g. Sonuçların Duyurulması ve Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili açıklamalar, www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Adayların başvurularında beyan ettikleri telefon veya elektronik posta adreslerine yapılan duyurular ile Bakanlık internet sitesinde yapılan duyurular adaylara tebligat yerine geçer. Bundan dolayı oluşan durumlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

(2) Aday Bilgilendirme:

(a) Sınavlarda başarılı olan adaylar; sağlık raporu ve güvenlik soruşturma işlemlerinin sonuçları ile ilgili bilgiyi yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan aday takip programından öğrenebileceklerdir.

(b) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların eğitim tebligatları ilgili Kuvvet Komutanlıkları tarafından yayımlanacaktır.

(c) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların yukarıda belirtilen internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

Tarihi, zaferler ve kahramanlıklarla dolu

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapma onurunu yaşamanız ve

bunun gururunu ailenize yaşatmanız dileğiyle sizleri,

MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığına

2017 yılında temin edilecek Sözleşmeli Erliğe bekliyoruz…

Tüm seçim aşaması sınavlarında başarılar diliyoruz…

Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır.

5. BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI

Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru Formu doldurma talimatını dikkatlice tamamını okuyup anladıktan sonra, “ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.

S.No. Başlık Alt Başlık Açıklamalar
T.C. Kimlik Numarası T.C. Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında T.C. Kimlik numarası
1 değiştirilemeyeceğinden ve “Aday Numaramı Unuttum”
seçeneği seçildiğinde T.C. Kimlik numarası sorulacağından
bilainizi hatasız olarak airiniz.
2 Adı Adınızı ilgili kutucuğa BÜYÜK HARFLERLE yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında ad bilgisi değiştirilemeyeceğinden ve “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde ad bilgisi sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
3 Kimlik Bilgileri Soyadı Soyadınızı ilgili kutucuğa BÜYÜK HARFLERLE yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında soyadı bilgisi değiştirilemeyeceğinden ve “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde soyadı bilgisi sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
4 Doğum Tarihi Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.
5 Cilt Numarası Nüfus cüzdanınızın “Cilt No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği
seçildiğinde cilt numarası sorulacağından bilainizi hatasız
Ojarakgiriniz^
6 Aile Sıra Numarası Nüfus cüzdanınızın “Aile Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği
seçildiğinde aile sıra numarası sorulacağından bilainizi hatasız
ojarakgirinjz.
7 Sıra Numarası Nüfus cüzdanınızın “Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. Aday Numaramı Unuttum” seçeneği
seçildiğinde sıra numarası sorulacağından bilainizi hatasız
olarak giriniz.
8 Sürekli İkamet Adresi Halen ikamet edilen (oturduğunuz) adresinizi (Adrese dayalı kayıt sistemine kayıtlı olduğunuz adres.) tam ve doğru olarak yazınız. www.nvi.gov.tr internet adresinde “Adres Kayıt Sistemine” kayıtlı olup olmadığınızı kontrol ediniz. Kayıtlı değilseniz, nüfus müdürlüğünüze kayıt yaptırınız.
9 İl İlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz.
10 İlçe İlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.
11 İletişim Bilgileri E-posta (e-mail) adresi Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; elektronik posta (e-posta) adresinizi yazınız.
12 Telefon numarası (cep telefonu) Adınıza veya aile yakınlarınız adına kayıtlı bir-iki cep telefonu numarasını giriniz. İşlemler/sonuçlar hakkında cep telefonunuza kısa mesaj (SMS) ile bilailendirme yapılabileceğinden, özellikle ilk airdiğiniz telefon numarasının kullanımda ve doğru olması sizin yararınıza olacaktır. Numaranızı 10 haneli olacak şekilde ve doğru olarak airdiğinizden emin olunuz. Cep telefonu numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.
S.No. Başlık Alt Başlık Açıklamalar
13 Telefon numarası (ev telefonu) Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek.) yazınız. Ev numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.
14 Eğitim Bilgileri Eğitim durumu Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz.
15 Lise türü (Lise veya üstü mezunu iseniz doldurulacaktır.): Eğitim durumunuz lise veya üstü mezunu iseniz size uygun lise türünü ilgili alandan seçiniz.
16 Lise bölümü (Lise veya üstü mezunu iseniz doldurulacaktır.): Eğitim durumunuz lise veya üstü mezunu iseniz size uygun lise bölümünü ilgili alandan seçiniz.
17 Ehliyet Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve halen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayacaksınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.
18 Tercihler Tercih ettiği sınıf/branş Adaylar tarafından sadece “SÖZLEŞMELİ ER” tercihi yapılacaktır.
19 Adli sicil kaydı Adli sicil kaydı Hakkınızda herhangi bir suçtan adli veya askeri yargıya ait mahkeme kararı var mıdır? Herhangi bir mahkeme kararı olanlar “EVET”, mahkeme kararı olmayanlar “HAYIR” seçeneğini işaretleyecektir. (Mahkeme kararı sınavlara gelirken getirilecektir.)

ÖNEMLİ NOT:

1. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

2. Çevrimiçi (online) Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

3. Tebligatlar, www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacağından veya bilgilendirmeler yazılı kısa mesaj (SMS) / elektronik posta ile yapılacağından adayların www.msb.gov.tr sitesini takip etmeleri ve cep telefon numaralarını/elektronik posta adreslerini (e-posta) tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde (Sınavlar sonrasında da olsa) mutlaka başvuru formunda güncelleme yapınız.

4. Çevrimiçi Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

5. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.

6. Temin faaliyet takvimi ve sınıf/branş kontenjanları, gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

7. Sınav merkezi, gerekli görüldüğünde idare tarafından değiştirilebilecektir.

8. Çevrimiçi Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra “ONAY” sayfasındaki bilgileri kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basınız.

9. Başvuru bilgileri sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

10. Mevcut başvuru bilgilerinizi, “Başvuru Sorgulama” seçeneğini seçerek sorgulayabilirsiniz.

11. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından “Başvuru Güncelleme” seçeneğini seçerek kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

12. Aday numaranızı kaybetmeyiniz. Kaybettiyseniz “Aday Numaramı Unuttum” seçeneğini seçerek öğrenebilirsiniz. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

FAALİYET TAKVİMİ

S.NO. FAALİYET TARİH AÇIKLAMA
1 Başvuruların yapılması (*) Kılavuzun

yayımlanmasından itibaren

İnternet
2 Başvuru sonuçlarının ve sınav tarihlerinin yayımlanması (**) Başvuruların alınmasını müteakiben yayımlanacaktır. İnternet
3 Başvuru evraklarının incelenmesi, kayıt kabul faaliyetleri, fiziki yeterlilik testi ve mülakatın icrası (**) 03 Mart 2017 tarihinden sonra, internetten ilan edilen tarihlerde icra edilecektir. MSB

Per.Tem.D.Bşk.lığı

(*) Aday başvuruları kılavuzun yayımlanmasından tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır. Adayların başvuru yapacağı en son tarih bilahare yayımlanacak / duyurulacaktır.

Adaylar, 2017 yılı için bir defaya mahsus olmak üzere başvuru yapacaklardır. Adayların başvurusu, 2017 yılında seçim aşaması sınavları için adaya çağrı yapılıncaya kadar geçerli olacaktır (Aday, 2017 yılında yapılacak ilk sınava çağrılmaz ise başvurusu 2017 yılı içerisinde yapılacak müteakip sözleşmeli er sınavları için de geçerli olacak ve bu sınavlara çağrılabilecektir).

(**) Başvuruda bulunan adayların seçim aşaması sınavlarına çağrılması; aday başvuru miktarına göre idarece belirlenen tarihlerde www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak/duyurulacaktır. Bu nedenle; ilgili adayların www.msb.gov.tr internet adresini takip etmeleri kendi yararlarına olacaktır.

NOT: Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

SÖZLEŞMELİ ER OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ

BİRLİĞİ ADI SOYADI BABA ADI RÜTBESİ TERTİBİ KUVVETİ SINIFI BRANŞI

NİTELİKLER Sıralı Amirler Tarafından Takdir Edilen Notlar Verilen

Notların

Ortalaması

1’inci

Amir

2’nci

Amir

3’üncü

Amir

1. Genel Görünüş Tavır ve Hareketi
2. Kötü Alışkanlıklara Düşkün Bulunmaması
3. Hasis Menfaatlere Düşkün Olmaması (Paylaşım, Uyum Derecesi)
4. Disiplin Kurallarına Uyarlılığı ve İtaati
5. Güvenilme ve Sadakati
6. Zekası ve Muhakeme Yeteneği (Anlama/Kavrama Yeteneği)
7. Çalışkanlığı ve Dayanıklılığı
8. Mesleki Bilgisini ve Askeri İhtisasını Geliştirme (Fiziki Yetenek dahil)
9. Görev Etkinliği
10. Sorumluluk Bilinci (Verilen Görevleri Yapma Gücü)
Not Toplamı
Sözleşmeli Er Olup Olamayacağına ait Kanaat (Sözleşmeli Er Olmaya Layıktır/Layık Değildir.)
İmzası
Adı Soyadı
Rütbesi ve Sicil Numarası
Görevi
Düzenleme Tarihi

nın Sözleşmeli Er Adaylığına Kabulü Uygundur/Uygun Değildir.

O N A Y

(Doldurma talimatının 5’inci maddesinde belirtilen amir tarafından)

DOLDURMA TALİMATI:

1. Bu nitelik belgesi sözleşmeli er olmak üzere müracaat eden personel için iki nüsha olarak tanzim edilir.

2. Niteliklere sıralı amirler tarafından ayrı ayrı 10 tam not üzerinden not verilir. Notlar tam sayı veya 1/2 kesirli olarak verilir.

3. Sıralı amirler tarafından; her niteliğe verilen notların ortalaması alınarak nitelik belgesinin son sütununa yazılır. Bölüm sonucu tam sayı çıkmazsa iki hane yürütülür.

4. Kanaat hanesine “SÖZLEŞMELİ ER OLMAYA LAYIKTIR/LAYIK DEĞİLDİR.” ibaresi yazılır.

5. Nitelik belgesini onay makamı; müstakil Taburlarda, Tabur Komutanı, Alaylarda Alay Komutanı (Deniz ve Havada Eşidi), müstakil Tabur ve Alay eşidi kurum amirliklerinde, Kurum Amiri; Tugay, Tümen, Kolordu ve Ordu (Deniz ve Havada Eşidi) doğrudan bağlı birliklerinde ve karargahlarında ve eşidi kurum amirliklerinde Kurmay Başkanı; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı; Sahil Güvenlik Komutanlığı; MSB ve Gnkur.Bşk.lığı doğrudan bağlı birliklerinde ve karargahlarında Personel Başkanlarıdır.

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ KONTROL FORMU

S.NO. KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR EVET HAYIR
1 Fotoğrafı yapıştırılmış mı? (Zımba, ataş vb. ile tutturulmamak
2 Fotoğraf üniformalı mı?
3 Fotoğraf imzalı ve mühürlü mü?
4 Birliği yazılmış mı?
5 Adı soyadı yazılmış mı?
6 Baba adı yazılmış mı?
7 Sınıf ve rütbesi yazılmış mı?
8 Tertibi yazılmış mı?
9 T.C. Kimlik numarası yazılmış mı?
10 Kanaat hanesine “Sözleşmeli Er Olmaya Layıktır/Layık Değildir.” şeklinde kesin hüküm yazılmış mı?
11 Nitelik belgesinin 2 nüsha olarak tanzim edileceği biliniyor mu?
12 Niteliklere ayrı ayrı 10 tam not üzerinden ve notlar tam sayı veya 1/2 kesirli olarak verilmiş mi?
13 Nitelikler birlik değerlendirme heyeti tarafından doldurulmuş ve imzalanmış mı?
14 Heyet personelince, her niteliğe verilen notların ortalaması alınarak nitelik belgesinin son sütununa yazılmış mı?
15 Bölüm sonucu tam sayı çıkmazsa iki hane yürütüleceği biliniyor mu?
16 Yeterli nota sahip olmayan adayların belgelerinin şahsi dosyalarına kaldırılacağı ve daha üst makama gönderilmeyeceği biliniyor mu?
17 KKY 51-24 Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönergesi EK-C Doldurma Talimatı Madde 5’te belirtilen amir tarafından onaylanmış mı?
18 İmza ve mühür bloğunun altına onaylandığı tarih yazılmış mı?
19 Nitelik belgesine doldurulduğunda ÖZEL gizlilik derecesi verilmiş mi?
20 Adayın nitelikleri ile ilgili varsa ilave görüşlerin ek olarak konulacağı biliniyor mu?
21 Kapalı zarfın içine nitelik belgesi ve varsa ekleri haricinde başvuru evrakı konulmayacağı biliniyor mu?
22 Nitelik belgesi kapalı zarf içinde mi?
23 Kapalı zarf imzalanmış ve mühürlenmiş mi?
24 Adaya zarfın kendisi tarafından açılmayacağı tebliğ edilmiş mi?

19 VE ÜZERİ YAŞ İÇİN BOY VE KİLO ORANLARINI GÖSTEREN NOMOGRAM

Boy (cm) Ağırlık Üst Sının (kg) Ağırlık Alt Sınırı (kg)
164 72 51
165 72 52
166 72 52
167 73 53
168 73 54
169 74 54
170 75 55
171 76 56
172 77 56
173 78 57
174 79 58
175 80 58
176 81 59
177 81 60
178 82 60
179 83 61
180 84 62
181 85 62
182 86 63
183 87 64
184 88 64
185 89 65
186 90 66
187 91 66
188 92 67
189 93 68
190 94 69
191 95 70
192 96 70
193 97 71
194 98 72
195 99 72
196 100 73
197 101 74
198 102 75
199 103 75
200 104 76
201 105 77
202 106 78
203 107 78
204 108 79
205 109 80
206 110 81
207 111 81
208 112 82
209 114 83
210 115 84

NOT : Adaylarda aranan en düşük boy sınırı 164 cm., en yüksek boy sınırı 210 cm. dir.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

2017 YILI UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ..

Başvuru Tarihi: 03 Mart – 01 Aralık 2017

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Danışma Adresi MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/ANKARA Posta Kodu: 06620
İrtibat Telefonu (0312) 562 05 43

(Başvuru koşulları, müracaat, sınav merkezi vb. sorular için)

Fax Numarası (0312) 319 43 67
Genel Ağ (İnternet) Adresi www.msb.aov.tr

İÇİNDEKİLER

1. GENEL HUSUSLAR 2
2. UZMAN ERBAŞLIK HAKKINDA BİLGİ 2
3. BAŞVURU 4
a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir? 4-5
b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır? 5-6
c. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır? 6
ç. Askerlik Hizmeti Esnasında Başvuran Adaylara Birlik Komutanlıklarınca Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir? 6-7
d. Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır? 7
4. SEÇİM AŞAMALARI 7
a. Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır? 7
b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır? 7-8
c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz? 8-9
ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır? 9-10
d. Sağlık İşlemleri Nasıl Yapılacaktır? 10-11
e. Değerlendirme/Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır? 11
f. Güvenlik Soruşturması Ne Zaman Sonuçlanmaktadır? 11
g. Sonuçların Duyurulması ve Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır? 11
5. BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI 13-15
6. TABLOLAR 16
TABLO-1 Uzman Erbaş Temini Kapsamında Alımı Yapılacak Sınıflar 16-17
TABLO-2 Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi ve Doldurma Talimatı 18-20
TABLO-3 Boy-Kilo Oranlarını Gösteren Tablo 21
TABLO-4 Fiziki Yeterlilik Testi Puanları 22
TABLO-5 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ile Doldurma Talimatı 23-25
7. EK-1 Sağlık Kurulu Muayenesi 26-27

a. Bu kılavuz, MSB Personel Temin Daire Başkanlığının (MSB.Per.Tem.D.Bşk.lığının) tek merkezden veya Mahallinden Temin faaliyetleri suretiyle 2017 yılında yapacağı K.K.K.lığı uzman erbaş temini ile ilgili hususları kapsamaktadır.

Mahallinden Temin; adaylara kolaylık sağlamak maksadıyla Ankara dışında belirlenecek illerde yapılacak sınavlardır.

b. Alım süresince her türlü duyuru ve bilgilendirmeler http://www.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinden yapılacaktır.

c. Başvurular, http://www.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinden alınacaktır.

ç. Yapılan başvurular, adayların aynı yıl içinde seçim aşaması sınavlarına çağrılmasına kadar geçerli olacaktır. (Aday, 2017 yılında yapılacak ilk sınava çağrılmaz ise başvurusu, 2017 yılı içerisinde yapılacak müteakip sınavlar için de geçerli olacak ve aday diğer sınavlara çağrılabilecektir.) Ancak MSB’nin ihtiyaçları doğrultusunda başvuruların başlangıç ve bitiş tarihleri değiştirilebilecektir.

d. Adayların 2017 yılı içerisinde seçim aşaması sınavlarına bir defa katılma hakları vardır. Seçim aşaması sınavlarına katılan adaylara aynı yıl içerisinde ikinci defa başvuru yapma hakkı verilmeyecektir.

e. Uzman erbaş başvuruları, genel ağ üzerinden başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.

f. Başvuruları uygun olan adayların başvuru kabulleri ile seçim aşaması sınavları; MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) veya daha sonra bildirilecek sınav merkezlerinde mahallinden temin sınavları şeklinde icra edilecektir. Tüm aşamalarda başarılı olan adaylar ilgili sağlık merkezine yönlendirilecek ve Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan “Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili” Sağlık Kuruluşlarından, 11 Kasım 2016 tarihinde 29885 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık raporunu alacaklardır. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaklardır.

g. Adaylara seçim aşaması kapsamında; başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri, yazılı sınav, fiziki yeterlilik testi ve mülakat sınavı yapılacaktır.

ğ. Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar, diploma, bonservis, sertifika, kurs belgesi vb. ilave yetenekleri de dikkate alınarak uygun görülen sınıfa sınıflandırılacak/ yerleştirilecektir.

h. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yasama, yürütme ve yargı organları ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

Bu kılavuzda yer alan bilgi ve duyurular hiçbir gerçek ve tüzel kişiye mali ve hukuki anlamda kazanılmış hak doğurmaz.

ı. Seçim aşaması sınav tarihleri http://www.msb.gov.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

Değerli Adaylar;

Kılavuzun ilgili bölümlerinde, kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme/sınıflandırma faaliyetleri ile uzman erbaşlığa ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığında uzman erbaş olarak görev almak istiyorsanız, başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

a. Uzman Erbaş Olma Süreci;

(1) Başvuru, kayıt kabul, yazılı sınav, fiziki yeterlilik testi, mülakat, hastane sevk ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

(2) İşlemleri tamamlanan adayların kayıt-kabul dosyası tamamlanır ve eğitim tebligatı yapılmak üzere Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanlığına gönderilir.

(3) Dosyaların K.K.Tyn.D.Bşk.lığı tarafından teslim alınmasını müteakip belirtilen esaslar çerçevesinde personelin eğitim tebligatı yapılır. Eğitim tebligatında belirtilen tarihte, tertip edildiği sınıf okulu ve/veya eğitim merkezine katılmak zorundadır.

(4) Yedi gün içerisinde sınıf okulu ve/veya eğitim merkezine katılmayan adaylar temel kursa alınmaz ve başka bir döneme planlanmaz. Bu durumda olan adayların, müteakip yıl yeniden açılacak olan uzman erbaş temini sınavlarına müracaat etmesi ve yapılacak olan sınavlardan başarılı olması gerekir.

b. Özlük Hakları;

(1) Uzman erbaşların giyecekleri devlet tarafından sağlanır. Giyim, kuşam istihkakları Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenecek istihkak ve tahsis listelerinde gösterilir. Uzman erbaşların kıyafetleri TSK Kıyafet Yönetmeliği’ne göre düzenlenir.

(2) Uzman erbaşların barışta her yıl otuz gün yıllık planlı izin alma hakları vardır. Bu müddete yol izni dahil değildir. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere on beş güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. On beş günlük mazeret izni dışında uzman erbaşlara;

(a) Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine yedi güne kadar,

(b) Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin veya analık izni süresi içerisinde eşinin ölümü halinde, isteği üzerine uzman erbaşa anne için öngörülen süre kadar,

(c) Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde otuz güne kadar,

(ç) En az %70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az %70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması halinde, hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar, mazeret izni verilebilir. Verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmez. İzinler Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği esaslarına göre düzenlenir.

(3) Uzman erbaşlar ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tüm sağlık işlemleri hakkında 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.

(4) Kara Kuvvetleri Komutanlığına mensup uzman erbaşların ilk sözleşmeleri 2 yıldan az 5 yıldan fazla olmamak üzere yapılır ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Müteakip sözleşmeleri, bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla azami 52 yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir.

(5) Sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk beş aylık intibak dönemi içerisinde göreve intibak edemeyenler ile ayrılmak isteyenlerin sözleşmeleri feshedilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Peşin olarak ödenen aylık ve aylık ile birlikte ödenen diğer tüm özlük haklarının çalışılmayan günlere ait kısmı geri alınır.

(6) Uzman erbaşlar ilk sözleşmelerini müteakip bedeli karşılığında zati tabanca edinebilirler ve görevli olmadıkları zamanlarda da resmi veya sivil elbise ile zati tabancalarını göze görünmeyecek bir şekilde taşıyabilirler. En az on yıl görev yapıp Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlara, istifa veya istifa etmiş sayılmak suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subay ve astsubaylar gibi; emeklilik durumunda ise, emekli subay ve astsubaylar gibi silah taşıma ruhsatı verilir.

(7) Kara Kuvvetleri Komutanlığının yapacağı sınavlarda başarılı olan uzman erbaşlar belirlenen kontenjan miktarı kadar astsubay çavuşluğa naspedilirler.

(8) Uzman erbaşlara, göreve başlamış olmak kaydıyla sözleşmenin onaylandığı tarihten geçerli olarak 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa ekli EK-1 sayılı aylık gösterge tablosu üzerinden aylık ödenir. Uzman çavuşlar 10’uncu derecenin birinci kademesinden; uzman onbaşılar ise, 11 ‘inci derecenin birinci kademesinden giriş yaparlar.

(9) Uzman erbaşlara; yan ödemeleri, Silahlı Kuvvetler Hizmet Tazminatı, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği ve yakacak yardımı 926 sayılı TSK Personel Kanunu esaslarına göre; tayın bedeli 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun esaslarına göre ödenir.

UYARI: 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu 12’nci md. “f” fıkrası gereğince, “Her ne sebeple olursa olsun, sözleşmesi feshedilerek Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilen uzman erbaşlar, tekrar Türk Silahlı Kuvvetlerine alınmazlar. ”

3. BAŞVURU

a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşullan Nelerdir?

Uzman erbaşlığa aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar, TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlarda başvurabilir.

Başvuru Koşulları:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

(2) Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

(3) Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor

olmak,

(4) Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış olanlardan terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Mart 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

(5) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),

(6) Askeri okullardan ilişiği kesilmemiş olmak,

(7) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

(8) Halen Sözleşmeli Er olarak görev yapan ve başvuruda bulunmak isteyen adaylar Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği MADDE 28-(1) (Değişik:13.11.2014-29174/6 md.) doğrultusunda aşağıda belirtilen kriterleri sağlamaları koşuluyla müracaatta bulanabilirler.

(a) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak ve 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla 25 yaşında olmak (26 yaşından gün almamış olmak) şartıyla, uzman erbaşlığa başvurabilirler.

(b) En az üç yıl görev yapmış olanlar, müteakip sözleşme süresi içerisinde kendi Kuvvet Komutanlıklarına başvuru yapabilir. Bu durumda olanların, başvurularının kabul edilmesi halinde uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir. Sözleşmeli çavuşlar, mezuniyet kriterlerini sağlamak ve 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla 29 yaşında olmak (30 yaşından gün almamış olmak) şartıyla uzman erbaşlığa uzman çavuş rütbesiyle başlarlar.

(9) Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,

(10) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

(11) Ayrıca;

(a) Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahküm olmamak,

(b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adli veya askeri mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahküm olmamak,

(c) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahküm olmamak,

(12) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

(13) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için birlik komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde (TABLO-2) 80 ve üzeri not almış olmak (Örneği KKY 51-3 (B) K.K. Uzman Erbaş Yönergesinde bulunmaktadır),

(14) Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-3) belirtilen değerler içerisinde

bulunmak,

UYARI: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) işlemleri iptal edilecektir.

b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Adaylar başvurularını http://www.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra, kıt’a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.

(2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için aday numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir.

(3) Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Çevrimiçi (online) başvuru formu T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve aday numarası bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

UYARI: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

c. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

(1) Genel ağ (İnternet) üzerinden yapılacak başvurulara istinaden adaylar sınavlara planlanacaktır. Adayların asıl başvuru işlemleri ise seçim aşaması işlemleri için MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına (Cebeci/ANKARA) geldiklerinde başvuru evrakları kontrol edilerek yapılacaktır.

(2) Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılmaktadır.

(3) 2017 yılı içerisinde seçim aşaması sınavlarına katılanlara aynı yıl içerisinde ikinci bir başvuru ve sınavlara giriş hakkı verilmeyecektir.

ç. Askerlik Hizmeti Esnasında Başvuran Adaylara Birlik Komutanlıklarınca Yapılacak İşlemler Nelerdir?

(1) Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylar için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince, örneği KKY 51-3 (B) Uzman Erbaş Yönergesinde bulunan nitelik belgesi, ilgi yönergenin EK-Ç’sinde belirtilen esaslara göre doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır.

(2) Silah altındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askeri mahkemelerde (disiplin kurulu dahil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır. Nitelik belgesi adaylar tarafından, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde sınavlara gelirken getirilecektir. Açık zarf, mühürsüz ve uygun doldurulmamış nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir.

UYARI: 80 puanın altında not almış olanlara nitelik belgesi tanzim edilmeyecek, adaya tebliğ edilerek tebliğ belgesi şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmi evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.

(3) Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya adayların müracaat dilekçesini, başvuru belgesini ve kapalı, mühürlü zarf içerisine konulmuş nitelik belgesi ile varsa mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir. Adaya zarfı açmaması gerektiği hususu tebliğ edilecektir.

(4) Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. Acemi birliğinde eğitimi devam eden adaylar için nitelik belgeleri, bulundukları eğitim birliği tarafından verilecektir.

(5) Askerlik hizmeti devam eden adaylara;

(a) Adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile sınavlara katılmaları

sağlanacak,

(b) Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince MY 52-13 TSK Erbaş ve Er İşlemleri Yönergesine göre diğer izinler kapsamında (Sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde kanuni izinlerine mahsuben) izin verilecektir.

d. Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır?

(1) Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih, http://www.msb.gov.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılabilmektedir. (Aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda bir dilekçeyle MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına faks ile müracaat etmeleri gerekmektedir).

(2) İkinci veya müteakip dönemlerdeki seçim aşaması sınavlarına ise adaylar yeterli süre öncesinden çağrılmaktadır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmamaktadır. Bu nedenle, genel ağdan seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır.

4. SEÇİM AŞAMALARI

a. Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?

Başvurusu kabul edilen adaylar, MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/Ankara) ve daha sonra duyurusu yapılacak olan Mahallinden Temin Merkezlerinde aşağıda belirtilen sınav/aşamalardan geçecektir:

(1) Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri,

(2) Yazılı sınav,

(3) Fiziki yeterlilik testi,

(4) Mülakat,

(5) Sağlık raporu/güvenlik soruşturması işlemleri. (Fiziki yeterlilik testi ve mülakatta başarılı olan adaylar için)

b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?

(1) Başvurusu kabul edilen adayların sınavları internette (genelağ) yayımlanacak tarihte, MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) yapılacaktır.

(2) Otobüsle Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesine (AŞTİ) gelen adaylar, otogardan ANKARAY’a binerek son durak olan Dikimevi’ne, oradan yaya olarak MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gelebilirler. Burada adaylar, yetkili personel tarafından karşılanacaktır. Krokide, Dikimevi Metro İstasyonundan nasıl gelineceği belirtilmiştir.

(3) Mahallinden Temin suretiyle personel alımı yapılmasına karar verildiği taktirde seçim aşamaları daha sonra bildirilecek olan sınav merkezlerinde icra edilecektir. Sınav merkezleri adaylara yapılacak sınav çağrılarında duyurulacaktır.

c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

(1) Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içine takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne tükenmez kalem ile aday numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak getireceklerdir.

UYARI: Adayların aşağıda belirtilen belgeleri, beraberinde ve tam olarak getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir (Adayların çağrıldıkları günde seçim aşaması sınavlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri belgelerin aslının yanında arkalı/önlü fotokopisinin de olması önem arz etmektedir). Herhangi bir aşamada elenen adayların kayıt kabul evrakları iade edilecektir.

(a) Sınava Çağrı Belgesi: Genel ağdan (İnternet) adayın başvurusunun kabul edildiğine dair bilgisayar çıktısı,

(b) Nitelik Belgesi: Askerlik hizmeti devam eden adaylar; ilgili birlik komutanı veya kurum amiri tarafından onaylanmış ve mühürlenmiş kapalı zarf içinde getireceklerdir. (Örneği TABLO-2’dedir).

(c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı (askerlik hizmetine devam eden adaylar dahil) ve iki adet fotokopisi (kayıt kabul ve hastane sevk için).

AÇIKLAMA: Nüfus bilgilerinde değişiklik yapılmış olanlar, Nüfus Müdürlüklerinden Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (ıslak imzalı) belgelerini beraberinde getireceklerdir.

(ç) Öğrenim Diploması:

(I) Lise Diploması: Aslı veya noter onaylı sureti (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi getirilecektir.

AÇIKLAMA: Lise diploması, öğrenim gördüğü fakülte/yüksekokulda bulunan adaylar, lise diplomasının fotokopisini öğrenim gördüğü fakülte/yüksekokul öğrenci işlerine onaylatarak getireceklerdir (Mezun olduğu lise müdürlüğüne de onaylatılabilir). Lise diplomasını kaybeden/elde edemeyen adaylar ise lise diplomasında bulunan tüm bilgileri (T.C. No., adı ve soyadı, diploma numarası, mezuniyet notu ve mezuniyet tarihi) içerecek şekilde mezun oldukları lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesinin aslını getireceklerdir.

(II) Ön lisans/Lisans mezunları için lise diploması ile birlikte;

(aa) Mezun olduğu Ön lisans/Lisans diplomasının aslı veya noter onaylı sureti (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi veya,

(bb) Ön lisans/Lisans diplomasının yüksekokul onaylı sureti

(III)

Öğrenimini yurtdışında yapanlar için yetkili kurumlardan (Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu) alınmış diploma (öğrenim durum) denklik belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi,

(d) Terhis Belgesi: Askerlik hizmetini bitiren adaylar;

(I) Terhis belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet önlü

arkalı fotokopisini veya,

(II) Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisini Askerlik Şubelerinden onaylatarak getireceklerdir (onaysız fotokopi kabul edilmeyecektir).

(III) Askerlik durum belgesi, terhis belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

(e) Varsa ehliyet, askeri ehliyet, bonservis, başarı belgesi, almış olduğu kurs belgesi ve sertifikaları, kalfalık/ustalık belgesi asılları ve fotokopileri,

(f) Adayın kendisine ait son üç ay içerisinde çekilmiş 8 adet vesikalık fotoğraf,

(g) Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanlar, ilgili mahkeme kararı ile kesinleşme şerhinin aslı ve fotokopisini beraberinde getirecektir.

(ğ) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu: Güvenlik

soruşturmasına esas olan form, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu doldurma talimatına uygun, 3 suret bilgisayar ortamında önlü-arkalı doldurulmuş olarak getirilecektir (Örneği TABLO-5’tedir).

ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?

(1) Yazılı Sınav Uygulama Esasları:

(a) Başvurusu kabul edilen adaylar yazılı sınava alınmaktadır.

(b) Seçim aşamasına çağrıldığı gün gereken şart kriterleri sağlayan adaylar yazılı sınavda; genel kültür bölümünden 10 ve genel yetenek bölümünden 10 soru olmak üzere toplam 20 soruluk çoktan seçmeli sınava tabi tutulacaklardır.

(c) Genel Kültür bölümünde; Türkçe, Tarih, Atatürkçülük, İnkılap Tarihi, Türkiye Coğrafyası ile Türkiye ve dünyada meydana gelen olaylar ile ilgili güncel konulardan genel kültür bilgileri ile sözel yetenekleri,

(ç) Genel Yetenek bölümünde ise; adayların, sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerileri ölçülecektir.

(d) Yazılı sınavlarda baraj notu yoktur, adayların aldıkları notlar değerlendirme safhasında kullanılacaktır.

(2) Başvuru Evraklarının Kontrolü:

Başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.

(3) Fiziki Yeterlilik Testi Uygulama Esasları:

(a) Adaylar; hedef koşusu, mekik ve şınav branşlarından teste tabi tutulmaktadır. Fiziki yeterlilik testi standartları TABLO-4’de yer almaktadır.

(b) Adaylar, her bir branştan en az 1 (bir) puan almaları takdirde bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazanırlar. Bir veya daha fazla branştan puan alamadıkları takdirde başarısız sayılırlar.

(c) Elenen adayların, başarısız oldukları branş/branşlardan (hedef koşusu, mekik ve şınav) bir defa not yükseltme sınavına girme hakları vardır.

(ç) FYT sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamasının icra edildiği bölgeyi terk etmeden iletecektir. (Seçim aşamasının yapıldığı yer terk edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.) İtiraz talepleri aynı gün içerisinde incelenerek karar verilecektir. İtiraz talepleri uygun görüldüğü takdirde aday ilgili istasyona gönderilecektir. İtiraz sonucu adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

(d) Adayların FYT notu, her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecektir.

(e) FYT’ye katılacak adaylar, herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacak olup tüm seçim aşamaları süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan aday sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.

NOT : Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir (Mülakata spor kıyafeti ile girilebilecektir). Yüzme testine girecek adaylar mayo/şort, terlik, havlu vb. getireceklerdir.

(4) Mülakat (Görüşme):

(a) Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.

(b) Mülakat, kayıt kabul, FYT ve yazılı sınav aşamalarından sonra aynı gün içerisinde uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70 puandır. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

(c) Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilecektir. Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır.

d. Sağlık İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?

(1) MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) yapılan uzman erbaş temin faaliyeti kapsamında icra edilen seçim aşamalarında başarılı olmanız halinde işlemlerinizin sürdürülebilmesi için Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye

Yetkili Sağlık Kuruluşlarından “Uzman Erbaş Olur/Komando Olur” kararlı sağlık raporu almanız gerekmektedir. Sağlık işlemleriniz için sağlık kuruluşları tarafından herhangi bir ücret veya katkı payı alınmayacaktır.

(2) Tercih ettiğiniz Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına adınıza düzenlenmiş olan hastane sevk belgesi (EK-1) ve nüfus cüzdan fotokopiniz ile birlikte, Ankara ili içi sevklerde en geç üç iş günü, Ankara dışındaki illere sevklerde en geç beş iş gününde başvurmanız gerekmektedir. Hafta sonu tatili ve resmi tatil günleri iş günü olarak kabul edilmemektedir.

(3) Sevk belgelerinin geçerlilik süresinde hastaneye başvurmayan ve sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan, kullanılamaz hale getiren adaylara yeni sevk belgesi verilmeyecektir.

(4) Hastane sağlık kurulundan tarafınıza verilmiş olan rapor ön bildirim belgesi MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına (Cebeci/ANKARA) ) iadeli taahhütlü posta/kargo yoluyla gönderilecek / getirilecektir. Asıl sağlık kurulu raporları ise hastaneler tarafından MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderilmektedir.

(5) Hastaneden olumsuz rapor almanız halinde itiraz etmek istiyorsanız;

Rapor kararlarına yapılacak itirazlar ve kontrol muayenelerine ilişkin işlemler 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülecektir. Buna göre;

Bir sağlık kurulu kararına aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin en büyük mülki amirliğince (İl Sağlık Müdürlüğü) ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın başka bir sağlık kuruluna gönderilir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinleşir. Çelişki halinde hasta Sağlık Bakanlığının belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesindir.

Sağlık Bakanlığına bağlı engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca temin sürecinde bulunan adaylara ilişkin verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir.

(6) Tarafınıza sağlık işlemleri ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sağlıkla ilgili adaylık işlemleri takibinizi www.msb.gov.tr internet adresindeki aday durumu bilgilendirme programından takip edebilirsiniz.

e. Değerlendirme/Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?

(1) Yazılı sınav, Fiziki Yeterlilik Testleri ve Mülakat aşamaları tamamlandığında Sınav Sonuç Puanı; yazılı sınav notunun % 30’u, mülakat notunun % 30’u ve FYT notunun % 40’ı alınarak hesaplanır.

(2) Ayrıca aşağıda belirtilen durumunu belgeleyen adaylara ilave puanlar eklenerek nihai sıralama yapılacaktır.

Şehit eşi/çocuğu İlave 10 puan verilir.
Gazi eşi/çocuğu İlave 5 puan verilir.

(3) Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. Adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle idarenin ihtiyaçları, adayların nitelikleri ve tercihleri dikkate alınarak kontenjanla3r doğrultusunda asil/yedek olarak sınıflandırılacak/yerleştirilecektir.

f. Güvenlik Soruşturması Ne Zaman Sonuçlanmaktadır?

(1) Seçim aşamalarında başarılı olan adayların idareye teslim ettikleri “Güvenlik Soruşturma ve Arşiv Araştırması Formu” ile güvenlik soruşturması işlemi başlatılmaktadır. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’ne göre soruşturma isteminin, ilgili inceleme makamlarına ulaşmasını müteakip güvenlik soruşturması altmış (60) gün içerisinde sonuçlanmaktadır.

(2) Temel askerlik eğitimi sırasında güvenlik soruşturması sonuçlanmayanların eğitimleri devam ettirilir. Bunlardan güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlananlar göreve başlatılır, olumsuz sonuçlananların ise Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilir.

(3) İcra edilen temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayan adayların güvenlik soruşturması uygun olmak zorundadır.

g. Sonuçların Duyurulması ve Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili açıklamalar, www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Adayların başvurularında beyan ettikleri telefon veya elektronik posta adreslerine yapılan duyurular ile Bakanlık internet sitesinde yapılan duyurular adaylara tebligat yerine geçer. Bundan dolayı oluşan durumlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

(2) Sınavlarda başarılı olan adaylar sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemlerini http://www.msb.gov.tr genel ağ adresinde yer alan aday durumu bilgilendirme programından öğrenebileceklerdir.

(3) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan (Terhis olmuş) adayların eğitim tebligatları, başvuru formunda belirtmiş oldukları e-posta adresine elektronik posta, cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ve sürekli ikamet adresine posta yolu (iadeli-taahhütlü mektup) ile yapılabilecektir. Bu maksatla adayların belirtmiş olduğu sürekli ikamet adreslerinin doğruluğu ve güncelliği önem arz etmektedir.

(4) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların http://www.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

Tarihi, zaferler ve kahramanlıklarla dolu

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapma onurunu yaşamanız ve

bunun gururunu ailenize yaşatmanız dileğiyle sizleri,

MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığına

2017 yılında temin edilecek Uzman Erbaşlığa bekliyoruz.

Tüm seçim aşaması sınavlarında başarılar diliyoruz…

Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu http://www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır.

Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra, “ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) BAŞVURU FORMU” nu tıklayarak dolduracaklardır.

S.No. Başlık Alt Başlık Açıklamalar
1 T.C. Kimlik Numarası T.C. Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında T.C. Kimlik numarası değiştirilemeyeceğinden ve “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde T.C. Kimlik numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
2 Adı Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında ad bilgisi değiştirilemeyeceğinden ve “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde ad bilgisi sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
3 Kimlik

Bilgileri

Soyadı Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında ad bilgisi değiştirilemeyeceğinden ve “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde ad bilgisi sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
4 Doğum Tarihi Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.
5 Cilt Numarası Nüfus cüzdanınızın “Cilt No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde cilt numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
6 Aile Sıra Numarası Nüfus cüzdanınızın “Aile Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde aile sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
7 Sıra Numarası Nüfus cüzdanınızın “Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
8 Sürekli İkamet Adresi Halen ikamet edilen (oturduğunuz) adresinizi (Adrese dayalı kayıt sistemine kayıtlı olduğunuz adres.) tam ve doğru olarak yazınız. www.nvi.gov.tr genel ağ adresinde “Adres Kayıt Sistemine” kayıtlı olup olmadığınızı kontrol ediniz. Kayıtlı değilseniz, nüfus müdürlüğünüze kayıt yaptırınız.
9 İl İlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz.
10 İlçe İlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.
11 İletişim

Bilgileri

E-posta (e-mail) adresi Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; elektronik posta (e-posta) adresinizi yazınız.
12 Telefon numarası (cep telefonu) Adınıza veya aile yakınlarınız adına kayıtlı bir-iki cep telefonu numarasını giriniz. İşlemler/sonuçlar hakkında cep telefonunuza kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacağından, özellikle ilk girdiğiniz telefon numarasının kullanımda ve doğru olması sizin yararınıza olacaktır. Numaranızı 10 haneli şeklinde eksiksiz olarak girdiğinizden emin olunuz. Cep numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.
13 Telefon numarası (ev telefonu) Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek.) yazınız. Ev numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.
14 Eğitim

Bilgileri

Eğitim durumu Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz. (Eğitim durumunuz lise mezunu değil, ancak 2017 yılı içinde herhangi bir liseden mezun olabilecek durumda iseniz; mezun olduktan sonra başvuru yapınız.)
S.No. Başlık Alt Başlık Açıklamalar
15 Eğitim

Bilgileri

Lise türü Eğitim durumunuz lise veya üstü ise, size uygun lise türünü ilgili alandan seçiniz.
16 Lise bölümü Eğitim durumunuz lise, ön lisans veya MYO ise, size uygun lise bölümünü ilgili alandan seçiniz.
17 Ehliyet Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve halen belgenizi almadıysanız, kodlama yapmayacaksınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.
18 Askerlik

Bilgileri

Askerlik statüsü Askerlik hizmetini hangi statüde yapıyor veya yaptıysanız onu seçiniz.
19 Sevk/Terhis tarihi Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir. Halen silahaltındaysanız bu bölümü işaretlemeyiniz.
20 Görev yapılan kuvvet Askerlik hizmetinizi hangi kuvvette yapıyor veya yaptıysanız ilgili kuvveti seçiniz.
21 Askerlik yapılan sınıf Askerlik hizmetinizi hangi sınıfta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.
22 Askerlik yapılan branş Askerlik hizmetinizi hangi branşta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz
23 Tercihler Tercih ettiği sınıf/branş Adaylar ilgili bölümden sınıf tercihlerini yapabileceklerdir (TABLO-1’e bakınız).
24 Adli sicil kaydı Hakkınızda herhangi bir suçtan adli veya askeri yargıya ait mahkeme kararı var mıdır? Herhangi bir mahkeme kararı olanlar “EVET”, mahkeme kararı olmayanlar “HAYIR” seçeneğini işaretleyecektir. (Mahkeme kararı sınavlara gelirken getirilecektir.)

AÇIKLAMALAR:

1. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

2. Çevrimiçi (online) Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

3. Tebligatlar, http://www.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanacağından veya bilgilendirmeler yazılı kısa mesaj (SMS) / elektronik posta ile yapılacağından adayların http://www.msb.gov.tr sitesini takip etmeleri ve cep telefon numaralarını/elektronik posta adreslerini (e-posta) tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. İkamet edilen adresler yazılırken, mutlaka ikamet yerlerinin posta kodu doğru olarak doldurulmalıdır. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde (Sınavlar sonrasında da olsa) mutlaka başvuru formunda güncelleme yapınız.

4. Çevrimiçi Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

5. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.

6. Çevrimiçi Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra “ONAY” sayfasındaki bilgileri kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basınız.

7. Başvuru bilgileri sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

8. Mevcut başvuru bilgilerinizi, “Başvuru Sorgulama” seçeneğini seçerek sorgulayabilirsiniz.

9. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından “Başvuru Güncelleme” seçeneğini seçerek kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

10. Aday numaranızı kaybetmeyiniz. Kaybettiyseniz “Aday Numaramı Unuttum” seçeneğini seçerek öğrenebilirsiniz. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

11. Adaylar, 2017 yılı içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere başvuru yapacaklardır. Adayların başvurusu, 2017 yılında seçim aşaması sınavları için adaya çağrı yapılıncaya kadar geçerli olacaktır. (Yani; aday, 2017 yılında yapılacak ilk sınava çağrılmaz ise başvurusu 2017 yılı içerisinde yapılacak müteakip sınavlar için de geçerli olacak ve bu sınavlara çağrılabilecektir.)

12. Başvurular idarenin uygun göreceği bir tarihte sonlandırılabilecektir. Adayların başvuru yapacağı en son tarih bilahare yayımlanacaktır.

13. Başvuruda bulunan adayların seçim aşaması sınavlarına çağrılması; aday başvuru miktarına göre idarece belirlenen tarihlerde http://www.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanacak/duyurulacaktır. Bu nedenle; ilgili adayların http://www.msb.gov.tr genel ağ adresini sürekli takip etmeleri gerekmektedir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.