Sözleşmeli Personel Alımı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı 2016

Yazan  | 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yapacak.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak için toplamda 32 adet sözleşmeli personel alacak. Sizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ailesine katılmak için alt kısımda verilmiş olan genel niteliklere, özel şartlara ve başvuru bilgilerine ulaşabilirsiniz.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAK

ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

6306 sayılıAfetRiskiAltındakiAlanlarınDönüştürülmesiHakkındaKanunuyarınca, 2012/3945 sayılıBakanlarKuruluKararıileçıkarılanAfet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi UygulamalarındaSözleşmeliPersonelÇalıştırılmasınaDairEsaslar”a göre istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucuna göre aşağıda belirtilen şartlardatoplam (32) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

I-ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVANLARA VE İLLERE GÖRE DAĞILIMI

İLLER Uzman Avukat Şehir ve Bölge Plancısı Mimar İnşaat Mühendisi Harita Mühendisi Elektrik-Elektronik Mühendisi Jeoloji Mühendisi Jeofizik Mühendisi TOPLAM
DİYARBAKIR 2 1 3
ŞIRNAK 1 1 2 4 2 1 1 12
MARDİN 1 1 3 2 7
HAKKARİ 1 3 1 1 6
MERKEZ 4 4
TOPLAM 4 5 1 4 10 5 1 1 1 32

II-ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türk vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4),

(5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları haiz olmak,

3)Sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

4) Bakanlıkça yapılacak sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak,

5) Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyle diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe bakımlarından her bir kriter için aranan şartların tümünü taşıyan adayların belgeleri incelenerek başvuru niteliklerini taşıyan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.

6) Diploma derecesi, mesleki tecrübe ve yabancı dil bilgisine dair belgeler ilgili kurum ve kuruluşlardan teyit edilecektir.

7) Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

8) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.

9) Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, haklarında yasal işlem yapılarak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve Bakanlık tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1) 4’lük sistemde en az 3,00 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100′ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),

2)İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde KPDS veya YDS’den en az (E) düzeyinde puan almış olmak,

3) İlan tarihi itibarıyla en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

4) Son başvuru günü itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,

C) İSTİHDAM

Sözleşmeli personel Bakanlık tarafından, merkez teşkilatı ile Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Hakkari illerinde istihdam edilecektir.

C) UNVANLAR İTİBARİYLE ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

UZMAN

1) Üniversitelerin Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış fakültelerin “İşletme,İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Ekonomi ve Finans, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Uluslararası Finans”bölümlerindenlisans mezunu olmak.

2) Dönüşüm projeleri özel hesabını yürütecek derecede mali konulara hakim olmak.

3) Sınav konuları şunlardır:

a) Genel Muhasebe

b) Borçlar Hukuku

c) Ticaret Hukuku

ç) 6183 sayılı Kanun ve uygulamaları

d) 5018 sayılı Kanun ve uygulamaları

e) Kamu İhale Mevzuatı

AVUKAT

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak.

2) Türkiye’de herhangi bir ilin barosuna kayıtlı olmak.

3) Baro Disiplin Kurulunca verilmiş uyarma cezası dışında cezası bulunmamak.

4) Sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle avukat olan eşi veya avukat olan usul ve füruğunun varsa Bakanlık aleyhine vekil sıfatıyla takip ettikleri davalardan çekilmiş olmak.

5) Başvuru sırasında Avukatlık Ruhsatname örneği, uyarma cezası dışında ceza almadığına ilişkin bağlı bulunulan barodan alınacak belge ile varsa avukat olan eşi ve avukat olan usul ve füruğunun Bakanlık aleyhine yürütmekte olduğu davalardan çekildiklerine dair belgeyi teslim etmek.

6) Sınav konuları şunlardır:

A) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku

ç) Ticaret Hukuku

d) Medeni Usul Hukuku

e) İcra ve İflas Hukuku

f) İdare Hukuku

g) İdari Yargılama Hukuku

ğ) Ceza Hukuku

h) Ceza usul Hukuku

ı) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama”lisans mezunu olmak.

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3) Sınav konuları şunlardır:

a) Kent Ekonomisi

b) Konut Politikaları

c) Kentsel Dönüşüm

ç) Kent Sosyolojisi

d) İmar ve Hukuk

MİMAR

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Mimarlık” bölümünden lisans mezunu olmak.

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3) Sınav konuları şunlardır:

a)Mimari tasarım

b) Yapım bilgisi

c) Yapı malzemesi

ç) Mimarlık tarihi

d) Bilgisayar destekli çizim

e) Kentsel Tasarım

f) İmar ve Hukuk

İNŞAAT MÜHENDİSİ

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İnşaat Mühendisliği” lisans mezunu olmak.

2) Mesleki konularla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3) Sınav konuları şunlardır:

a) Zemin Mekaniği

b) Yapı Malzemesi

c) Yapı Statiği

ç) Betonarme

d) Şantiye Bilgisi

e) Kentsel Dönüşüm

HARİTA MÜHENDİSİ

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği”lisans mezunu olmak.

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3) Sınav konuları şunlardır:

a) Coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları

b) Jeodezi (koordinat sistemleri)

c) Kadastro bilgisi

ç) İmar uygulamaları

d) Haritacılık yazılımları

ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Elektrik- Elektronik Mühendisliği”lisans mezunu olmak.

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3) Sınav konuları şunlardır:

a) Enerji dönüşümü

b) Elektromanyetik dalgalar

c) Elektrik ve elektronik sistemlerinin analog ve sayısal denetimi

ç) Enerji verimliliği ve güç kalitesi

d) Elektronik devre elemanları

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin Jeoloji Mühendisliği ya da Hidrojeoloji Mühendisliği”lisans mezunu olmak.

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3) Sınav konuları şunlardır:

a) Tektonik

b) Hidrojeoloji

c) Tarihsel jeoloji

ç) Genel jeoloji

d) Mineraloji

e) Paleontoloji

f) Harita Ölçek

g) Mühendislik Jeolojisi

ğ) Petrografi

h) Sedimantoloji

ı) Maden Yatakları

JEOFİZİK MÜHENDİSİ

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeofizik Mühendisliği” lisans mezunu olmak.

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3) Sınav konuları şunlardır:

a) Sismoloji

b) Yer fiziği

c) Uygulamalı jeofizik

ç) Yapı jeofiziği

d)Gravite

III- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR

1) Adaylar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinde kendisi için uygun olan unvan için hazırlanan Personel Alımı Başvuru Formunu,Beyan Belgesini,İş Talep Formunu ve Özgeçmişini (CV) eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup kaydedecektir.

2)Kaydedilen belgelerin çıktıları alınıp imzalandıktan sonra başvuru sırasında adaylardan istenilecek belgeler ile birlikte dilekçe ekinde başvuruların; 8 Ağustos 2016 – 12 Ağustos 2016 tarihleri arasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3) Sınava çağırılacak adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati ile ilgili bilgiler, Bakanlığımızın (http://www.csb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

4) Sadece bir unvan için başvuru yapılacak, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

IV- BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

1) Adaylardan istenecek belgeler şunlardır:

a) Personel Alımı Başvuru Formu

b) Beyan Belgesi

c) İş Talep Formu

ç) Nüfus cüzdanının aslı ya da onaylı örneği,

d) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği; eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

e) Diplomasında mezuniyet notu yazılı olmayan adaylar, diploma ile birlikte transkript belgesinin aslını ya da noter onaylı örneğini de getireceklerdir. (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

f) KPDS/YDS sonuç belgesi,

g) Son 3 ay içinde çekilmiş 4,5*6 cm ebatında 4 adet renkli vesikalık fotoğrafı,

ğ) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden alınacak hizmet belgesi (SGK gün prim sayısı yazılı olacak) ile çalıştığı işyerlerinden alacağı işe giriş – çıkış tarihleri ile görev unvanını belirtir mesleği ile ilgili çalışma belgesinin aslı.

Not: Adayların, Personel Alımı Başvuru Formu, Beyan Belgesi ve İş Talep Formunu ve Özgeçmişini (CV) elektronik ortamda doldurduktan sonra bilgisayarlarına kaydetmeleri ya da çıktılarını almaları önem arz etmektedir.

V- BİLGİ

1) Sınav Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:278 Eskişehir Devlet Yolu Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olup, sınav tarihi ve sınavla ilgili olabilecek bütün duyurular Bakanlık internet sayfasında ilan edilecektir.

VI-SINAVA İLİŞKİN ESASLAR

1) Sınav, 6306 sayılı Kanunun 8 incimaddesinindördüncüfıkrasıve “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında SözleşmeliPersonelÇalıştırılmasınaDair Esaslar”ın 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre sözlü sınav olarak yapılacaktır.

2) Sözlü Sınav konuları ve puan ağırlıkları şunlardır:

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan).

b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan).

c)Liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu(10 puan).

ç)Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık (10 puan).

d)Genel yetenek ve genel kültür (10 puan).

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık (10 puan).

3) Alınacak personel sayısı en yüksek puan alandan başlamak üzere başarı puanına göre belirlenir.

VII-SINAV SONUÇLARININ İLANI VE GÖREVE BAŞLATMA

Başarı sırasına göre her bir unvan için tespit edilen sayıda asil aday ve asil adayların yarısı kadar yedek adayın (yedek listedeyer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden 6 ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak teşkil etmez.) isim listesi komisyon tarafından oluşturularak Bakanlığın http://www.csb.gov.trinternet adresinde yayınlanacaktır. İşe alınacak adaylar, sınav sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren işe başlamak için istenen belgeleri tamamlayarak, belirlenecek süre içerisinde Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına teslim edeceklerdir.

VIII-İLETİŞİM ADRESİ:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Personel Dairesi Başkanlığı

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:278 Eskişehir Devlet Yolu Çankaya/ANKARA

Tel: 410 15 30 – 410 15 31 – 410 15 35

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.