Banka Personel Alımları

Eximbank Memur Alımı 2016

Yazan  | 

Eximbank memur personel alımı yapacak. Eximbank bünyesinin memur personel ihtiyacını karşılamak üzere 33 kişilik kadrosu ile Uzman yardımcısı alacak. Sizde Eximbank iş başvurusunda bulunmak istiyorsanız alt kısımda verilmiş olan, genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine ve diğer bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi alabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

2016 UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1. GENEL

Bankamızda görevlendirilmek üzere, sınav ile 33 uzman yardımcısı alınacaktır.

2. GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gereklidir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Bankacılık Alanı için, En az 4 yıllık eğitim veren; Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, Ticari Bilimler, İktisat, İşletme Fakültelerinin tüm bölümleri ve Hukuk Fakültesi ile çeşitli fakültelerin Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Ekonomi-İşletme ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

Risk Yönetimi/Analist Alanı için, En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin Matematik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

Bilgi Teknolojileri Yazılım Alanı için, En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Matematik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

Bilgi Teknolojileri Teknik Altyapı ve Destek Yönetimi Alanı için, En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2015 veya 2016 yıllarında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS);

Bankacılık Alanında, KPSSP-11, KPSSP-26, KPSSP-28 veya KPSSP-29 puan türlerinden alınacak 25 kişi için ilgili herhangi puan türünden en az 70 puan alanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 625 kişi içerisinde bulunmak,

Risk Yönetimi/Analist Alanında, KPSSP-1, KPSSP-111 puan türünden alınacak 2 kişi için, en az 70 puan alanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 50 kişi içerisinde bulunmak,

Bilgi Teknolojileri Yazılım Alanında, KPSSP-3 puan türünden alınacak 4 kişi için, en az 70 puan alanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde bulunmak,

Bilgi Teknolojileri Teknik Altyapı ve Destek Yönetimi Alanında, KPSSP-1 puan türünden alınacak 2 kişi için, en az 70 puan alanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 50 kişi içerisinde bulunmak.

d) İyi derecede İngilizce bilmek; 19 Ağustos 2014 tarihinden itibaren girilen Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/İngilizce)’ndan veya Elektronik Yabancı Dil Sınavı’ndan (E-YDS/İngilizce) en az 70 puan veya puan ve dil yeterliği bakımından eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından onaylanan; CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik sınavlarından birinden eşdeğer puan almış olmak,

(http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf)

e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

f) Erkek adaylar için askerlik çağına gelmemiş veya hizmetini fiilen tamamlamış veya muaf veya ilan tarihi itibarıyla en az 1 yıl erteletmiş (En erken tecil tarihi 19 Ağustos 2017) veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak,

i) Diğer resmi kurum ve teşekküllere mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

j) Sınavın yapıldığı yılın (2016) Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını aşmamış olmak,

k) Bankamızın daha önceki dönemlerde açmış olduğu uzman yardımcılığı giriş sınavlarında, sözlü sınav aşamasında elenmemiş olmak.

3. BAŞVURU

Türk Eximbank Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvurular, 19 Ağustos 2016 tarihinden 7 Eylül 2016 günü saat 17:00’a kadar Bankamız internet sayfası üzerinden 2016 Uzman Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu doldurularakyapılacaktır. Posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru şartlarını taşımayanlar sınava kabul edilmezler. Başvuru Formu doldurulurken gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların ve daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz.

Adaylar kurumumuzca açılmış olan sınavın 4 (dört) alanından yalnızca birine başvurabilecektir.

4. SINAV ŞEKLİ

Sınav, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınav; Bankacılık Alanı, Risk Yönetimi/Analist Alanı, Bilgi Teknolojileri Yazılım Alanı, Bilgi Teknolojileri Teknik Altyapı ve Destek Yönetimi Alanı olmak üzere 4 (dört) farklı alanda yapılacaktır.

Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, yazılı sınav notu ve ilgili KPSS puanı aritmetik ortalamasına göre “Alan Notu” hesaplanacak ve en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılacaktır. Bu sıralama dikkate alınarak her alan için Madde 2’nin c şıkkında ayrı ayrı belirtilen istihdam edilecek uzman yardımcısı sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Yapılan sözlü sınavda alınan puan ile alan puanı ağırlıklandırılarak adayın nihai başarı puanı belirlenecektir.

Sınav sonuçlarında;

“Alan puan” ağırlığı %60 (KPSS puanı ve yazılı sınav notunun aritmetik ortalaması)

“Sözlü sınav” ağırlığı %40’dır.

Toplamda en yüksek puan alan adaydan başlanarak her alanda alınacak sayı kadar uzman yardımcısı sınavda başarılı kabul edilecektir. Ayrıca uygun görülen sayıda yedek aday belirlenecektir.

5. SINAV KONULARI

Sınav konuları aşağıda belirtilmiştir:

a) Bankacılık Alanı: Küreselleşme, Bölgesel Ekonomi, İşletme Yönetimi/Yöneticiliği, Stratejik Yönetim, Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları, Uluslararası İşletmecilik, Örgütsel Davranış, Bankacılık Hukuku, Ticaret Hukuku, Banka Dışı Finansal Kurumlar, Bankacılık İşlemleri ve Muhasebesi, Uluslararası Bankacılık, Finansal Piyasalar ve Ürünler, Finansal Tablolar ve Finansal Analiz, Sermaye Yapısı ve Sermaye Maliyeti, İşletme Sermayesi Yönetimi, Sermaye Bütçelemesi, Finansman Yöntemleri ve Kaynakları, Portföy Yönetimi ve Risk, Türev Piyasalar ve Ürünler, Sigorta ve Risk, Sigorta Sözleşmeleri ve Sigorta Türleri, Sigortacılık Sektöründe Denetim, Reasürans, Mühendislik Ekonomisi,

b) Risk Yönetimi/Analist Alanı: Matematik 1, Matematik 2, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Tanımsal İstatistik, Çıkarımsal İstatistik, Örnekleme ve Regresyon Analizi Algoritmalar, Veritabanı Sorguları, SQL, Veritabanı Sistemleri, Veri Yapıları, Veri Madenciliği, Sorgu Oluşturma, İstatistik ve Analiz,

c) Bilgi Teknolojileri Yazılım Alanı: Algoritmalar, Veritabanı Sistemleri, Veritabanı Mimarisi, Nesneye Dayalı Programlama, Veri Yapıları, Katmanlı Mimari, SOA, Proje Yönetimi, Programlama Dilleri ( Java, C#, vb.), SQL, Matematik 1, Matematik 2, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, İşletme Yönetimi/Yöneticiliği, Stratejik Yönetim, Yönetim ve Organizasyon, Uluslararası İşletmecilik, Lojistik, Bilgisayar Mimarisi, Doğrusal Programlama ve Ağ Modelleri, İş Akışı Modelleme, Sistem Dinamiği,

d) Bilgi Teknolojileri Teknik Altyapı ve Destek Yönetimi Alanı: İşletim Sistemleri, Bilgisayar Ağları, Ofis Karar Destek Sistemleri, Ofis Uygulamaları, Bilgisayar Donanımı ve Mimarisi, Sunucu İşletim Sistemleri, Kurumsal Ağ Mimarileri, Ağ ve Sistem Güvenliği, Yedekleme, Veri İletişimi, Senkron ve Asenkron Haberleşme, İnternet Mimarileri, Bilgisayar Ağları, Algılayıcı Ağlar, Kablosuz İletişim Ağları, Yönetim Bilişim Sistemleri, Karar Analizi, Sistem Modelleme.

6. YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı Sınav, 24 Eylül 2016 Cumartesi günü “T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesi Küçükyalı Kampüsü, Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. No: 4, Küçükyalı 34840 Maltepe/İSTANBUL” adresinde saat 10:00′ da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.

Yazılı sınava katılacak adayların isimleri, 9-16 Eylül 2016 tarihleri arasında Türk Eximbank internet sayfasında ilan edilecektir. Yazılı sınava katılacak adaylara sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek olup, adayların sınav başvurusu esnasında kurumumuza iletmiş oldukları elektronik posta adreslerine, 22-23 Eylül 2016 tarihleri arasında sınav giriş belgesi (sınav salon bilgilerini de içeren) iletilecektir. Ancak, isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, giriş sınavına alınmayacaktır. Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) bulunduracaklardır.

Yazılı sınavı kazanan ve sözlü sınava katılacak adayların isimleri ile sözlü sınav tarihleri Türk Eximbank internet sitesinde ve Genel Müdürlükte ilan edilecektir.

7. KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

Sınavda başarılı olanların isimleri, başarı sıralamasına göre, öngörülen sayıda asil aday ve aynı sayıda yedek aday Türk Eximbank internet sitesinde ve Genel Müdürlükte ilan edilecek olup, ayrıca adayların elektronik posta adreslerine gönderilecektir. Ayrıca kesin sonuçlar ve istenecek belgeler sözlü sınavı kazanan adaylara 15 gün içinde yazılı olarak bildirilecektir.

Giriş sınavını kazanan uzman yardımcısı adaylarının atanmaları için, sınav sonuçlarına ait bildirimin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 15 günlük süre (her durumda sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün) içinde Türk Eximbank İnsan Kaynakları Müdürlüğüne başvurmaları gereklidir. Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen bu süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanların atama işlemleri yapılmaz. Bu durumda, gelmeyen adayların yerine yedek adaylar başarı sıralamasına göre çağrılır.

Yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda yer alan uzman yardımcısı sayısı kadar adayın sınavda başarılı olmaması halinde, Banka, ihtiyaca göre sayısal düzenleme yapmaya yetkilidir ve nihai olarak başarılı olan aday sayısı, ilan edilen kadro sayısından az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Uzman Yardımcısı alma hakkı saklıdır.

8. BİLGİ

Sınavla ilgili her türlü bilgi, Türk Eximbank internet sayfasıve sinav@eximbank.gov.tr e-posta adresi aracılığıyla edinilebilir.

Adres: Türkiye İhracat ve Kredi Bankası A.Ş İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No: 19 P.K: 34768 Ümraniye/İSTANBUL

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.