Manşet

Tarım Kredi Kooperatifleri Personel Alımı

Yazan  | 

Tarım Kredi Kooperatifleri Personel Alımı

Tarım Kredi Kooperatifleri personel alımı yapıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere toplamda 20 adet Kontrolör Yardımcısı alacaktır. Sizde Tarım Kredi Kooperatifleri ailesinde iş başvurusu yapmak için, alt kısımda verilmiş olan genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

TÜRKİYE Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 20 (Yirmi) Kontrolör Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır.

I- GENEL BİLGİLER:

1. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdır.

2. Yazılı sınav 15 Ağustos 2015 Cumartesi günü saat 09.30’da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Beşevler-ANKARA adresinde, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacak olup, adaylar saat 09.00’da sınav salonuna alınacaklardır.

3. Yazılı sınava; alınacak sayının 20 katı aday katılacak olup, yazılı sınavı kazanan adaylardan, alınacak Kontrolör Yardımcısı sayısının dört katı (en yüksek puanı almış) aday daha sonra bildirilecek tarihte Ankara’da sözlü sınava (mülakata) tabi tutulacaklardır. (Sıralamada en sonda aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu puana sahip adayların tümü mülakata çağrılacaktır.)

4. Adaylar yazılı sınava gelirken fotoğraflı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya pasaport) ve sınav ücretine ilişkin Banka Dekontu veya çıktısını yanlarında bulunduracaklardır.

5. Adayların sınav salonuna cep telefonu, hesap makinesi v.b. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle yasaktır.

II- SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

c) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

d) Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,

e) Karakter veya yaşam biçimi bakımından Kontrolörlük mesleğine alınmasına engel durum olmamak (Bu hususla ilgili araştırma Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılır),

f) Askerliğini yapmış veya sınava girdiği tarihte erteletmiş bulunmak,

g) Sağlık durumu bakımından yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak, görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

h) Sınav ilan tarihi itibarıyla 30 yaşından büyük olmamak,

ı) Üniversitelerin en az dört yıllık öğretim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi ve Bankacılık gibi bölümleri ile bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ve yabancı ülkelerdeki eşitlerinden birini bitirmiş olmak,

i) Kontrolör Yardımcılığı giriş sınavına en çok ikinci defa katılıyor olmak,

j) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında, 2014 veya 2015 yılları KPSS sonuçlarına göre, KPSS P118 puan türünden 70 ve üzeri puan almak.

III- SINAV KONULARI VE BAŞARININ TESPİTİ:

I- Yazılı ve sözlü sınav konuları şunlardır:

A) Kooperatifçilik

B) Ekonomi

a) Genel Ekonomi

b) Ekonomik Doktrinler

c) Para-Banka, Kredi ve Konjonktür

d) Milli Gelir

e) Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Teşekküller

f) İşletme Ekonomisi

C) Hukuk

a) Anayasa

b) Kooperatifler Hukuku

c) Medeni Hukuk (Başlangıç, Şahsın Hukuku, Ayni Haklar)

d) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler, Akitler, Zaman Aşımı Hakkında Genel Bilgiler)

e) Türk Ticaret Hukuku

f) İş Hukuku

g) İcra -İflas Hukuku

h) Türk Ceza Hukuku (Devlet İdaresi, Kamu Güveni ve Mal aleyhine İşlenen Suçlar)

ı) Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu (Davaların Açılması, Takibi Ve Resmi Evraka Ait Hükümler)

i) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (Görev, Yetki ve Kovuşturmaya Ait Hükümler)

D)Muhasebe

a) Genel Muhasebe

b) Şirketler Muhasebesi

c) Maliyet Muhasebesi

d) Bilanço Analizi

E) Ticaret Aritmetiği ve Mali Cebir (Yüzde, Faiz, İskonto, Cari Hesap Konuları)

F) Yabancı Dil (Almanca, İngilizce, Fransızca Dillerinden Biri)

II) Yazılı imtihanı kazanan ve aranan şartlara haiz istekliler, sözlü imtihana tabi tutulurlar. Sözlü sınavda, adayın yazılı sınav konularındaki bilgi düzeyinin yanı sıra konuşma ve muhakeme yeteneği gibi nitelikleri üzerinde durulur.

III) Başarının tespiti:

Yazılı giriş sınavında her grup için tam not 100 dür. Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarının her birinden alınan notun 100 üzerinden 60 ve ortalamasının da 70 puandan aşağı olmaması gerekir.

IV- BAŞVURU ŞEKLİ VE SINAV İŞLERİ:

Yazılı sınava katılmak isteyen adaylar, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü’nün www.tarimkredi.org.tr internet adresinden temin edecekleri Başvuru Formunu gerçeğe uygun olarak el yazısıyla doldurup imzalayarak, Başvuru Formunda istenilen diğer belgelerle beraber Genel Müdürlüğümüze veya adresleri verilen Bölge Birliklerimizden birine şahsen yapabileceklerdir.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

a) Nüfus cüzdanının tasdikli sureti,

b) Yüksek Öğrenim Diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği

c) 4,5x 6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf,

d) 2014 veya 2015 yılı KPSS sonuç belgesi (sonuç belgesi üzerindeki Sonuç Belgesi Kontrol Kodunun bulunması zorunludur) çıktısı

e) Mezun olduğu eğitim kurumunun II/ı maddesinde belirtilenler dışında kalması halinde Y.Ö.K. den alınacak denklik belgesi.

f) Adayın kendisi tarafından e-devlet şifresi ile UYAP’tan, hakkında açılmış dava olup olmadığına dair döküm

Not: Adaylar yukarıdaki belgelerin asıllarını yanlarında getirmek kaydıyla, belgelerinin tasdikini Başvuru Merkezlerinde yaptırabileceklerdir.

Başvurular 27.07.2015 – 05.08.2015 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde şahsen yapılacak olup, son başvuru 04.08.2015 günü saat 18.00’a kadardır.

Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

KPSS P118 puan türünden 70 ve üzeri puanı bulunan adaylardan en yüksek puana sahip ilk 400 aday yazılı sınava çağırılacaktır. Sonuncu sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da sınava katılabilecektir.

Yazılı sınava çağırılan adayların isimleri Kurumumuzun www.tarimkredi.org.tr internet adresinde 11.08.2015 tarihinde yayınlanacaktır.

Yazılı Sınava katılmaya hak kazanan adaylardan 50.- TL. sınav ücreti alınacaktır. Sınav ücreti T.C. Ziraat Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdindeki Tarım Kredi Kooperatifleri Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfına ait (TAREKSAV) ait 0626-53275801-5001 nolu hesaba (IBAN Numarası TR27 0001 0006 2653 2758 01 5001) yatırılacaktır. Sınav ücretini 14.08.2015 tarihine kadar ödemeyen adaylar sınava alınmayacaktır. Sınava katılacak adayların Banka Dekontunu veya çıktısını sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Alım yapılacak Bölge Birlikleri için tıklayınız.

Sınav başvurusu yapılacak yer ve adresleri için tıklayınız.

Başvuru Formu için tıklayınız.

1 Comment

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.