Manşet

Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2015

Yazan  | 

Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2015

Gazi Üniversitesi Personel alımı yapıyor. Gazi Üniversitesi bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere toplamda 15 adet Sözleşmeli personel alacak. Sizde Gazi Üniversitesi iş başvurusunda bulunmak için, alt kısımda verilmiş olan, genel nitelikleri, özel şartları, başvuru bilgilerini, sınavda istenecek belgeleri ve genel bilgileri inceleyerek daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliğinde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre stihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 15 (onbeş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
Biyolog 1 Lisans düzeyinde eğitim veren Biyoloji bölümünden mezun olmak.

Farmasötik Mikrobiyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak

Bir üniversite hastanesinde en az üç yıl lizozomal hastalıklarda enzim analizleri konusunda deneyimli olmak.

Biyolog 1 Lisans düzeyinde eğitim veren Biyoloji bölümü mezunu olmalıdır.

Histoloji Embriyoloji konusunda yüksek lisans derecesine sahip olmalıdır.

öncelikle bir Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında olmak üzere moleküler tekniklerin çalışıldığı patoloji laboratuarında en az 3 yıl pratik çalışma deneyimi olmalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı sertifikası olmalıdır.

Biyolog 1 Lisans düzeyinde eğitim veren Biyoloji bölümünden mezun olmak.

Tıbbi Biyokimya alanında yüksek lisans yapmış olmak.

En az 2 yıl süreyle üniversite hastanelerinin merkez biyokimya ve hormon laboratuvarlarında otoanalizör ve HPLC tecrübesi edinmiş olmak. LCMS/MS sertifikası ve tecrübesi ve ilaç düzeyi tecrübesi olmak.

Biyolog 1 Lisans düzeyinde eğitim veren Biyoloji bölümünden mezun olmak.

Tıbbi Biyokimya alanında yüksek lisans yapmış olmak.

En az 3 yıl üniversite hastanesinde merkez biyokimya ve hormon laboratuvarında tecrübe sahibi olmak. Laboratuvar istatistikleri ve kalite çalışmaları konusunda sertifika ve deneyimi olmak.

Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) 1 Sağlık Laboratuarı, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak, öncelikle bir tıp fakültesi anabilim dalında olmak üzere moleküler tekniklerin çalışıldığı patoloji laboratuvarında en az 5 yıllık pratik çalışma deneyimi olmak.
Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) 1 Sağlık Laboratuarı, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak, öncelikle bir tıp fakültesi anabilim dalında olmak üzere moleküler tekniklerin çalışıldığı patoloji laboratuvarında en az 1 yıllık pratik çalışma deneyimi olmalı

Tıbbi Patoloji Sitoloji LABORATUVARINDA konvansiyonel ve tripath prepstain cihazı konusunda tecrübeli olmalı hücre bloğu yapabilmeli

Sağlık Teknikeri 1 önlisans düzeyinde eğitim veren laborant ve veteriner sağlık programı bölümünden mezun olmak. En az 5 yıl üniversite hastanelerinin merkez biyokimya laboratuvarında çalışmış olmak.

LCMS/MS ve HPLC sertifikası ve deneyimi olmak.

Sağlık Teknikeri (Anestezi) 5 Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak
Hemşire 2 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu lisans Programından Mezun Olmak.
Eczacı 1 Eczacılık lisans programından mezun olmak.

Not:

* Eczacı için “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca I sayılı cetvelde yer alan pozisyon unvanlan arasında bulunduğundan KPSS şartı aranmamakta olup adaylar mülakat yolu ile alınacaktır.

* Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

657 sayılı Devlet Memuıian Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlannca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içersinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren l(bir) yıl geçmedikçe kurumlann sözleşmeli personel pozisyonlannda istihdam edilemezler.

Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I-GENEL ŞARTLAR:

a)Türk vatandaşı olmak,

b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkanlmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

d)Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e)657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

1-Lisans mezunlan için 2014 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

2-önlisans mezunları için 2014 KPSS B Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

3- Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

II-BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adayların başvurularını ilanın yayımlanmaya başladığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde İş Talep Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte Teknikokullar/ BEŞEVLER-ANKARA adresinde bulunan Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapmalan gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Not: Bu ilan 28 Nisan 2015 tarihinden itibaren Devlet Personel Başkanlığı tarafından da yayımlanmaktadır.

Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

İstenen Belgeler;

1-2014 KPSS gurubu sınav sonuç belgesi

2-Başvuru Formu

3-Diploma Örneği

III-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtlan ile kontrol edilecektir.

Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) gün içerisinde www.gazi.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren

15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

Adres : Gazi Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı

Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA Tel: 0312-202 24 08-09-10-16

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.