Personel Alımı

Zafer Kalkınma Ajansı Personel Alımı Yapıyor

Yazan  | 

Zafer Kalkınma Ajansı yapmış olduğu duyurusuna göre personel alımı yapacağını belirtti. Zafer Kalkınma Ajansı bünyesinde bulunan personel eksikliğini karşılamak üzere toplamda 10 kişilik boş kadro ile 9 uzman Personel ve 1 İç Denetçi olmak üzere 10 kişi alacak.

Zafer Kalkınma Ajansı merkezi Kütahya’da olup Zafer Kalkınma Ajansının faliyet gösterdiği Afyonkarahisar, Manisa, Uşak ve Kütahya illerinde de alım yapacaktır. Bu nedenle Zafer Kalkınma Ajansı tarafından yapılacak olan sınavda başarılı olan adaylar bu illerde de görevlendirilecektir.

GENEL NİTELİKLER:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d) Erkek adaylar için son başvuru tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmış veya en az 1 (bir) yıl tecil ettirmiş olmak ya da askerlikten muaf olmak,

e) Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

f) Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak,

g) Daha önce 2 (iki) ve daha fazla kez kalkınma ajansları mülakat sınavında başarılı (asil veya yedek) olup da geçerli bir sebebe dayanmaksızın sözleşme imzalamamış olmamak,

h) Daha önce kalkınma ajanslarında sözleşmesi işveren tarafından haklı bir nedenle feshedilmiş olmamak,

i) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

j) Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.

BAŞVURULAR:

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini T.C. Zafer Kalkınma Ajansı – Cumhuriyet Mah. Öncü Sokak No:39 43020 Merkez / KÜTAHYA adresine en geç 29/09/2017 Cuma günü saat 18:00’a kadar elden veya posta yolu ile teslim etmeleri şarttır.

İlanın tam metni için Buraya Tıklayınız.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.