Manşet

Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

Yazan  | 

Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı personel alımı gerçekleştiriyor. Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere 66 adet sözleşmeli olarak personel alacak. Alımlar farklı farklı pozisyonlarda gerçekleşecek. Sizde Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesinde bu pozisyonlarda yer almak için, alt kısımda verilmiş olan, genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi alabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI

PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI

I.GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

A-Genel Şartlar

1.28.8.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının Teşkilatı, Çalışma Usul ve Esasları ile Personeli Hakkında Yönetmelik’in 17.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2.Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle kırk beş yaşını doldurmamış olmak,

3.Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış veya başvuru tarihi itibari ile en az altı ay tecil ettirmiş olmak veya askerlikten muaf olduğunu belgelemek,

4.Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak ve yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

B-Özel Şartlar

1.Mesleki unvanları (I) Sayılı Listede belirtilen Teknik Uzman, İdari Uzman ve İki Yıllık Yüksekokul Mezunu Destek Personeli kadroları için, belirtilen mesleklere ilişkin üniversitelerin ilgili bölüm veya fakülteleri veya meslek yüksekokulları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2.Diğer Personel kadroları için, Lise veya üzeri herhangi bir eğitim kurumundan mezun olmak, İdari Personel kadrosuna (elektrikçi, sıhhi tesisatçı, marangoz, inşaat ustası) başvuracak adaylar için MEB onaylı ustalık belgesine sahip olmak,

3.Teknik Uzman, İdari Uzman kadrolarına başvuracak adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından; 6-7 Temmuz 2013 veya 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle (II) Sayılı Liste‘de gösterilen puan türlerinin herhangi birinden belirtilen taban puanı almış olmak.

4.İki Yıllık Yüksek Okul Mezunu Destek Personeli ile Diğer Personel kadrolarına başvuracak adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından; 22-23 Eylül 2012 veya 27-28 Eylül 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle (II) Sayılı Liste‘de gösterilen puan türlerinin herhangi birinden belirtilen taban puanı almış olmak.

5.KPSS sonuçlarına göre, sınav ilanında belirtilen taban puan esas alınarak, sözlü giriş sınavına çağrılacak adaylar, giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katı olmak üzere belirlenecektir. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır. Sıralamada puan türlerinin içinden yüksek olan dikkate alınacaktır.

6.Turizm Rehberliği ve Tarihçi kadrosuna başvuracak adayların, başvuru tarihi itibari ile son 5 (beş) yıl içerisinde yapılmış olan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) (İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça dillerinden biri) en az 80 puan almış veya buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliğine sahip ve başvuru tarihi itibarı ile son 2 (iki) yıl içinde yapılmış uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

II.BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİ

1. Başvuruda İstenecek Belgeler

a.Başkanlık internet sayfasından (http://catab.kultur.gov.tr/) temin edilerek doldurulacak adayın hangi pozisyon için başvuru yaptığını gösterir başvuru formu

b.Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya Başkanlıkça onaylanmış örneği,

c.Teknik Uzman, İdari Uzman kadrolarına başvuracak adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 6-7 Temmuz 2013 veya 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle (II) Sayılı Listede verilen ilgili puan türlerinin en az birinden 70 puan almış olduğunu gösterir belgenin aslı veya Başkanlıkça onaylanmış örneği,

d.İki Yıllık Yüksek Okul Mezunu Destek Personeli ile Diğer Personel kadrolarına başvuracak adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 22-23 Eylül 2012 veya 27-28 Eylül 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle (II) Sayılı Listede verilen ilgili puan türlerinin en az birinden 70 puan almış olduğunu gösterir belgenin aslı veya Başkanlıkça onaylanmış örneği,

e.İdari Personel (elektrikçi, sıhhi tesisatçı, marangoz ve inşaat ustası) kadrosuna başvuracak adayların başvuracakları alanla ilgili MEB onaylı ustalık belgesinin aslı veya noter onaylı ya da başkanlıkça onaylanmış örneği,

f.Turizm Rehberliği ve Tarihçi kadrosuna başvuran adayların, “Özel Şartlar” başlığının 6’ncı maddesinde belirtilen sınavdan en az 80 puan almış olduğunu gösterir belgenin aslı veya Başkanlıkça onaylanmış örneği,

g.İki adet vesikalık fotoğraf (4,5×6 cm),

h.Adayın özgeçmişi.

i.T.C. kimlik numarası beyanı,

j.Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

k.Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

l.Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

m.Daha önce başka bir yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet belgesi.

2. Başvuru Şekli

1Giriş sınavına katılabilmek için Başkanlık internet sayfasından (http://catab.kultur.gov.tr/) temin edilerek doldurulacak başvuru formu ile birlikte yukarıda sayılan belgelerin 10/07/2015 tarihi mesai bitimine kadar Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Çam Burnu Mevkii Eceabat- Çanakkale adresine şahsen veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir.

2Kadrolar itibariyle işe alınacak personel sayısı (I) Sayılı Listede belirtilmiştir.

3Sözlü sınava girmeye hak kazanan bütün adaylar (III) Sayılı Listede belirtilen meslek gruplarıyla ilgili sınav konularından sorumlu olacaktır.

4Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

5İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Ancak posta yoluyla yapılan başvurularda istenilen belgelerin ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar Başkanlık evrak birimine ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular işleme konmaz.

III.SINAV İŞLEMLERİ:

1. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı personel alımı Giriş Sınavı sözlü sınav olmak üzere tek aşamalı olarak, 28.8.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının Teşkilatı, Çalışma Usul Ve Esasları İle Personeli Hakkında Yönetmelik’in 21.maddesinin 4,5 ve 6. fıkralarındaki hükümlere uygun olarak yapılacaktır.

Sözlü sınav, adayların;

a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

2. Adaylara sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından birinci fıkrada belirtilen ölçütlerin değerlendirilmesi suretiyle (a) bendi 50, (b) ila (e) bentlerinin tamamı için 50 olmak üzere toplam 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70 puandan az olmaması gerekir.

3. Giriş sınavı puanının ve başarı sıralamasının tespit edilmesi

a.Komisyon tarafından sözlü sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısı kadar başarılı olanların listesi belirlenir.

b.Komisyon ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının en fazla dörtte biri oranında yedek liste belirleyebilir. Başarı sırasına göre alınacak yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

c.Komisyonun belirlediği sınav sonuçları Bakan onayı ile kesinleşir. Kesinleşen liste Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir. Sınav sonucu asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara ayrıca yazı ile de bildirilir.

d.Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar, Komisyonca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

4. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 28.8.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının Teşkilatı, Çalışma Usul ve Esasları ile Personeli Hakkında Yönetmelik’in hükümleri geçerlidir.

IV.İLETİŞİM

Yazışma adresi: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

Çam Burnu Mevkii Eceabat-Çanakkale

e-mail : catab@kultur.gov.tr

Faks : 0286 8141730

1.Sayılı Liste İçin TIKLAYINIZ.

2.Sayılı Liste İçin TIKLAYINIZ.

3.Sayılı Liste İçin TIKLAYINIZ.

Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.