Sözleşmeli Personel Alımı

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Alımı 2017

Yazan  | 

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli astsubay alımı yapacak. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki ihtiyacını gidermek amaçlı aşağıdaki şartlar dahilinde Sözleşmeli Astsubay alımı gerçekleştirecek.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY

BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU (2017) İÇİN TIKLAYINIZ..

31 MART -28 NİSAN 2017

BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.

www.jandarma.gov.tr

1. GENEL BİLGİLER:

a. Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli astsubay ihtiyacının karşılanması amacıyla sivil kaynaktan, lisans veya önlisans düzeyinde “Jandarma (2333), U/H Teknisyeni (20), İstihkam (20), Muhabere (40), İkmal (20), Bakım (20), Personel (35), Maliye (11)” sınıflarında erkek; “Jandarma (150), Bando (1)” sınıflarında kadın personel alınacaktır.

b. Söz konusu sınıflar için internet başvuru formundaki lisans veya ön lisans programlarından alım yapılacaktır. Sözleşmeli erkek ve kadın adayların branş seçimleri, ihtiyaca göre eğitim safhasında yapılacaktır. (Bando sınıfına başvurucak kadın adayların müzik ve sahne sanatları fakülteleri veya konservatuarların yaylı çalgılar keman bölümünden mezun olmaları gerekmektedir.)

c. Sınava çağırılan adaylar için belge inceleme, ön sağlık muayene, fiziki yeterlilik ve mülakat sınav aşamaları uygulanacaktır. (Bando sınıfı için uygulamalı mülakat sınavı yapılacaktır.)

ç. Başvurular 31 Mart-28 Nisan 2017 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

d. Söz konusu personel teminine ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Temine ilişkin sınav takvimi, Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sitesinden (www.jandarma.tsk.tr) ilan edilecektir

e. Sınavlarda başarılı olan,sağlık muayenesi ve yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç alarak sözleşmeli astsubay olmaya hak kazanan adaylarla ön sözleşme yapılacak temel askerlik ile astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimini başarı ile bitiren personel ile ilk sözleşme yapılacaktır. İlk sözleşme süresi en az dört yıldır. Müteakip sözleşme süreleri en az üç yıl olarak düzenlenir.

f. Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

2. BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş veya 05 Eylül 2017‘ye kadar mezun olabilecek durumda olan sivil kaynaklı adaylardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi yaşını (Bir üst yaştan gün almamış olan, 01 Ocak 1990 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.) , lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için otuz iki yaşını bitirmemiş (Bir üst yaştan gün almamış olan 01 Ocak 1985 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.) olmak.

c. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

ç. T.S.K., J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

d. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.

2) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

3) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

e. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

f. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor

olmamak,

g. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

ğ. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

h. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

ı. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

j. Adayların belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

3. BELGE İNCELEME KOMİSYONUNDA İSTENECEK BELGELER:

a. T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı.

b. Sınav başvuru dilekçesi. (www.jandarma.tsk.tr internet adresinden “personel/öğrenci alımı” sayfasına girerek başvuru işlemleri sayfasındaki form tam ve eksiksiz olarak doldurulacak ve sınav ücretinin yatırırlmasından sonra sonuç hanesinde “sınavlara çağrılmaya hak kazandınız” ibresi bulunan adaylar tarafından bu formun yazıcı çıktısı alınacaktır.)

c. Lisans veya önlisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin, lisansüstü eğitim yapanlar için lisansüstü eğitim diplomasının aslı ve fotokopisi, 05 Eylül 2017‘ye kadar mezun olabilecek durumda olan adayların öğrenci belgesinin aslı ve/veya fotokopisi. (Yabancı ülkelerden alınan lisans veya önlisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan “denklik belgesi” ile birlikte kabul edilecektir. Formasyon belgeleri yüksek lisans diploması olarak kabul edilmez.)

ç. Son bir yıl içerisinde çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf.

d. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi. (Düzeltmiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağlayamayan ancak düzeltilmemiş nüfus kaydına göre sağladığı halde internet ortamında başvuru yapamayan adaylar; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığını me sai saatleri içinde aramaları halinde durumları incelenecek ve girişi koşullarını taşıyanlar başvuru için bilgilendirilecektir.)

e. Kendisi ve evli ise eşinin, sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılıklarından veya e-Devlet kapısı üzerinden alınmış “Adli Sicil Belgesi”.

f. Şehit, malul gazi ve muharip gazi eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar için verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin kurum veya Valilik onaylı örneği.

g. Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair imzalı beyanı.

ğ. Aday adına bilgisayar veya daktilo ile hazırlanmış, örneği internet sitesinde bulunan, 4

suret “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu”. (Bu belgenin örneği, Https://app1.jandarma.tsk.tr/PTSAday/Aday.aspx internet sitesinde yayınlanmaktadır. Bu belge bilgisayar ile, talimatına uygun olarak doldurulup getirilecektir. Belgede hiçbir satır veya hane boş bırakılmayacak, adı soyadı, okulu, caddesi, sokak numarası vb. isimlerde kısaltma yapılmayacaktır. Örnek çizelgede değişiklik yapılmayacaktır.)

h. Varsa sporcu lisansları, iyi derece de yabancı dil bilenlere ait belgeler, yüksek lisans diploması ile adayın özel veya resmi kuruşlardan aldığı eğitim sertifikaları. (Bu belgeler, gerekli görüldüğü takdirde mülakat komisyonlarınca değerlendirilecektir.)

ı. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.(Belge üzerinde; adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve “2017 Sözleşmeli Astsubay Alımı” ibaresi olacaktır.) (Bu bilgilerin görülebilmesi için ATM’lerden para yatırılırken adayın kendisine ait banka kartını kullanması gerekmektedir.)

UYARI: Başvuru ile ilgili istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

4. BAŞVURULARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SÜRELERİ

Başvuruların başlaması :31 Mart 2017

Başvuruların sona ermesi :28 Nisan 2017

5. BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI

a. Adaylar yukarıda belirtilen tarihler arasında www.jandarma.tsk.tr internet adresinden personel/öğrenci alımı sayfasına girerek başvuru işlemleri sayfasına ulaşabileceklerdir. Beyana dayalı olarak yapılan ve sistem tarafından kabul edilen başvurular geçici olarak kabul edilecektir.

DİKKAT !

İnternetten başvuru işlemleri 28 Nisan 2017 Saat 23:59 da sona erecektir. Başvurunuzu tamamladıktan sonra, mutlaka yazıcıdan sınav başvurunuzun çıktısını alınız. Başvuruda bulunmak, adaylara sınava katılma hakkı vermez. Temin edilecek kontenjan miktarının en az on katından az olmamak kaydıyla branş ihtiyaçlarına uygun belirlenecek lisans veya ön lisans programlarından başlanarak adaylara “sınav ücretini yatırma duyurusu” yapılacaktır.

b. Kılavuzun tamamı okunmadan internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve beyanlardan doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

c. Başvurular için herhangi bir kılavuz, form vb. belge dağıtımı yapılmayacaktır. Başvurular www.jandarma.tsk.tr internet adresinden internet ortamında yapılacaktır. İnternet ortamı dışında dilekçe vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği gibi bu dilekçelere cevap da

verilmeyecektir.

ç. Halen TSK’da (sivil memur veya işçi olarak) görevli olanlardan, gerekli giriş koşullarını taşıyan istekli adaylar da başvurularını www.jandarma.tsk.tr internet adresinden yapacaklardır. (Sıralı amirlerinden “sözleşmeli astsubay olur” kayıtlı nitelik belgesi almış olmaları gerekir.)

d. Diğer şartları taşımakla birlikte askerlik hizmetini yedek subay veya 1076 sayılı kanuna göre kısa dönem erbaş veya er ya da 1111 sayılı kanun hükümlerine göre erbaş ve er olarak yapıp terhis edilenler ve askerlik hizmetini yapmakta olanlar başvuru yapabilecektir.

e. Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar yukarıda belirtilen şartları sağlamak kaydıyla, sözleşmeli astsubaylığa başvurabilirler. En az üç yıl görev yapmış olanlar, müteakip sözleşme süresi içerisinde başvuru yapabilir. (Sıralı amirlerinden “sözleşmeli astsubay olur” kayıtlı nitelik belgesi almış olmaları gereki r.)

f. Önlisans mezunu olmaya hak kazanmış ancak 3. ve 4. Sınıflarda öğrenimine devam eden ve 05 Eylül 2017 tarihine kadar diplomasını alamayacak olan adaylar “öğrenim durumu” bölümüne “ön lisans” seçeneğini işaretleyecektir.

g. Adaylar başvurularını İnternet Explorer tarayıcısını kullanarak yapacaktır. (Chrome, Firefox, Opera browserler ve mobil cihazlar üzerinden müracaat yapılamamaktadır) .

ğ. Başvuru formu doldurulurken sadece büyük harf kullanılması gerekmektedir. Kimlik bilgileri girilirken Nüfus Cüzdanında yazdığı şekilde giriş yapılacaktır.(Aksi halde MERNİS sistemi ile eşleşmeyeceğinden hata vermektedir.)

h. Başvuru işlemini tamamlayan adaylar yine başvuru süresi içerisinde sınav ücretini “sınav ücretinin yatırılması” bölümünde açıklandığı şekilde yatırmalı ve dekontlarını almalıdır.

ı . Özel durumlu adaylar, başvuru sayfasındaki kendilerine uyan seçeneği, özel durumu

bulunmayan adaylar ise “ÖZEL DURUMLU DEĞİLİM” seçeneğini işaretleyecektir. Özel durumlu adaylar,

ikinci aşama seçme sınavları sırasında bu durumlarını belgeleyeceklerdir.

(1) Şehit Eşi/Çocuğuyum

Milli Savunma Bakanlığı Şehitlik Yönergesi kapsamında şehit sayılan kişiler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevliyken şehit olanların eş ve çocukları bu seçeneği işaretleyeceklerdir.

(2) Malül Gazi Eşi/Çocuğuyum

Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş, Erbaş ve Er olarak görev yaptığı sırada, Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre; haklarında vazife malülü kararı verilerek malül gazi sayılanların eş ve çocukları bu seçeneği işaretleyeceklerdir.

DİKKAT!

Malül Gazi: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı mücadelede her çeşit düşman veya terörist silahlarının sebep ve tesiriyle yaralanarak tedavileri sonucunda sakatlığı rapor ile kesinleşenleri ifade eder. (2847 Sayılı Kanun)

(3) Muharip Gazi Çocuğuyum

Kıbrıs Barış Harekatı ile Kore Savaşına katılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş, Erbaş ve Er çocukları bu seçeneği işaretleyeceklerdir.

6. SINAV ÜCRETİ YATIRMA VE SINAVA ÇAĞRILMA DUYURULARI

a. Hiçbir adaya başvurusunun kabul edilip/edilmediğine dair posta yoluyla yazılı veya telefonla sms türü bir bildirimde bulunulmayacaktır.

b. Adaylarının başvuru sonuçları www.jandarma.tsk.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

c. Sınavlara katılmak isteyen adaylar öncelikle www.jandarma.tsk.tr adresindeki başvuru formunu dolduracaktır. Başvuru sırasında sisteme girilen bilgilerin doğru ve tam olmasından adaylar

sorumludur.

ç. Yapılan başvurular incelenerek, ihtiyaç duyulan sınıf/branşlara yönelik tespit edilen programlara uygun öğretim ve eğitim durumuna öncelik verilerek, temin edilecek Sözleşmeli Astsubay kontenjan miktarlarının on katından az olmamak üzere belirlenecek miktar kadar adaya, gruplar halinde; 8-9 Mayıs, 11-12 Mayıs, 16-17 Mayıs ve 22-23 Mayıs tarihlerinde (“Sınav Ücretinin Yatırılması” bölümünde açıklandığı şekilde) sınav ücretlerini yatırmaları için duyuru yapılacaktır. Kendisine belirtilen süre içerisinde sınav ücretini yatırmayan aday, sınavlara katılma hakkını kaybedecektir. (Lütfen, yukarıda belirtilen tarihlerden bir gün önce www.jandarma.tsk.tr adresinden bilgilerinizi ve gelen duyuruları kontrol ediniz.)

d. Başvuru sonuçları www.jandarma.tsk.tr internet sitesinden adaylar tarafından sorgulanarak “2017 Yılı Sözleşmeli Astsubay Temini Başvuru Sonuçları” belgesinin çıktısını alarak fotoğraf bölümüne son bir yıl içinde çekilmiş fotoğraf yapıştırılacaktır. Bu form sınav başvuru

dilekçesi yerine geçecektir.

e. Sınav ücretini yatıran adayların sınava gireceği günler, bir sonraki grubun sınav ücretini yatırması için verilen son güne kadar aynı internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Adaylar, TC Kimlik Numaraları ile giriş yaparak duyuruları görebileceklerdir.(Örnek: Birinci grupta sınav ücreti yatırması için çağrı alan adaylar, belirtilen süre içerisinde sınav ücretini yatırmışlarsa 12 Mayıs (dahil) tarihine kadar sınav günleriyle ilgili bilgiye ulaşabileceklerdir.)

f. Son grupta çağrılan adaylar için bu duyuru 29 Mayıs tarihine kadar yapılacaktır.

g. İnternet ilanının takip edilememesi nedeniyle sınav ücretini süresi içinde yatırmamak, şahsen başvuru yapmamak ve sınavlara katılamamaktan doğan tüm sorumluluk adaylara aittir.

ÖNEMLİ !

Kendisine sınav için tarih verilen adaylar, bu duyurunun yazılı olduğu formun yazıcı çıktısını ve banka dekontu veya ATM bilgi fişini sınav için geldiklerinde yanlarında bulunduracaktır. Söz konusu form ve sınav ücretini yatırdığına dair dekontu yanında olmayan adaylar sınavlara alınmayacaktır. Dekont ve ATM bilgi fişlerinde “2017 Sözleşmeli Astsubay Alımı” için ücret yatırıldığı ve adayın TC Kimlik Numarası ve adı soyadı bilgilerinin bulunması zorunludur.

ğ. Şehit ve gazi yakınları başvuru sırasında “özel durum” bölümünü işaretleyecektir. Bu adaylara “sınav ücreti yatırma duyurusu” yapılmayacaktır. Bu adayların sınav günleri 12 Mayıs 2017 (dahil) tarihine kadar internet adresinden duyurulacaktır. (Özel durumunu işaretleyerek sınav ücretini yatırmayan, ancak belge incelemede özel durumunu belgeleyemeyen adaylar sınava girme hakkını kaybederler.)

7. SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI

2017 yılı Sözleşmeli Astsubay Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan sınav ücretini yatırma çağrısı alan adaylar kendisine belirtilen süre içerisinde sınav ücretini aşağıda açıklandığı şekilde yatıracaktır.

a. Halkbank şubelerine (sınav adını söyleyerek), Halkbank ATM ve internet bankacılığı aracılığıyla (ödemeler ekranından sınav adı seçilerek) başvuru ücreti olarak 50 TL yatırılacaktır.

b. Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınavından önce belgelerin kontrol edilmesi işlemi esnasında sınav ücretini yatırdığına dair (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisinin yer aldığı) dekont beyan edilecektir.

(1) Sınav ücreti yatırdığı halde başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı anlaşılan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

(2) Belge inceleme ve ön sağlık kontrolünde, FYS ve mülakat sınavlarında başarısız olan,

(3) Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla

ücret yatıran,

(4) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri iade

edilmeyecektir.

UYARI !

Şehit, malul gazi ve muharip gazi eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.

8. BAŞVURULARIN GEÇERSİZ OLACAĞI DURUMLAR

a. Sözleşmeli Astsubay başvuru ve giriş koşullarını taşımadığı halde, yanlış ve farklı bilgiler vererek seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi, kabul işlemleri iptal edilecektir.

b. Halen TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşların (gerekli şartları taşısalar bile) sivil kaynaklardan temin faaliyetleri için yapılan alımlardaki müracaatları kabul edilmez.

9. SONUÇLARIN ADAYLARA DUYURULMASI

a. Başarı sıralaması Temmuz 2017 ayı içerisinde adaylara internet üzerinden duyurulacaktır.

b. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

10. SINAVLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

a. Adaylar kendilerinden istenen tüm belgeleri yarım kapak karton dosya içerisine takılmış olarak getirecek ve Kayıt ve Belge İnceleme Komisyonuna vereceklerdir.

b. EK-A’da örneği bulunan “Vücut Kitle İndeksi (VKİ)” esaslarına göre her adaya not verilir. Erkek adaylarda 1,67, kadın adaylarda 1,62 metreden daha kısa boylu olanlar ile Vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümü sonucu 17’den az, 27,49’dan fazla olanlar elenir. (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür. (VKİ)Personelin kilolu veya zayıf olup olmadığını ortaya koyan bir formüldür. VKİ formülü, vücut ağırlığının (kilogram olarak) boyun karesine (metre olarak) bölünmesi ile elde edilen bir değerdir.)

c. Fiziki yeterlilik sınavına girmeden önce adaylar ön sağlık kontrolünden geçirilir. Asgari standartları sağlayan ve “ASEM Öğrenci Adayı Olur.” kararı verilenler diğer sınav aşamalarına geçerler.

ç. Adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere örneği EK-B’de bulunan parkurda fiziki yeterlilik sınavına tabi tutulur. Başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 60

puan almak zorunludur.

d. Adaylar fiziki yeterlilik sınavı haricinde 1500 m. Koşu testine tabii tutulur.Testin puanlama çizelgesi EK-C’dir.Test sonuçları genel puanlamaya dahil edilmez. Ancak mülakatta dikkate alınır.

e. Adaylar psikolojik yeterlilik, anlama, kavrama, ifade etme yeteneği, özgüveni ve beden dilini kullanma becerisi gibi konularda mülakat sınavına tabi tutulur. Sınavdan başarılı olunabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alması gereklidir.

f. 2017 yılında icra edilecek olan sınavlarda başarı sıralaması puanı, fiziki yeterlilik sınavının %40’ı, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamından oluşur. Adaylar bu sıralamaya göre asıl ve yedek olarak belirlenir.

g. Asıl ve yedek adaylar bulundukları illerin İl Jandarma Komutanlıkları tarafından sağlık raporu almak üzere tam teşekküllü hastanelere sevk edilir. “Sözleşmeli Astsubay Olur” raporu alamayan adayların geçici kayıtları yapılmaz.

11. JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ULAŞIM

a. Temin Faaliyetleri için İletişim;

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yerleşkesi J.Gn.K.lığı Personel Temin Merkez Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL: (0312) 464 4836 – (0312) 464 8655

b. Eğitim Faaliyetleri İçin İletişim;

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yerleşkesi JSGA Başkanlığı Eğt.Mrk.K.lığı

Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL: (0312) 464 4403 – (0312) 464 4404

UYARI!

Şahsen başvuru yapan ve sınav merkezine gelen adayların yanlarında cep telefonu, ses- görüntü kayıt cihazı veya benzer özellikli değişik elektronik cihazları bulundurmaları yasaktır.Bu amaçla kurulmuş emanet yerlerine cihazların teslimi zaman alabileceğinden sınav günü belirtilen saatten önce gelmenizuygun olacaktır.

a. Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelinebilir. Minibüslerin ilk kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle Dışkapı, Etlik Kavşağı, İskitler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or-An Kavşağı, İncek Bulvarı güzergahını takip ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı önünden geçmektedir.

b. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye (194 numaralı otobüs), Tulumtaş (192 numaralı otobüs), Taşpınar( 191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.

DİKKAT! Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına; sınav, kayıt kabul vb. için gelen adaylar; sadece İncek Bulvarı üzerinde bulunan 1 Numaralı Nizamiyeden içeri alınacaklardır. Diğer nizamiyelere gelen adayların güvenlik ve ulaşım sorunları nedeniyle kışlaya girmelerine müsaade edilmeyecektir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.