Sözleşmeli Personel Alımı

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2016

Yazan  | 

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2016

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere farklı pozisyon ve niteliklerde sözleşmeli olarak personel alacak. Sizde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bünyesine katılmak için, alt kısımda verilmiş olan, genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-rürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar’ın “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesi doğrultusunda, personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

A) GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Adayların bu sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için lisans mezunlarının 22 Mayıs 2016, Yüksekokul ve ortaöğretim mezunlarının 28 Eylül 2014 tarihlerinde ya-pılan Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş olmaları gerekir. Yerleştirme işlemlerinde, Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 kullanılacaktır.

3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4. Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi ne-deniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.

B) SINAV

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2’nci maddesinin (b) bendi gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıra-laması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,” denildiğinden, sınav yapılmaksızın puan sırasına göre alım yapıla-caktır.

C) BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Formu (http://personel.comu.edu.tr/formlar.php) sayfasından temin edilebilir

2- Nüfus cüzdanı örneği

3- Öğrenim Belgesi (Aslı veya onaylı fotokopisi)

4- 2014 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ve fotokopisi veya internet çıktısı

5- Başvuru yapılacak pozisyonunun şartlarını gösteren belgelerin aslı veya onaylı örnekleri.

6- Genel iş tecrübesi şartı bulunan pozisyonlara başvuracak adaylar için kurum onaylı SGK Hizmet Dökümü.

D) BAŞVURU YÖNTEMİ

1- Giriş koşullarını taşıyan adaylar; ilan tarihinden itibaren 15 gün süreyle, www.comu.edu.tr adresinden temin edecekleri başvuru formu ve istenen belgeler ile birlik-te (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na başvuracaklardır.

2- Eksik belge veya süresinde yapılmayan ve posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

E) SONUÇ

Sonuçlar www.comu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından kazanan adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecektir.

SIRA

NO

ÜNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
1 HEMŞİRE 2 -Ortaöğrenim (Lise) kurumlarının Hemşirelik bölümünden mezun olmak

-Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak

2 HEMŞİRE 5 -Ortaöğrenim (Lise) kurumlarının Hemşirelik bölümünden mezun olmak

-En az 1 (bir) yıl mesleki deneyime sahip olmak

3 HEMŞİRE 2 -Ortaöğrenim (Lise) kurumlarının Hemşirelik bölümünden mezun olmak

-Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak

4 HEMŞİRE 1 -Ortaöğrenim (Lise) kurumlarının Hemşirelik bölümünden mezun olmak

-Kardiyovasküler Cerrahi Servisinde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak

5 HEMŞİRE 1 – Ortaöğrenim (Lise) kurumlarının Hemşirelik bölümünden mezun olmak -Acil Servis Ünitesinde en az 1 (bir) çalışmış olmak
6 HEMŞİRE 2 -Ortaöğrenim (Lise) kurumlarının Hemşirelik bölümünden mezun olmak

-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servisinde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak

7 HEMŞİRE 3 -Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans programından mezun olmak

-Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak

8 HEMŞİRE 3 -Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans programından mezun olmak

-Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak

9 HEMŞİRE 3 -Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans programından mezun olmak

-En az 1 (bir) yıl mesleki deneyime sahip olmak

10 HEMŞİRE 3 -Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans programından mezun olmak

-Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak

11 TEKNİKER 1 -Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Programcılığı bölümü önlisans programından mezun olmak – En az 5 (beş) yıl mesleki deneyime sahip olmak

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.