Sözleşmeli Personel Alımı

Enerji Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

Yazan  | 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alımı gerçekleştiriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinin personel ihtiyacı için Sözleşmeli oalra 7 Bilişim personeli alacak. Sizde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş başvurusunda bulunmak için alt kısımda verilmiş olan, genel niteliklere, özel şartlara ve başvuru bilgilerine ulaşarak başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6’ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” 8’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca 7 (yedi) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2015 veya 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Yabancı Dil Sınavı (YDS), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (CAE, CPE, TOEFL IBT, PEARSON PTE Akademik, vb.) diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır. Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla 2 (iki) farklı pozisyon için tercih yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak 6.1. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı ve Ücret Tablosu bölümünde verilen tabloda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Değerlendirme öncelikle birinci tercihinde yer alan pozisyona başvuranlar arasında yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Buna göre; adaylar öncelikle birinci tercihlerine göre sıralanacaktır. Daha yüksek puanlı adaylar sınava katılmaya hak kazandığı için birinci tercihinde sıralamaya giremeyen bir aday, varsa ikinci tercihine göre puanına bakılmak suretiyle, ancak o tercih için birinci tercih olarak geçerli bir müracaatın yapılmamış olması ya da geçersiz sayılan müracaatlar veya sınava katılması belirlenen aday sayısı kadar müracaatın bulunmaması sebepleriyle sıralamaya, varsa birinci tercihini yapanlardan sonra dahil edilecektir.

Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

1.1. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda aylık brüt sözleşme ücret tavanı 2 (iki) kat olarak belirlenenler için en az 3 (üç) yıllık, 3 (üç) ve 4 (dört) kat olarak belirlenenler için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel en az 2 (iki) programlama dili bildiğini belgelemek.

e) Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.

f) Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına veya 4 katına kadar olan pozisyonlara başvuruluyor ise aşağıdaki şartları karşılamayanlar 2 (iki) kat olarak başvurmuş kabul edilecektir.

I. En az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

II. Bu ilanın 1.1. Genel Şartlar maddesinin (b) bendine uymak.

1.2. ÖZEL ŞARTLAR

1.2.1. Proje Yöneticisi (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar, 1 Kişi

Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı, 1 Kişi)

a) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.

b) Özel sektör veya kamuda en az 3 (üç) yıl Proje Yöneticisi olarak görev yapmış olmak. En az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) kat, en az 5 (beş) yıl tecrübeye sahip olduğunu belgeleyenler ile 4 (dört) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.

c) Kurumsal Java ve/veya .NET yazılım projelerinde en az 1 (bir) yıl görev almış olmak. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.

ç) En az 1 (bir) kurumsal web tabanlı yazılım projesini yönetmiş olmak.

d) Nesne yönelimli programlama teknikleri ve araçları, web servisler gibi teknolojilere hakim olmak.

e) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak.

f) Oracle veya Microsoft SQL Server veritabanı konusunda deneyim sahibi olmak.

g) Microsoft Project, JIRA gibi proje yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak.

ğ) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak.

h) Kuvvetli yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmak.

ı) Tercihen; en az 1.000 kullanıcılı, kamuda gerçekleştirilen yazılım projelerinde yöneticilik yapmış olmak.

i) Tercihen; Certified Information Systems Auditor (CISA) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.

j) Tercihen; COBIT, ITIL, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001 ile CMMI, ISO/IEC 15504 – SPICE ve Çevik Metodolojiler gibi konularda tecrübe ve bilgi sahibi olmak.

k) Tercihen; Master of Business Administration (MBA) diplomasına sahip olduğunu belgelemek.

l) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

1.2.2. Sistem Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 1 Kişi)

a) En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; firewall, antivirüs, antispam, filtreleme, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir sistem merkezinde, en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) kat, en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.

b) Microsoft Server ürün ailesine ve Linux tabanlı işletim sistemlerine iyi derecede hakim olmak.

c) Uygulama sunucusu, web sunucusu, e-posta sunucusu, DNS, aktif dizin, DHCP kurulumu ve yönetimi işlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.

ç) İşletim sistemleri ve firewall, antivirüs, antispam, filtreleme, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

d) Sanallaştırma, yedekleme ve disk teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

e) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek.

I. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure

II. Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Enterprise Administrator on Windows Server 2008

III. Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Server Administrator

IV. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Windows Server 2008/2012

V. Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)

f) Tercihen; ISO/IEC 20000 ve/veya ITIL Süreçlerine hakim; Servis Masası süreçleri tasarımı ve organizasyonu konusunda deneyim sahibi olmak.

g) Tercihen; ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi süreçlerine hakim olmak. ğ) Tercihen; Felaket Kurtarma Merkezi projelerinde çalışmış olmak.

h) Tercihen; aşağıda belirtilen sertifikalardan birine sahip olduğunu belgelemek.

I. Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Windows Server Virtualization, Configuration

II. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Messaging

III. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Private Cloud

IV. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Communication

V. VMware Certified Professional 4 (VCP4) veya üzeri

VI. VMware Certified Advanced Professional 4 (VCAP4) veya üzeri

ı) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

1.2.3. Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar, 1 kişi)

a) En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; firewall, antivirüs, antispam, filtreleme, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir Bilgi İşlem Merkezinde, Network veya Sistem Güvenliği konusunda en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı, ağ uzmanı veya bilgi güvenliği uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) kat, en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 4 (dört) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.

b) Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinin ISO/IEC 27001 belgelendirme süreçlerinde aktif olarak görev almış olmak. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.

c) Firewall, antivirüs, antispam, IDS, IPS, ağ ve e-posta güvenliği gibi konularda bilgi sahibi olmak.

ç) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

d) ISO/IEC 27001, PCI DSS, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak.

e) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek.

I. Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

II. Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP)

III. Certified Information Systems Auditor (CISA)

IV. Certified Information Systems Manager (CISM)

V. Certified Ethical Hacker (CEH)

f) Tercihen; ISO/IEC 27001 – Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı Denetçi veya Baş Denetçi sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.

g) Tercihen; Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

ğ) Tercihen; yazılım geliştirme alanında güvenli kod yazma konusunda bilgi sahibi olmak.

h) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

a) En az 1.000 kullanıcılı veritabanı uygulamalarında en az 3 (üç) yıl, bu sürenin en az 1 (bir) yılını veritabanı yöneticisi veya veritabanı uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) kat, en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.

b) Microsoft SQL Server 2008 ve üzeri veritabanı yönetim sistemleri konusunda ve/veya Oracle 10g ve üzeri Veritabanı Yönetim Sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

c) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek.

I. Microsoft Certified IT Professional: Database Administrator (MCITP)

II. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Data Platform

III. Oracle Database 10g ve üzeri Administrator Certified Professional (OCP)

ç) Veritabanı yedekleme, recovery, optimization ve performance tuning konularında tecrübe sahibi olmak.

d) İleri seviyede Transact-SQL (SQL Server) ve/veya PL/SQL (Oracle) bilgisine sahip olmak.

e) Windows Server 2008 ve üzeri sunucu işletim sistemlerinde ve/veya Linux tabanlı işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak.

f) Replication, yüksek hacimli veri, snapshot ve storage konularında tecrübe sahibi olmak.

g) SQL Server Failover Cluster ile SQL Server Always On teknolojisi ve/veya Oracle RAC ile DataGuard konularında bilgi sahibi olmak.

ğ) Tercihen; daha önce kurumsal iş zekası çözümü geliştirimi projelerinde görev almış olmak.

h) Tercihen; veri ambarı yapılandırması ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak. ı) Tercihen; veri ambarı modelleme ve tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak.

i) Tercihen; OLAP küpleri, MDX (Multidimensional Expressions) ve SSAS (Microsoft SQL Server Analysis Services) teknolojilerinde bilgili olmak.

j) Tercihen; ETL süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak.

k) Tercihen; Microsoft SQL Server ve Oracle Veritabanı Yönetim Sistemlerinin her ikisinde de tecrübe sahibi olmak.

l) Tercihen; Felaket Kurtarma Merkezi projelerinde çalışmış olmak.

m) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

a) En az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, bu sürenin en az 1 (bir) yılını kurumsal projelerde ekip / takım liderli olarak çalışmış olmak (en az 3(üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) kat, en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.

b) .NET ve/veya Java EE Framework’larından en az biri ile en az 2 (iki) yıl uygulama geliştirmiş olmak. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.

c) SVN, CVS, GIT, Mercurial, TFS gibi yapılandırma ve değişiklik yönetim araçları kullanmış olmak.

ç) .NET Framework 2.0 ve/veya Java EE 5 ve üstü konularından en az biri hakkında deneyim ve iyi derecede bilgi sahibi olmak.

d) Visual Studio yazılım geliştirme platformları ile C# veya Visual Basic geliştirim konusunda ve/veya NetBeans, Eclipse, IntelliJ IDEA gibi yazılım geliştirme platformlarından en az biri ile Java geliştirim konusunda deneyim ve iyi derecede bilgi sahibi olmak.

e) Geniş ölçekli ve çok katmanlı web tabanlı uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve SOAP, WCF, WSDL, REST gibi Web Servisleri kullanarak uygulama geliştirmiş olmak.

f) MS SQL Server ve/veya Oracle Veritabanı Yönetim Sistemlerinden en az biri ile ilgili deneyim sahibi olmak.

g) Transact-SQL (SQL Server) ve/veya PL/SQL (Oracle) konularından en az biri hakkında bilgi sahibi olmak.

ğ) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (Software Development Life Cycle – SDLC) konusunda bilgi sahibi olmak.

h) UML konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

ı) Mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

i) HTML, CSS, Javascript, Ajax, JQuery gibi Web teknolojileri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

j) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek.

I. Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)

II. Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

III. Microsoft Certified Application Developer (MCAD)

IV. Oracle Certified Professional (OCP), SE sürümlerinden biri ve/veya EE sürümlerinden biri

V. Sun Certified Java Programmer (SCJP)

k) Tercihen; NET ve Java EE Framework konularının her ikisinde de tecrübe sahibi olmak.

l) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

a) En az 500 aktif kullanıcıya sahip; firewall, anti-virüs, filtreleme, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir Bilgi İşlem Merkezinde, Network veya Sistem Güvenliği konusunda en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı, ağ uzmanı veya bilgi güvenliği uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) kat, en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği işyerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecektir.

b) Ağ mimarileri, ağ yönetimi, kablolu ve kablosuz ağlar ile geniş alan ağ protokolleri konularında bilgi ve deneyim sahip olmak.

c) Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, yük dengeleyiciler, ağ erişim kontrol sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

ç) Firewall, anti-virüs, IDS, IPS, ağ ve e-posta güvenliği gibi konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

d) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

e) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek.

I. Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE)

II. Cisco Certified Network Professional (CCNP)

III. Cisco Certified Network Professional – Security (CCNP Security)

IV. Cisco Certified Security Professional (CCSP)

V. Juniper Enterprise Routing and Switching, Professional (JNCIP-ENT)

f) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

g) Tercihen Hedef Odaklı Saldırı Sistemi (APT), Veri Kayıplarını Önleme Sistemleri (DLP), Ağ İzleme Yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak.

ğ) Tercihen Ağ Erişim Kontrol (NAC) sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

h) Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek.

I. Check Point Security Administration (CCSA)

II. Check Point Security Administration (CCSE)

III. Fortinet Certified Network Security Administrator (FCNSA)

IV. Fortinet Certified Network Security Professional (FCNSP)

V. Websense Certified Systems Engineer (WCSE)

2. İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

2.1. İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru Formu Bakanlığımız internet sitesi, www.enerii.gov.tr adresinden temin edilecektir.
2. Özgeçmiş Bakanlığımız internet sitesi, www.enerii.gov.tr adresinden temin edilecektir.
3. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:

a) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,

b) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge,

Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

5. KPSS Sonuç Belgesi Varsa; KPSS puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.
6. Yabancı Dil Belgesi Varsa; İngilizce dilinde ilgili yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.
7. Mezuniyet Belgesi Yükseköğretim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı, mezun olunan fakülte ya da noter tasdikli sureti olacaktır. Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde belgenin bir örneği Bakanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir.
8. En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir.

Mezun olunan fakültelerce verilen transkript, programlama dillerini açık biçimde belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programa dillerinin öğretildiği ile ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğü tarafından onaylı belge, transkript ile birlikte ayrıca ibraz edilmelidir.

9. Erkek Adaylar için Askerlik ile İlişiği Bulunmadığına İlişkin Belge Belge; terhis durumunu, muafiyet durumunu veya son başvuru tarihi itibariyle askerlik hizmetinin en az 1 (bir) yıl ertelenmiş olduğunu gösterir nitelikte olacaktır.
10. Sertifikalar Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır. Bu belgelerin asılları ile başvuruda bulunulması halinde belgenin bir örneği Bakanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir.

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorsulama şifresi sibi bilsi ve belselerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilei ve beleelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

2.2. BAŞVURU ŞEKLİ

a) Başvurular 12/12/2016 tarihinde başlayıp 23/12/2016 tarihinde saat 16:00’da sona erecektir.

b) Adayların, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte şahsen veya posta yoluyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

c) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.3. BAŞVURU YERİ

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2

Bahçelievler – Çankaya/ANKARA

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvurulan her pozisyon için duyurulan boş pozisyonların her birisine 6.1. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı ve Ücret Tablosu bölümünde verilen tabloda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınav için çağrılacaktır.

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla 2 (iki) farklı pozisyon için tercih yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak 6.1. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı ve Ücret Tablosu bölümünde verilen tabloda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Değerlendirme öncelikle birinci tercihinde yer alan pozisyona başvuranlar arasında yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Buna göre; adaylar öncelikle birinci tercihlerine göre sıralanacaktır. Daha yüksek puanlı adaylar sınava katılmaya hak kazandığı için birinci tercihinde sıralamaya giremeyen bir aday, varsa ikinci tercihine göre puanına bakılmak suretiyle, ancak o tercih için birinci tercih olarak geçerli bir müracaatın yapılmamış olması ya da geçersiz sayılan müracaatlar veya sınava katılması belirlenen aday sayısı kadar müracaatın bulunmaması sebepleriyle sıralamaya, varsa birinci tercihini yapanlardan sonra dahil edilecektir.

Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı x 0,70)+ (Yabancı Dil Puanı x 0,30)]

4. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruları değerlendirilip sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Bakanlığımız internet sitesi, www.enerii.gov.tr adresinde 28/12/2016 tarihinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

4.1. BAŞVURU SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesine 30/12/2016 tarihi saat 17:00’a kadar 8.1. Adres Bilgileri bölümünde belirtilen adrese, elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edilebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren 03/01/2017 tarihine kadar değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler en geç 04/01/2017 tarihi saat 17:00’a kadar Bakanlığımız internet sitesi, www.enerü.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir. Güncellenen listeler ile ilgili adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAV

5.1 SINAV ŞEKLİ VE BAŞARI

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak, asil aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir.

5.2. SINAV KONULARI

Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak 1.2. Özel Şartlar bölümünde her bir pozisyon için belirtilen tüm konular ve hususlardır.

5.3. SINAV YERİ VE TARİHİ

Sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız internet sitesi, www.enerii.gov.tr adresinde 04/01/2017 tarihinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

6. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (brüt tutar 4.550,74 TL) özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak; Bakanlığımız aylık brüt sözleşme ücreti katsayı tavanı altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

6.1. POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU

Sıra No Alınacak

Kişi

Sayısı

Sınava

Çağrılacak

Aday

Sayısı

Pozisyon Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı
1 2 10 Proje Yöneticisi 4 Katına kadar (1 Kişi) 2 Katı (1 Kişi)
2 1 5 Sistem Uzmanı 3 Katına kadar
3 1 5 Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı 4 Katına kadar
4 1 5 Veritabanı Yönetimi Uzmanı 3 Katına kadar
5 1 5 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı 3 Katına kadar
7 1 5 Ağ Uzmanı 3 Katına kadar
Toplam 7 35

7. SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak sınavın sonuçları Bakanlığımız internet sitesi, www.enerü.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde sınav sonuçlarına 8.1. Adres Bilgileri bölümünde belirtilen adrese, elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Bakanlığımız internet sitesi, www.enern.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir. Sınavı kazanan asil adaylara posta yolu ile yazılı bildirimde bulunulacaktır.

8. İLETİŞİM BİLGİLERİ 8.1. ADRES BİLGİLERİ

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Bahçelievler – Çankaya/ANKARA

8.2. TELEFON BİLGİLERİ

Özel Şartlar Dışındaki Konular İçin

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi

+90 312 222 41 59

Başkanlığı

+90 312 212 64 20 / 7306

Özel Şartlarla İlgili Konular İçin

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme

+90 312 212 64 20 / 7355

Başkanlığı

+90 312 212 64 20 / 7421

+90 312 212 64 20 / 7315

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.