Manşet

Ahiler Kalkınma Ajansı Personel Alımı 2017

Yazan  | 

Ahiler Kalkınma Ajansı Personel Alımı Gerçekleştirecek. Ahiler Kalkınma Ajansı 16 personel alımı gerçekleştirecek. 

AHİLER KALKINMA AJANSI

PERSONEL ALIM İLANI

TR71 Düzey 2 Bölgesinde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) Nevşehir merkezli olarak kurulan Ahiler Kalkınma Ajansı’na (AHİKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri dahilinde; ülkemizin ve bölgenin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan, 11 Uzman Personel, 1 İç Denetçi ve 4 Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Ahiler Kalkınma Ajansı’nın merkezi Nevşehir olup, Ajansın faaliyet alanını Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaklardır.

SINAV TAKVİMİ

İLAN TARİHİ 31/10/2017
BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ 20/11/2017 – 30/11/2017 (09:00 – 18:00

saatleri arası)

SINAV ŞEKLİ SÖZLÜ SINAV
SÖZLÜ SINAVA KATILACAKLARIN İLANI 13 Aralık 2017
SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ 20 – 21 – 22 Aralık 2017
BAŞVURU VE SINAV YERİ Ahiler Kalkınma Ajansı

Cevher Dudayev Mahallesi Vatan Caddesi No: 42/1 50100 Merkez / NEVŞEHİR

Tel: 0384-214-36-66 – Faks: 0384-214-00-46

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI www.ahika.gov.tr

NOT: Ajans, herhangi bir sebep ile web sitesinde yayınlamak sureti ile yukarıda açıklanmış olan sınav başvuru takvimini değiştirme ve sözlü sınav tarihlerini yeniden belirleme yetkisine sahiptir.

1- ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak, affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.

f) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, ya da muaf olmak ya da son başvuru tarihi itibariyle en az bir yıl tecilli olduğunu belgelemek,

g) Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

2. UZMAN PERSONEL İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

2.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile Başvuracak Adaylar

2.1.1. Uzman personel için Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Ul u s l ar ar a s ı İli ş ki l e r , İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyoloji, Şehir ve Bölge Planlama bölümleri ile Mühendislik Dalları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

2.1.2. Hukuk fakültesi mezunları için Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak,

2.1.3. Kamu Personel Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS ya da E-YDS)’nda İngilizce dilinden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 26.02.2016 tarihinde yayınlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan [sadece CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak (belge üzerinde geçerlilik veya tavsiye edilen süre var ise bu süreler dikkate alınır).

2.1.4. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 21-27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 (Seksen) puan almış olmak,

ALAN KPSS PUAN TÜRÜ TABAN

PUANI

Hukuk KPSS 3,4,5,6,7,8,9,11,20,30,31,35,36, 40, 41 80
İktisat KPSS 3,5,8,9,13,14,15,16,17,18,21,22,26, 27,28,33,38,44,45,46,47,48 80
Maliye KPSS 3,16,17,19,20,21,22,23,48 80
İşletme KPSS 3,19,23,24,25,26,27,28,44,45,46,47 80
Kamu Yönetimi KPSS 3,6,29,30,30,31,32,33 80
Uluslararası İlişkiler KPSS 3,7,11,34,35,36,37,38 80
İstatistik KPSS 3, 12,13 80
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri KPSS 3,39,40,41,42,43 80
Sosyoloji KPSS 3,4,5,6,7 80
Şehir ve Bölge Planlama KPSS 3,4,5,8,12,13,14,25 80
Mühendislik KPSS 3,4,5,6,7,8,12,13,14 80

2.2. KPSS’ye (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar

2.2.1. Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyoloji, Şehir ve Bölge Planlama bölümleri ve Mühendislik Dalları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

2.2.2. Hukuk fakültesi mezunları için Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak,

2.2.3. Kamu Personel Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS ya da E-YDS)’nda İngilizce dilinden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 26.02.2016 tarihinde yayınlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan [sadece CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak (belge üzerinde geçerlilik veya tavsiye edilen süre var ise bu süreler dikkate alınır).

2.2.4. Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde Hukuk fakültesi mezunları için Avukat veya Hukuk müşaviri olarak belgelendirebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiili olarak çalışmış olmak, diğer bölüm mezunları için ise aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

a) Planlama, Programlama,

b) Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

c) Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

d) İzleme ve Değerlendirme,

e) Tanıtım, Danışmanlık,

f) Çevre ve Şehircilik,

g) Araştırma-Geliştirme,

h) Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

i) Finansman,

j) İnsan Kaynakları Yönetimi,

k) Uluslararası Ticaret.

2.3. UZMAN PERSONEL İÇİN TERCİH NEDENLERİ

2.3.1. Uzman Personel İçin Genel Tercih Nedenleri

Aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır.

a) Hibe veya Mali Destek Yönetimi,

b) Proje Döngüsü Yönetimi (PCM),

c) Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,

d) Avrupa Birliği ve diğer mali yardım programları kapsamında hibe projeleri hazırlama,

yürütme, izleme ve değerlendirme,

e) Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme,

Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin

Kullanılması,

f) Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Teşvikler,

g) Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri gibi idari iş ve işlemler ile ilgili yasal uygulamalar,

h) Turizm sektörü, tanıtım faaliyetleri ve uluslararası düzeyde etkinliklerin organizasyonu,

i) Kümelenme, İnovasyon, Kentsel Pazarlama,

j) Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,

k) Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,

l) Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi, Zootekni,

m) Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı,

n) Hibe ve Proje Yönetimi konularında Denetim ve Usulsüzlük incelemeleri,

o) 5449 sayılı Kanununda uzmanlar için belirtilmiş eğitim dallarından birinde lisansüstü

eğitim belgesine sahip olmak,

p) İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgeleyebilmek,

q) “B” sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

2.3.2. Uzman Personel İçin Özel Tercih Nedenleri

2.3.2.1.Hukuk bölümü mezunları için; Kalkınma Ajansları Mevzuatına hakim olmak, İcra takibi yapmış olmak, kurumsal şirketlerde veya hukuk bürolarında iş deneyimine sahip olmak, kamu hukuku konusunda deneyim sahibi olmak, şartname ve ihale hazırlama, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreç takibi konusunda tecrübe sahibi olmak, denetim ve usulsüzlük incelemelerinde tecrübe sahibi olmak, Avrupa Birliği hukuku ve/veya uluslararası hukuk konusunda bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak.

2.3.2.2. İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları için; Kamu maliyesi, devlet veya özel sektör muhasebesi konularında deneyimli olmak, vergi mevzuatına hakim olmak, AB ve diğer mali yardım programları kapsamında hibe projeleri hazırlama, yürütme, izleme ve değerlend irme tecrübesine sahip olmak, planlama ve analiz gibi konularda tecrübe sahibi olmak, sosyal güvenlik/sosyal sigortalar mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak, proje ödemeleri ve mali işler alanında deneyimli olmak.

2.3.2.3.İstatistik bölümü mezunları için; Planlama, analiz, istatistiksel raporlama gibi konularda çalışmış olmak, istatistiksel analiz süreçlerinde büyük ölçekli çalışmalarda yer almış olmak, SPSS, Minitab vb. istatistiksel paket programlarını yeterli düzeyde kullanabilmek, veri toplama ve değerlendirme süreçlerinde deneyim sahibi olmak,

2.3.2.4. Şehir ve Bölge Planlama bölümü mezunları için; Bölgesel kalkınma, kırsal kalkınma, sınai gelişme ve kümelenme, kentsel ve sektörel politikalar, coğrafi bilgi sistemleri ve mekansal analiz, üst ölçekli planlama konularında tecrübe sahibi olmak.

2.3.2.5. Sosyoloji bölümü mezunları için; Bölgesel kalkınma, kırsal kalkınma, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere kadınlar ve çocuklar, kentsel ve sektörel politikalar ve sosyal analiz konularında tecrübe sahibi olmak.

2.3.2.6. Çevre Mühendisliği bölümü mezunları için; Kentsel altyapı ve çevre altyapısı, Temiz Üretim, Endüstriyel Simbiyoz, atık ve arıtma sistemleri uygulamaları, ÇED ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında bilgi sahibi olmak.

3. İÇ DENETÇİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların iktisadi, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla bağımsız, nesnel güvence sağlayacak ve danışmanlık yapacak 1 (bir) iç denetçi görevlendirilecektir.

Gerekli şartlar:

a) Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Matematik, Sosyoloji, Şehir ve Bölge Planlama ile Mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edil en yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,

c) Kamu Personel Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ya da Yabancı Dil Bilgisi

Seviye Belirleme Sınavı (YDS ya da E-YDS)’nda İngilizce dilinden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 26.02.2016 tarihinde yayınlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan [sadece CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak (belge üzerinde geçerlilik veya tavsiye edilen süre var ise bu süreler dikkate alınır).

3.1. İÇ DENETÇİ İÇİN TERCİH SEBEPLERİ

a) “Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası,” “Uluslararası İç Denetçi Sertifikası,” veya “Kamu İç Denetçi” sertifikasına sahip olmak,

b) Muhasebe, Mali Analiz ve Finansal Raporlama ile ilgili bilgi sahibi olmak,

c) Kalkınma Ajansları mevzuatına hakim olmak.

4. DESTEK PERSONELİ

Ajansımızda görev yapmak üzere Yönetici Asistanı 1 (bir) kişi; Mali İşler Görevlisi 1 (bir) kişi; Bilgi ve Belge Yönetim Sorumlusu 1 (bir) kişi; Bilgi İşlem Görevlisi 1 (bir) kişi olmak üzere toplam 4 (Dört ) destek personeli alınacaktır.

4.1. YÖNETİCİ ASİSTANI

4.1.1. Genel Şartlar

a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte veya yüksekokulların ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) En az 3 (üç) yıl SGK kayıtları ile belgelendirilebilecek şekilde kamu veya özel şektörde iş deneyimine sahip olmak.

4.1.2. Tercih Nedenleri

a) Kamu kurumlarında en az 1 yıl Özel Kalem Müdürlüğü/Yönetici Asistanlığı deneyimine sahip olmak,

b) MS Office programlarını ve her türlü ofis donanımını çok iyi derecede kullanabilmek,

c) Resmi yazışma kurallarına hakim olmak, protokol kuralları konusunda bilgi ve deneyim

sahibi olmak,

d) Mesleki deneyimle ilgili özel sertifika ve çalışmalara sahip olmak,

e) Yüksek iletişim, organizasyon ve temsil yeteneğine sahip olmak,

f) “B” sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

4.2. MALİ İŞLER GÖREVLİSİ

4.2.1. Genel Şartlar

a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte veya yüksekokulların İşletme, İktisat, Maliye, Muhasebe ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) En az 3 (üç) yıl SGK kayıtları ile belgelendirilebilecek şekilde kamu veya özel sektörde iş deneyimine sahip olmak.

4.2.2. Tercih Nedenleri

a) MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek,

b) SMMM sertifikasına sahip olmak,

c) Kamu muhasebesi (özellikle Mahalli İdareler Muhasebesi), tek düzen muhasebe sistemi, vergi mevzuatı konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d) Finansal raporlama, bütçeleme, analitik bütçeleme sistemi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) Gelir ve gider takibi yapılması, muhasebe evrak ve arşivleme sisteminin yürütülmesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.

4.3. BİLGİ VE BELGE YÖNETİM SORUMLUSU

4.3.1. Genel Şartlar

a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte veya yüksekokulların Bilgi ve Belge Yönetimi, Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon, Kütüphanecilik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, (Anılan bölüm mezunu adaylardan yeterli başvuru olmaması durumunda diğer lisans programlarından mezun olup iş talep formunda bu pozisyonu tercih eden adayların başvuruları da değerlendirilecektir.)

b) En az 3 (üç) yıl SGK kayıtları ile belgelendirilebilecek şekilde kamu veya özel sektörde iş deneyimine sahip olmak.

4.3.2. Tercih Nedenleri

a) Arşivleme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, b) MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek,

c) Resmi yazışma kurallarına hakim olmak,

d) EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve kurumsal dijital arşiv konusunda tecrübe sahip olmak.

4.4. BİLGİ İŞLEM GÖREVLİSİ

4.4.1. Genel Şartlar

a) Fakültelerin mühendislik, fen-edebiyat, teknik eğitim ve eğitim fakültelerinin, bilgisayar ve bilişim teknolojileri üzerine eğitim veren bölümleri ya da bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) En az 3 (üç) yıl SGK kayıtları ile belgelendirilebilecek şekilde kamu veya özel sektörde iş deneyimine sahip olmak.

4.4.2. Tercih Nedenleri

a) Microsoft Windows Sunucu sistemlerinde kurulum, sanallaştırma, yönetim ve sorun giderme konularına hakim olmak,

b) Sunucu, istemci ve çevre birimleri donanımları konusunda problemleri tespit edebilecek ve raporlamasını hazırlayabilecek bilgiye sahip olmak,

c) LAN / WAN / WLAN sistemlerini iyi derecede yönetebilmek,

d) Firewall, Router & Switch yönetimi bilgisine sahip olmak,

e) Temel IT güvenliği bilgisine sahip, Antivirus ve Anti-Spam çözümlerini kurup

yönetebilmek,

f) Backup, Archiving ve Patch Management çözümlerini kurup yönetebilmek,

g) VOIP ve analog telefon çözümlerini kurup yönetebilmek,

h) Kullanıcı bilgisayarlarına gerektiğinde yerinde destek olmak,

i) Teknik konuları anlayacak ve yazışmaları gerçekleştirecek seviyede İngilizce bilgisine

sahip olmak.

NOT: İlan edilen Destek Personeli pozisyonlarından biri veya birkaçı için yeterli başvuru bulunmadığı takdirde, Ajans bunun yerine diğer Destek Personeli pozisyonları için daha fazla sayıda adayı yarışma sınavına davet etme hakkını saklı tutar.

5. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

a) İş Talep Formu (Ek-1),

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.