Sözleşmeli Personel Alımı

Hakkari İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı 2017

Yazan  | 

Hakkari İl Özel İdaresi personel alımı gerçekleştiriyor. Hakkari İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan personel ihtiyacını karşılamak amaçlı farklı pozisyonlarda toplamda 11 kişilik boş kadro ile sözleşmeli personel alımı yapacak. Sizde Hakkari İl Özel İdaresi iş başvurusunda bulunmak için alt kısımda verilmiş olan, genel niteliklere, özel şartlara ve başvuru bilgilerine ulaşarak daha detaylı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

T.C HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

A) İl Özel İdaresi Kanununun 36′ ncı maddesi çerçevesinde; 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 49. maddesi gereğince kadro karşılığı teknik hizmetler sınıfında tam zamanlı 11 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ALI!

MACAK PERSONEL

NVANLARI

ALI! MACAK PERSONEL NVANLARI
S

I

R

A

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ ALINACAK UNVAN ARANAN

ŞARTLAR

(EĞİTİM)

ALINACAK

SAYI

HİZMET

SINIFI

1 Mühendis (İnşaat) Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu 2 THS
2 Harita Mühendisi Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu 2 THS
3 Makine Mühendisi Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu 2 THS
4 Mühendis (Elektrik- Elektronik) Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu 1 THS
5 Maden Mühendisi Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu 1 THS
6 Şehir Planlayıcısı Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu 1 THS
7 Ziraat Mühendisi (Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü) Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu 1 THS
8 İnşaat Teknikeri Önlisans 2 Yıllık Yüksekokul Mezunu 1 THS

Toplam 11 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Alınacaktır.

B) ADAYDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

1- Türk Vatandaşı olmak,

2- Öğrenim şartlarını taşımak, Üniversitelerin “Unvanı ile ilgili” bölümünden mühendislik fakültesinden ve teknikerlik yüksekokuldan mezun olmak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Savcılıktan alınacak ilişiği yoktur belgesiyle, taksirli suçlar veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara zimmet, ihtisas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

5- Erkek adayların askerliğiyle ilişiği bulunmamak,

6- Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamak (Sözlü sınavı kazanan adaylardan heyet sağlık raporu istenecektir.)

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan Emeklilik ve Yaşlılık aylığı alıyor olmamak,

8- İl Özel İdaresinin görevli diğer personellerin çalışma şartlarına ve mesaisine uymayı kabul etmek,

9- İlimizde, şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışmayı ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 5. maddesinde “İl Özel İdaresinin görev alanı İl sınırını kapsar” hükmüne istinaden İlimize bağlı 3 ilçenin herhangi birinde İl Özel İdaresince gerek görülmesi halinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmek,

9-Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen, Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları limitleri dahilinde, İl Özel İdaresinin belirleyeceği ücreti kabul etmek,

10- 2014 ve 2016 yılı KPSS puanı Mühendisler için (P3) 55 ile Tekniker için (P93) 55 ve üzeri olmak,

C) ÖZEL ŞARTLAR

1 -İlin Coğrafi yapısını bilmek, sağlık durumunun arazide çalışmaya uygunluğunu sağlık raporuyla belgelemek,

2- Şantiye şartlarında çalışmayı ve görev yapacakları İl ve İlçe merkezinde ikamet etmeyi kabul etmek ve bu şartlarda çalışmaya engel hali bulunmamak,

3- Mesleki iş tecrübesine sahip olmak,

D) SINAV TAKVİMİ

1- Müracaatlar Hakkari İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne, ilk müracaatta istenen belgelerle birlikte elden yapılacaktır. İstenen şartlara haiz olup, başvurusu kabul edilen ve onaylanan bütün adaylar mülakat/sözlü sınavına çağrılacaktır. Sınav komisyonu sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların sözleşmeli olarak göreve başlaması veya başlatılmaması İdarenin yetkisindedir. Sınava müracaat tarihinden önce ve geçmişte İdaremizde çalışmak üzere müracaatta bulunmuş olanların daha önceki müracaatları geçerli değildir. 06/02/2017-10/02/2017 tarihler arasındaki müracaatlar değerlendirmeye alınacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurusu kabul edilen adaylar idaremizin www.hakkariozelidare.gov.tr web adresinden yayınlanacaktır.

2- Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve göreve başlatılmayacaklardır. Göreve başlatılmış olsalar dahi iş sözleşmeleri iptal edilerek yasal işlem yapılacaktır. 5237 sayılı TCK ilgili hükümleri uygulanarak Hakkari Cumhuriyet Baş Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

3- Müracaat eden adayların evrakları iade edilmeyecektir. Ayrıca kazanan ve kazanamayan adaylar İdaremizin www.hakkariozelidare.gov.tr web sitesinde ve ilan panosunda ilan edilecek olup, kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4- Adaylar tek unvan için müracaat hakkına sahiptirler,

5- Giriş sınavı; sözlü/mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.

6- Sözlü/Mülakatta komisyon Başkan ve Üyelerin takdir edeceği puanlama 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

7- En az 70 (yetmiş) puan alan aday başarı sıralamasına girmiş sayılacaktır.

8- Her unvan için ayrı ayrı puanlama yapılacaktır.

9- En yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır.

10- S özlü/Mül akat değerl endirmeleri;

a) Mesleğe (unvan) ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakatı, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, ç)Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırılıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında olacaktır.

E) İLK MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER

1- Diploma Fotokopisi

2- Yerleşim Yeri Beyanı,

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

4- İş Talep Formu Ek-1 ((Başvuru yerinden veya www.hakkariozelidare.gov.tr internet adresinden temin edilecektir.)

5- 2 Adet vesikalık fotoğraf

6- 2014 veya 2016 KPSS Sonuç Belgesi

F) SINAV TAKVİMİ

Başvuru Yeri :Hakkari İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Müracaat Başlangıç Tarihi :06/02/2017 Saat 08:00 Müracaat Bitiş Tarihi :10/02/2017 Saat 17:00

Sınava Gireceklerin Açıklanma Tarihi :13/02/2017

Sözlü/Mülakat Sınav Yeri :Hakkari İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu

Sözlü/Mülakat Sınav Tarihi ve Saati :15/02/2017 Çarşamba Saat 09:30

1- Posta ile yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Sözlü/Mülakata girmeye hak kazananların listesi İdaremiz internet sitesinde ve ilan panosunda asılarak ilan edilecektir.

3- Sözlü/Mülakat sıralaması komisyonca belirlenecektir.

4- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Hakkari İl Özel İdaresi Meclis toplantı salonunda 15/02/2017 Çarşamba günü saat 09:30′ da yapılacak olan sözlü/mülakat sınavına tabi tutulacaklardır.

5- Sınav sonuçları 17/02/2017 Cuma günü açıklanacaktır. Sözlü sınav sonucu İl Özel İdaresi İlan Panosunda ve İdaremiz internet sitesinde ilan edilecektir.Bu ilanlar kazananlar veya kazanamayanlar için tebligat mahiyetinde olacak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6- Sözlü sınavda her bir branş için başarı sıralaması yapılacak olup, her kadro (unvan) için 1′ er adet yedek aday belirlenecektir. Yedek adayın geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl dır.

7- Kazanan adayların göreve başlamaları, İdarenin belirleyeceği 2017 takvim yılı içerisinde olacağından, başlama yazısının tebliğinden itibaren, sözleşme yapılmasını müteakip 15 gün içerisinde görevine başlamayanların işe başlama onayları iptal edilecektir.

G) SINAV SONUNDA KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1- Cumhuriyet Başsavcılığı Adli – Sicil Belgesi,

2- Resmi Sağlık Kurulu Raporu (Şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışabileceğine dair tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu),

3- Mezun olduğu okul diplomasının aslı veya noter tasdikli sureti,

4- Erkek adaylar için askerlik ilişiği yoktur belgesi,

5- 6 Adet fotoğraf,

6- Yerleşim yeri belgesi

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

EK-I

İŞ TALEP FORMU

Kurumu: HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ
T.C. Kimlik Numarası: 4.5×6 Fotoğraf
Adı: Soyadı: Cinsiyeti:

Erkek ? Kadın ?

Baba Adı: Anne Adı: Nüfusa kayıtlı olduğu İl:
İlçe:

Mahalle-Köy:

Doğum Yeri: Doğum Tarihi: Cilt No: Aile Sıra No: Sıra No:
Verildiği Yer: Veriliş Nedeni: Veriliş Tarihi: Kayıt No: Nüfus Cüzdanı Seri No:
Askerlik hizmeti yapıldı mı? Evet ? Hayır ? Yapıldıysa şekli:

Yd. Sb. ? Kısa Dön. ? Er ?

Yapılmadıysa sebebi:

Tecilli ? Alınmadı ?

Mecburi hizmeti var mı? Evet ? Hayır ? Varsa yükümlü bulunulan kurum: Sebebi ve süresi:
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan kredi alındı mı? Evet ? Hayır ? Kredi alındıysa tutarı ve süresi:
Sabıka kaydı var mı?

Var ? Yok ?

Mahkümiyeti var mı?

Var ? Yok ?

Mahkümiyeti varsa süresi (Yıl, Ay, Gün): Sonucu:

Ertelendi ? Affedildi ?

Seçenek yaptırımlara çevrildi ?

En son bitirilen öğrenimin

Türü: Okul adı:

Bölümü: Derecesi:

Süresi: Mezuniyet tarihi:

Özür Grubu

1. İşitme ve/veya Dil ve Konuşma ?

2. Görme ?

3. Ortopedik ?

4. Zihinsel ?

5. Diğer (Belirtiniz) ? (………………………………………………………………………………………. )

Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı Oranı (Özür Oranı): % ….
Refakatçi gerekip gerekmediği Evet ? Hayır ?
Tam Zamanlı Sözleşmeli Çalışmak Üzere Talep Edilen Unvan Unvan ile İlgili Eğitim ve Nitelikler
Adres :

Telefon : E-Posta :

Formu inceleyenin Adı Soyadı : Unvanı : Tarih ve İmza : Bu İş Talep Formunu gerçeğe uygun olarak

doldurdum……. /…./20…

İmza

AÇIKLAMALAR

1- Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.

2- Cevaplar seçme kutularına (X) koymak suretiyle belirtilecektir.

3- Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanların talepleri dikkate alınmayacaktır.

4- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

5- İş Talep Formuna (4,5×6) ebadında bir adet fotoğraf ve özürlü sağlık kurulu raporunun fotokopisi dışında hiçbir belge eklenmeyecektir.

6- İş Talep Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış dahi olsalar sınavları geçersiz sayılarak iş sözleşmeleri yapılmayacak, yapılmış olanlarınki ise iptal edilecektir.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.