Sözleşmeli Personel Alımı

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Subay Alımı 2017

Yazan  | 

Jandarma Genel Komutanlığı subay alımı gerçekleştiriyor. Jandarma Genel Komutanlığı yaptığı duyurusunda sözleşmeli olarak subay alımı yapacağını bildirdi. Sizde Jandarma Genel Komutanlığı iş başvurusunda bulunmak için alt kısımda verilmiş olan, genel nitelikleri ,özel şartları ve başvuru bilgilerini inceleyerek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

1. GENEL BİLGİLER:

a. Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli Subay ihtiyacının karşılanması amacıyla, en az lisans düzeyinde “Jandarma (344), İstihkam (6), Muhabere (12)” sınıflarında erkek, “Jandarma” sınıfında kadın (8) personel alınacaktır.

b. Söz konusu sınıflar için EK-A’da belirlenen lisans programlarından alım yapılacaktır. Sözleşmeli erkek ve kadın adayların branş seçimleri, ihtiyaca göre eğitim safhasında yapılacaktır.

c. Sınava çağırılan adaylar için belge inceleme, ön sağlık muayene, fiziki yeterlilik ve mülakat sınav aşamaları uygulanacaktır.

ç. Başvurular 27 Mart-18 Nisan 2017 tarihleri arasında internet üzerinden

yapılacaktır.

d. Söz konusu personel teminine ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Temine ilişkin sınav takvimi, Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sitesinden (www.jandarma.tsk.tr) ilan edilecektir

e. Sınavlarda başarı olan ve yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç alarak sözleşmeli subay olmaya hak kazanan adaylarla ön sözleşme yapılacak temel askerlik ile subaylık anlayışı kazandırma eğitimini başarı ile bitiren personel ile ilk sözleşme yapılacaktır. İlk sözleşme süresi dört yıldır.

f. Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

2. BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. En az dört yıllık lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş veya 05 Eylül’e kadar mezun olabilecek durumda olan sivil kaynaklı adaylardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi yaşını, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için otuz iki yaşını bitirmemiş olmak.

c. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

ç. T.S.K., J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

d. Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

e. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam

etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

f. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

g. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

ğ. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

h. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

ı. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

i. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

j. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

k. Adayların belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

3. BELGE İNCELEME KOMİSYONUNDA İSTENECEK BELGELER:

a. T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı.

b. Sınav başvuru dilekçesi. (www.jandarma.tsk.tr internet adresinden “personel/öğrenci alımı” sayfasına girerek başvuru işlemleri sayfasındaki form tam ve eksiksiz olarak doldurulacak ve sonuç hanesinde “sınavlara çağrılmaya hak kazandınız” ibresi bulunan adaylar tarafından bu formun yazıcı çıktısı alınacaktır.)

c. Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin, lisansüstü eğitim yapanlar için lisansüstü eğitim diplomasının aslı ve fotokopisi, 05 Eylül’e kadar mezun olabilecek durumda olan adayların öğrenci belgesinin aslı ve/veya fotokopisi. (Yabancı ülkelerden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan “denklik belgesi” ile birlikte kabul edilecektir. Formasyon belgeleri yüksek lisans diploması olarak kabul edilmez.)

ç. Son bir yıl içerisinde çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf.

d. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi. (Düzeltmiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağlayamayan ancak düzeltilmemiş nüfus kaydına göre sağladığı halde internet ortamında başvuru yapamayan adaylar; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığını mesai saatleri içinde aramaları halinde durumları incelenecek ve girişi koşullarını taşıyanlar başvuru için bilgilendirilecektir.)

e. Kendisi ve evli ise eşinin, sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılıklarından veya e-Devlet kapısı üzerinden alınmış “Adli Sicil Belgesi”.

f. Şehit, malul gazi ve muharip gazi eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar için verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin kurum veya Valilik onaylı örneği.

g. Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair imzalı

beyanı.

ğ. Aday adına bilgisayar veya daktilo ile hazırlanmış, örneği internet sitesinde bulunan, 4 suret “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu”. (Bu belgenin örneği, HttosY/apoljandarma.tsk.tr/PTSAdav/Adav.asox internet sitesinde yayınlanmaktadır. Bu belge bilgisayar ile, talimatına uygun olarak doldurulup getirilecektir. Belgede hiçbir satır veya hane boş

bırakılmayacak, adı soyadı, okulu, caddesi, sokak numarası vb. isimlerde kısaltma yapılmayacaktır. Örnek çizelgede değişiklik yapılmayacaktır.)

h. Varsa sporcu lisansları, iyi derece de yabancı dil bilenlere ait belgeler, yüksek lisans diploması ile adayın özel veya resmi kuruşlardan aldığı eğitim sertifikaları. (Bu belgeler, gerekli görüldüğü takdirde mülakat komisyonlarınca değerlendirilecektir.)

ı. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.(Belge üzerinde; adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve “2017 Sözleşmeli Subay Alımı” ibaresi olacaktır.)

UYARI: Başvuru ile ilgili istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

4. BAŞVURULARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SÜRELERİ

Başvuruların başlaması .27 Mart 2017

Başvuruların sona ermesi :18 Nisan 2017

5. BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI

a. Adaylar yukarıda belirtilen tarihler arasında www.iandarma.tsk.tr internet adresinden personel/öğrenci alımı sayfasına girerek başvuru işlemleri sayfasına ulaşabileceklerdir. Beyana dayalı olarak yapılan ve sistem tarafından kabul edilen başvurular geçici olarak kabul edilecektir.

DİKKAT !

İnternetten başvuru işlemleri 18 Nisan 2017 Saat 24:00 da sona erecektir. Başvurunuzu tamamladıktan sonra, mutlaka yazıcıdan sınav başvurunuzun çıktısını alınız. Başvuruda bulunmak, adaylara sınava katılma hakkı vermez. Temin edilecek kontenjan miktarının en az on katından az olmamak kaydıyla Jandarma, İstihkam ve Muhabere branş ihtiyaçlarına uygun lisans programlarından başlanarak adaylara “sınav ücretini yatırma duyurusu” yapılacaktır.

b. Kılavuzun tamamı okunmadan internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve beyanlardan doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

c. Başvurular için herhangi bir kılavuz, form vb. belge dağıtımı yapılmayacaktır. Başvurular www.jandarma.tsk.tr internet adresinden internet ortamında yapılacaktır. İnternet ortamı dışında dilekçe vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği gibi bu dilekçelere cevap da verilmeyecektir.

ç. Halen TSK’da (sivil memur veya işçi olarak) görevli olanlardan, gerekli giriş koşullarını taşıyan istekli adaylar da başvurularını www.jandarma.tsk.tr internet adresinden yapacaklardır.

d. Diğer şartları taşımakla birlikte askerlik hizmetini yedek subay veya 1076 sayılı kanuna göre kısa dönem erbaş olarak yapmakta olanlar ile bu hizmeti yapıp terhis olanlar başvuru yapabilecektir.

e. Adaylar başvurularını İnternet Explorer tarayıcısını kullanarak

yapacaktır.(C/?rome, Firefox, Opera browserler ve mobil cihazlar üzerinden müracaat yapılamamaktadır) .

f. Başvuru formu doldurulurken sadece büyük harf kullanılması gerekmektedir. Kimlik bilgileri girilirken Nüfus Cüzdanında yazdığı şekilde giriş yapılacaktır.(Aks/ halde MERNİS sistemi ile eşleşmeyeceğinden hata vermektedir.)

g. Başvuru işlemini tamamlayan adaylar yine başvuru süresi içerisinde sınav ücretini “sınav ücretinin yatırılması” bölümünde açıklandığı şekilde yatırmalı ve dekontlarını almalıdır.

6. SINAV ÜCRETİ YATIRMA VE SINAVA ÇAĞRILMA DUYURULARI

a. Hiçbir adaya başvurusunun kabul edildiğine dair posta yoluyla yazılı veya telefonla sms türü bir bildirimde bulunulmayacaktır.

b. Adaylarının başvuru sonuçları www.iandarma.tsk.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

c. Sınavlara katılmak isteyen adaylar öncelikle www.jandarma.tsk.tr adresindeki başvuru formunu dolduracaktır. Başvuru sırasında sisteme girilen bilgilerin doğru ve tam olmasından adaylar sorumludur.

ç. Yapılan başvurular incelenerek, temin edilecek Sözleşmeli Subay kontenjan miktarları ile sınıf/branşlara yönelik tespit edilen programlara uygun öğretim ve eğitim durumuna öncelik verilerek, belirlenecek miktar kadar adaya, gruplar halinde; 20-21 Nisan, 24-25 Nisan, 27-28 Nisan ve 3-4 Mayıs tarihlerinde (“Sınav Ücretinin Yatırılması” bölümünde açıklandığı şekilde) sınav ücretlerini yatırmaları için duyuru yapılacaktır. Kendisine belirtilen süre içerisinde sınav ücretini yatırmayan aday, sınavlara katılma hakkını kaybedecektir. (Lütfen, yukarıda belirtilen tarihlerden bir gün önce www.jandarma.tsk.tr adresinden bilgilerinizi ve gelen duyuruları kontrol ediniz.)

d. Başvuru sonuçları www.iandarma.tsk.tr internet sitesinden adaylar tarafından sorgulanarak “2017 Yılı Sözleşmeli Subay Temini Başvuru Sonuçları” belgesinin çıktısını alarak fotoğraf bölümüne son bir yıl içinde çekilmiş fotoğraf yapıştırılacaktır. Bu form sınav başvuru dilekçesi yerine geçecektir.

e. Sınav ücretini yatıran adayların sınava gireceği günler, bir sonraki grubun sınav ücretini yatırması için verilen son güne kadar aynı internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Adaylar, TC Kimlik Numaraları ile giriş yaparak duyuruları görebileceklerdir.(Örnek; Birinci grupta sınav ücreti yatırması için çağrı alan adaylar, belirtilen süre içerisinde sınav ücretini yatırmışlarsa 20 Nisan (dahil) tarihine kadar sınav günleriyle ilgili bilgiye ulaşabileceklerdir.)

f. Son grupta çağrılan adaylar için bu duyuru 11 Mayıs tarihine kadar yapılacaktır.

g. İnternet ilanının takip edilememesi nedeniyle sınav ücretini süresi içinde yatırmamak, şahsen başvuru yapmamak ve sınavlara katılamamaktan doğan tüm sorumluluk adaylara aittir.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.