Haber

Vakıflar Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Alımı

Yazan  | 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Alımı

364Vakıflar Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Alımı Yapıyor. Bizde Sizler için Araştırdık Ve Bilgileri Sizlere Sunuyoruz.

VAKIF UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri sınıfında boş bulunan 10 adet 7’nci derece Vakıf Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılması için, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yarışma sınavı yapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak Vakıf Uzman Yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir:

GRUPLAR PUAN TÜRÜ BÖLÜMLER KONTENJAN
1. Grup KPSSP3 Tarih Bölümü, İlahiyat Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunlarından 5 kişi
2. Grup KPSSP39 Hukuk Fakültesi Mezunlarından 3 kişi
3. Grup KPSSP107 Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü Mezunlarından 2 kişi
TOPLAM 10 kişi

1 – SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

– En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak,

– ÖSYM tarafından 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Vakıf Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek,

– Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dilbilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) Arapça, Farsça ve İngilizce dillerinin birinden en az (B) düzeyinde başarılı olmak,

– 01/01/2013 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

şartları aranır.

Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Sınava, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı kadro kontenjanı için Genel Müdürlükçe öngörülen sayıda başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dallarında sayı belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir.

2 – BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğü (Milli Müdafaa Caddesi No:20 Kızılay/ANKARA) veya www.vgm.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla 07/10/2013 tarihinden başlayarak 01/11/2013 tarihi mesai saati bitimine kadar İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılır.

Bu süreden sonra yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler veya eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmaz.

Başvuru formlarının incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 08/11/2013 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüzün www.vgm.gov.tr internet adresinde duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların, 02/12/2013 – 06/12/2013 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının yukarıda belirtilen adresinden, fotoğraflı Sınava Giriş belgesini imza karşılığı şahsen almaları gerekmektedir.

3 – BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

– Başvuru formu,

– Nüfus Cüzdanının fotokopisi,

– Mezuniyet belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği*,

– KPSS sonuç belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği*,

– KPDS veya YDS sonuç belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği*,

– 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm. son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.)

* Şahsen yapılacak başvurularda istenilen belgelere aslı gösterilmek suretiyle Genel Müdürlükçe onay verilecektir.

4 – SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar Öğrenim Dalları itibariyle aşağıda belirtilen alanlardaki Mesleki Bilgi alt konularından yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

Sözlü sınav adayların; a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, e) Genel yetenek ve genel kültürü, f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Meslek Gruplarının Alt Konuları:

1.Grup

– Tarih Bölümü Mezunları için: Osmanlı Tarihi, Orta Asya Türk Tarihi, Selçuklu Tarihi (Anadolu Selçuklu ve Büyük Selçuklu), İlkçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, İslam Tarihi, Avrupa ve Yeni Dünya Tarihi, Dünya Sanat Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Roma ve Bizans Tarihi.

– İlahiyat Bölümü Mezunları için: İslam Tarihi, Sosyolojiye Giriş, Türk İslam Edebiyatı, İslam Felsefe Tarihi, İslam Medeniyet Tarihi, Türk İslam Sanatları Tarihi, İslam Hukuku, Tasavvuf Tarihi ve Felsefesi.

– Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları için: Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Türk Dili, Türk Lehçeleri.

– Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları için: Arapça Dilbilgisi, Arap Edebiyatı Tarihi, Kültür Tarihi, Arapçadan Türkçeye, Türkçeden Arapçaya Çeviri.

– Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları için: Farsça Dilbilgisi, Fars Edebiyatı Tarihi, Kültür Tarihi, Farsçadan Türkçeye, Türkçeden Farsçaya Çeviri.

2. Grup

– Hukuk Fakültesi Mezunları için:

a) Anayasa Hukuku: Genel Esaslar

b) İdare Hukuku: Genel Esaslar, İdari Yargı ve İdari Yargının Teşekkülü

c) Medeni Hukuk: Genel Haklar, Ayni Haklar, Miras ve Vakıflar

d) Borçlar Hukuku: Genel Esaslar

e) Ticaret Hukuku: Genel Esaslar

f) Ceza Hukuku: Genel Esaslar ve Devlet Aleyhine İşlenen Cürümler

g) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku: Genel Esaslar

h) İcra İflas Hukuku

3. Grup

– Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü Mezunları için: Gayrimenkul Mevzuatı, Sosyal Sorumluluk, Gayrimenkul Değerleme Yöntem ve Uygulamaları, Gayrimenkul Değerleme Raporlama Standartları, Şehircilik ve İmar Uygulamaları, Gayrimenkul Projelerinin Plânlaması, Türkiye’deki Kentsel Dönüşüm Uygulamaları, Sanatsal ve Tarihsel Varlıkların Değerlemesi

5 – SINAV YERİ VE TARİHİ:

1- Yazılı Sınav: 08/12/2013 tarihinde yapılacak olup sınavın saati ve yerine ilişkin bilgiler sınav giriş belgesinde belirtilecektir. Sonuçlar; Genel Müdürlüğümüzün www.vgm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

2- Sözlü Sınav: Yazılı sınavı kazanarak sözlü sınava girmeye hak kazananlara ilişkin liste ile sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri ayrıca duyurulacaktır.

Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

6 – SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

1- Yazılı sınav konularının ağırlık puanları eşittir.

2- Yazılı ve sözlü sınavların her biri için tam puan 100’dür. Başarılı sayılabilmek için gerekli puan hem yazılı hem de sözlü sınav için en az 70’dir. Yarışma sınavı başarı notu iki notun aritmetik ortalamasından oluşur.

3- Yazılı sınavda başarı gösteren adaylardan yazılı sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da dahil olmak üzere atama yapılacak kadro sayısının 4(dört) katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanır.

4- Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre yapılacak değerlendirmede Osmanlıca bilen adaylar tercih nedeni sayılacaktır.

Adayların, Vakıf Uzman Yardımcılığına atanmaları başarı notu sıralamasına göre yapılır.

Sınavda, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayı belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Genel Müdürlüğe aittir.

7 – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Sınavı kazananların listesi Genel Müdürlüğümüzün www.vgm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Sınavı kazanan Uzman Yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. İlanen duyurulur.

Kaynak:ilan.memurlar.net

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.