Sözleşmeli Personel Alımı

Bülent Ecevit Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Yazan  | 

Bülent Ecevit Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımı gerçekleştiriyor. Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programından mezun olmak üzere toplamda 2 adet Hemşire alımı gerçekleştirecektir. Sizde Bülent Ecevit Üniversitesi ailesine katılmak için, alt kısımda verilmiş olan, genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından; 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyannca sözleşmeli personel (hemşire) alınacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde giderleri Özel Bütçe gelirlerinden karşılanmak ve KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla (yazılı ve / veya sözlü sınav yapılmaksızın) Hemşire alınacaktır.

Hemşire 2 Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programından mezun olmak.

Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

c) Gece Nöbeti tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak (Hamilelik hariç),

d) 2014 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP3 puanı bulunmak,

e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak şartlarını taşıması,

f) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir. İstenilen Belgeler:

Dilekçe Örneği Ek-1 Sağlık beyanı Ek-2 Askerlik beyanı Ek-4 Adli Sicil Kaydı beyanı Ek-5 iş Talep Formu isteklilerin; ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) http://www.beun.edu.tr adresinde bulunan örnek başvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecek, postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. işe alınmaya hak kazananların isimleri, en geç 5 iş günü içinde http://www. beun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Her kadro için ilan edilen sayı kadar yedek belirlenecektir.

Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımayanların tespit edilmesi halinde yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunduğu http://www.beun.edu.tr adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 15 gün içerisinde aşağıda yazılı belgelerle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimine müteakip sözleşme yapılır. Sözleşme için gerekli belgeler

1- 2 Adet Fotoğraf

2- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek… akıl hastalığı … bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu

3- Akbank Zonguldak Şubesinden açtırılan maaş hesabına ait hesap cüzdanı fotokopisi Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecektir, idaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır. Detaylı Bilgi İçin: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı P.K. 67100 incivez / Zonguldak, Tel: (0 372) 257 4010 (Dahili: 1395-1207-1164), Fax: (0 372) 257 30 32

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.