Personel Alımı

TÜBİTAK MAM Personel Alımı

Yazan  | 

Tübitak Mam Personel Alımı Yapıyor.Tübitak  Mam bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere farklı pozisyonlarda ve niteliklerde toplamda 7 adet personel alacak.Sizde Tübitak Mam iş başvurusunda bulunmak için alt kısımda verilmiş olan genel niteliklere özel şartlara, başvuru bilgilerine ve diğer bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TÜBİTAK

MAM

KURUMSAL GELİŞİM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

İlan No: TBTK.MAM.BYKG.2017-1

1- Referans Kodu: TBTK.MAM.BYKG.2017-1.01

Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Bilgi Hizmetleri ve Sistem Yönetimi Birimi görevleri kapsamında yürütülen matbaa ve dokümantasyon çalışmaları kapsamında grafik tasarım, baskı, ciltleme işlerinde görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

1.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Basın ve Yayın, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İletişim ve Tasarım veya Görsel İletişim Tasarım bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

1.2.2- En az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

1.2.3- Photoshop ve Illustrator programlarını iyi derecede kullanabilmek,

1.2.4- Tercih edilen nitelikler;

Matbaaya gidecek işlerin ön hazırlığını yapabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

Dijital baskı konusunda bilgi sahibi olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

c) Askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli olmak (erkek adaylar için).

d) Seyahat engeli bulunmamak.

e) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

f) Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

g) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + 10 000 > 3,00

Üniversiteye Verfeştirme Sınadı 5ira(amasi

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

h) Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğrenim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

i) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak.

(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz

Sınav Türü KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE CAE CPE
Sınav Puanı 1 60 55 157 480 C C C
Sınav Puanı 2 65 61 173 500 B C C

KPDS Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÖSYM)

TOEFL IBT TOEFL CBT TOEFL PBT FCE CAE CPE Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test First Certificate in English Certificate in Advanced English Certificate of Proficiency in English

Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.

Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe ve İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

a) Adaylar www.mam.tubitak.gov.tr adresinden Kariyer Başlığı altından İş Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu doldurmak ve gerekli belgeleri sisteme yüklemek suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

b) Başvuru yapılırken aşağıda yer alan belgelerin eksiksiz olarak sisteme yüklenmesi zorunludur.

Diploma, çıkış belgesi fotokopisi (Lisans ve varsa üstü. Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de iletmeleri gerekmektedir)

Lisans (ve varsa üstü) transkript belgesi,

Yabancı dil belgesi (veya lisans eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge)

Özgeçmiş,

Alanında Deneyimli adaylar için Çalışma Belgesi ve SGK Hizmet Dökümü,

ÖSYM-ÖSS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı),

ÖSYM-ÖSYS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı),

c) Başvuruların en geç 02 / 02 / 2017 tarihi saat 17:00’ye kadar yapılması gerekmektedir. Eksik bilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

d) Başvurunun referans kodu seçilerek yapılması şarttır. Referans koduna yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) Başvuruların incelenmesi sonucunda, istenen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesine göre, oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

f) Lisans öğrenimini yurtdışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığı’nın

(www.tubitak.gov.tr) ve MAM’ın (www.mam.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.

İletişim Bilgileri:

Adres: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ E-Posta: mam.ik@tubitak.gov.tr

Telefon: 0262 675 35 89

0262 675 36 26

TÜBİTAK

MAM

İŞ GELİŞTİRME VE SANAYİLEŞTİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI

İlan No: TBTK.MAM.BYİS.2017-1

1- Referans Kodu: TBTK.MAM.BYİS.2017-1.01

Uzman Yardımcısı / Uzman Personeli pozisyonu için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

İş Geliştirme Birimi görevleri kapsamında yürütülen, yurtiçi / yurtdışı fuar, çalıştay, tören gibi organizasyonlar, haber, sunum, tanıtım materyalleri, rapor, proje metni, makale vb. tüm yazılı içerikleri İngilizce / Türkçe olarak hazırlama ve düzenleme faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İletişim, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Medya ve İletişim, Medya ve İletişim Sistemleri, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İletişim ve Tasarım, İletişim Sanatları, İletişim Bilimleri, Reklam Tasarımı ve İletişimi veya Reklamcılık bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

1.2.2- Kurumsal iletişim alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

1.2.3- Tercih edilen nitelikler;

Metin yazarlığı ve editörlük konularında bilgi sahibi olmak,

Yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlara konu olan satınalma faaliyetlerinde bilgi sahibi olmak,

Tanıtım faaliyetlerine destek verecek ve/veya organize edecek bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

Misafir kabul ve müşteri ziyaretleri konularında bilgi ve tecrübe ye sahip olmak,

Görsel ve yazılı basın haberleri oluşturma, takip etme ve gerektiğinde tekzip metni hazırlama konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

Konuşma metni hazırlama, gerektiğinde İngilizce ve Türkçe sunum hazırlama ve sunum yapma konularında tecrübe sahibi olmak,

Yürütülen çalışmaları raporlama bilgi ve tecrübesine sahip olmak.

2- Referans Kodu: TBTK.MAM.BYİS.2017-1.02 Uzman Yardımcısı / Uzman Personeli pozisyonu için;

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

İş Geliştirme Birimi görevleri kapsamında yürütülen; görsel ve yazılı kurumsal tanıtım tasarımları için konsept oluşturma veya belirlenen konsepte uygun biçimde basımlarını gerçekleştirme, tanıtım organizasyonlarında ihtiyaç duyulan tanıtım materyallerini hazırlama, görsel tanıtım malzemelerini baskıya uygun formata getirme, baskı işlerini takip etme ve sonuçlandırma, mevcut ürün/cihaz broşürlerinin güncellemelerini takip etme, düzenlenen toplantılarda video/fotoğraf çekimi yapma, kurum/ürün fotoğraflarının çekimini yapma, kayıtları yayıma hazırlama faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Medya ve Görsel Sanatlar, Medya ve İletişim, Medya ve İletişim Sistemleri, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Medya, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İletişim Sanatları, İletişim Bilimleri, Grafik Tasarım, Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı, Görsel İletişim veya Görsel İletişim Tasarımı bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

2.2.2- Görsel tasarım konusunda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

2.2.3- Yapılmış olan grafik tasarım/uygulama işlerini başvuru aşamasında beyan edip, mülakat aşamasında Portfolyo olarak sunmak,

2.2.4- Tercih edilen nitelikler;

Tasarım ve görsel analiz konularında bilgi sahibi olmak,

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign gibi tasarım programlarını iyi derecede kullanabilmek,

DSLR ile fotoğraf çekimi konusunda tecrübeye sahip olmak, ışık-kadraj ve kompozisyon bilgisine sahip olmak,

Video kurgu ve montaj konusunda bilgi sahibi olmak,

Yürütülen çalışmaları raporlama bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

Tanıtım sunumları hazırlamak veya mevcut sunumları görsel olarak standart hale getirecek tecrübeye sahip olmak,

Yayınları matbaa sürecine hazırlayacak beceriye sahip olmak.

3- Referans Kodu: TBTK.MAM.BYİS.2017-1.03 Uzman Yardımcısı / Uzman Personeli pozisyonu için;

3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

İş Geliştirme Birimi görevleri kapsamında yürütülen, paydaş kurum/kuruluşlar ile ikili ilişkileri yürütme, proje tekliflerinin nihai sonuçlarını değerlendirme, sektörler ile işbirlikleri oluşturma ve sektörel fuar, sergi vb. aktiviteleri takip çalışmalarında görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

3.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İşletme veya İktisat bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

3.2.2- Sektörel işbirliği konusunda en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak,

3.2.3- Tercih edilen nitelikler;

İşletme bölümünden yüksek lisans derecesi almış olmak,

Ofis programlarını (Outlook, Word, Excel, Powerpoint) kullanabilmek.

4- Referans Kodu: TBTK.MAM.BYİS.2017-1.04 Uzman Yardımcısı / Uzman Personeli pozisyonu için;

4.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Teklif ve Sözleşme Birimi görevleri kapsamında yürütülen; Ar-Ge Proje Teklifi ve Sözleşmeleri, işbirliği anlaşmaları vb. sözleşmelerini kurumsal standartlarda hazırlama, toplantılara katılma, proje izleme, raporlama, sorun tespit etme ve çözme çalışmalarında görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

4.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

4.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık Lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği veya Hukuk bölümünü bitirmiş olmak,

4.2.2- Proje teklif ve sözleşme hazırlığı konularında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

4.2.3- Tercih edilen nitelikler;

İşletme bölümünden yüksek lisans derecesi almış olmak,

Ofis programlarını (Outlook, Word, Excel, Powerpoint) kullanabilmek,

Ulusal ve uluslararası alanda destek programları (TARAL, AB, COST vb.) başvuru ve sözleşme süreçleri konularında bilgi sahibi olmak,

Fikri Haklar, Gizlilik Sözleşmeleri, Lisans Sözleşmeleri, Seri Üretim Sözleşmeleri, Ticari Sözleşmeler konularında bilgi sahibi olmak,

KİK İhale süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

5- Referans Kodu: TBTK.MAM.BYİS.2017-1.05 Uzman Yardımcısı / Uzman Personeli pozisyonu için;

5.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Ürün Yönetimi Birimi görevleri kapsamında fizibilite hazırlama ve lisanslama şartlarının belirlenmesi, teknoloji transferinin gerçekleştirilmesi, teknoloji trendlerinin ve sanayinin Ar-Ge ihtiyaçlarının takibi, ihtiyaç analizi yapılması, yeni ürün geliştirme ve mevcut ürünlerde yeni açılımlar sağlanması çalışmalarında görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

5.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık Lisans eğitimi veren; Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme veya İktisat bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

5.2.2- Fizibilite hazırlama, lisanslama ve teknoloji transferi konularında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

5.2.3- Tercih edilen nitelikler;

İşletme bölümünden yüksek lisans derecesi almış olmak,

Fikri haklar ve pazar analizi konusunda bilgi sahibi olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

c) Askerliğini tamamlamış olmak veya en az 2 yıl tecilli olmak (erkek adaylar için).

d) Seyahat engeli bulunmamak.

e) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

f) Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

g) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + 10 000 > 3,00

Üniversiteye rerfeştirme Sınadı 5ira(amasi

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması; Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

h) Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğrenim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

i) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak.

(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz

Sınav Türü KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE CAE CPE
Sınav Puanı 1 60 55 157 480 C C C
Sınav Puanı 2 65 61 173 500 B C C

KPDS Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÖSYM)

TOEFL IBT TOEFL CBT TOEFL PBT FCE CAE CPE Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test First Certificate in English Certificate in Advanced English Certificate of Proficiency in English

Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.

Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe ve İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ

a) Adaylar www.mam.tubitak.gov.tr adresinden Kariyer Başlığı altından İş Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu doldurmak ve gerekli belgeleri sisteme yüklemek suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

b) Başvuru yapılırken aşağıda yer alan belgelerin eksiksiz olarak sisteme yüklenmesi zorunludur.

Diploma, çıkış belgesi fotokopisi (Lisans ve varsa üstü. Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de iletmeleri gerekmektedir)

Lisans (ve varsa üstü) transkript belgesi,

Yabancı dil belgesi (veya lisans eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge)

Özgeçmiş,

Alanında Deneyimli adaylar için Çalışma Belgesi ve SGK Hizmet Dökümü,

ÖSYM-ÖSS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı),

ÖSYM-ÖSYS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı),

c) Başvuruların en geç 02 / 02 / 2017 tarihi saat 17:00’ye kadar yapılması gerekmektedir. Eksik bilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

d) Başvurunun referans kodu seçilerek yapılması şarttır. Referans koduna yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) Adaylar en fazla 1 (bir) adet referans kodlu pozisyona başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

f) Başvuruların incelenmesi sonucunda, istenen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesine göre, oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

g) Lisans öğrenimini yurtdışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığı’nın

(www.tubitak.gov.tr) ve MAM’ın (www.mam.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.

İletişim Bilgileri:

Adres: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ E-Posta: mam.ik@tubitak.gov.tr

Telefon: 0262 675 35 89

0262 675 36 26

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.