Sözleşmeli Personel Alımı

Selçuk Üniversitesi 82 Sözleşmeli Personel Alımı

Yazan  | 

Selçuk Üniversitesi personel alımı gerçekleştiriyor. Selçuk Üniversitesi bünyesinde bulunan personel eksiliği için farklı pozisyonlarda sözleşmeli olarak personel alımı gerçekleştiriyor. Selçuk Üniversitesi bünyesine, Hemşirelik, Ebe, Sağlık teknikeri, Biyolog, Sağlık Teknisyeni ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında sözleşmeli olarak toplamda 82 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyor. Selçuk Üniversitesi iş başvurusunda bulunacak olan adaylardan, Kamu Personeli Seçme Sınavı B grubu puan şartı aranacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1-Türkiye Cumhuriyetivatandaşı olmak,

2-Başvuru tarihiitibariyle18 yaşını tamamlamış olmak,

3-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4-Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5-Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6-657 sayılı Kanunun 53üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7-Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

8- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atamaya engel durumu bulunmamak,

9- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Buşekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)

I. ÖZEL ŞARTLAR

1- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

2- 2016KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

3- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Özel şartları ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlıyor olmak.

IlI. BAŞVURU

Adayların bu ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren15 gün içerisinde (12 Temmuz 2017-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında);

1- Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla, Türkiye Cumhuriyet ikimlik numarasınında yer aldığı nüfus cüzdanı aslı.

2- Diploma Fotokopisi. (Aynı zamanda aslı da ibraz edilecektir.)

3- Adli Sicil Kaydı.

4- Lisans Mezunları için 2016 KPSSP3(B) grubu, önlisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP93, Ortaöğretim Mezunları için 2016KPSSP94 (B) grubu puanını gösterir belge.

5- Aranan niteliklerde istenilenleri kanıtlayıcı belgeler.

6- SGK Hizmet Cetveli veya 657’ye tabi çalışanlar için onaylı hizmet cetveli.

7- 1 Adet Fotoğraf ile birlikte,

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Biriminden temi nedilecek başvuru formunu doldurarak şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

Not: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye 2012/2964 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla eklenen ‘Ek madde 7’ gereğince,

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.