Memur Alımı

Devlet Demiryolları Taşımacılık Memur Alımı Yapacak!

Yazan  | 

Devlet Demiryolları Taşımacılık bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak amaçlı Müfettiş yardımcılığı kadrosunda memur alımı gerçekleştirecek. Devlet Demiryolları Taşımacılık bünyesine alımını yapacak olduğu 9 kişilik kadro ile alım yapacağı kadro için adaylara Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı yapacak. Adaylar sınava katılabilmeleri için Kamu personeli Seçme Sınavından puan almış olmaları gerekmektedir.

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdari Hizmetleri sınıfında 8 inci dereceden boş bulunan 9 adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

Giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

A – GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2 – 01/01/2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

3 – Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az 4 yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

4 – ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan A Grubu Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) KPSS P48 puan türünden 70 ve daha üzeri puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde belirlenecek 90 aday içerisinde bulunmak (90 ıncı aday ile eşit puan alan tüm adaylar da sınava çağrılacaktır),

5 – Yapılacak soruşturma sonunda sicil ve karakter bakımından Müfettişliğe engel olacak bir hali bulunmamak,

6 – Yapılacak sınava ilk veya ikinci defa giriyor olmak,

7 – Temsil niteliği itibariyle Müfettişliğin gerektirdiği yeterlikte bulunmak,

B – BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

1 – Sınav başvuruları, sınav ilanının Resmi Gazete’de yayımlanmasını takip eden gün başlayacak ve 22.12.2017 tarihi mesai bitiminde (17.30) sona erecektir.

2 – Giriş sınavına katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları kaydıyla; “TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Altındağ ilçesi, Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No: 3 Altındağ/ANKARA PK 06330” adresinden veya Şirketimiz web sitesinden (www.tcddtasimacilik.gov.tr) temin edecekleri “Başvuru Formu” nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.

3 – Aday tarafından imzalanan Başvuru Formunun çıktısı ile birlikte başvuru için istenen diğer belgelerin 22.12.2017 tarihi mesai bitimine (17.30) kadar yukarıda belirtilen adrese şahsen veya posta yolu ile iletilmesi gerekmektedir.

4 – Postadaki gecikmeler veya diğer nedenlerle süresi içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına iletilmeyen başvurular ile ilanda belirtilen şartları taşımayan başvurular işleme alınmayacaktır.

5 – Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste ile yazılı sınava ilişkin kurallar 27.12.2017 tarihinde, Şirketimiz resmi web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr) ilan edilecek, bunun dışında adaylara herhangi bir bildirim yapılmayacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, adlarına düzenlenmiş Sınav Giriş Belgelerini TCDD Taşımacılık A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığından 05.01.2018 tarihi mesai bitimine (17.30) kadar şahsen müracaat ederek imza karşılığında teslim alabileceklerdir. Sınav Giriş Belgelerini belirtilen tarihe kadar teslim almayan adaylar yazılı sınav saatinden 30 dakika önce sınav salonu girişinden Sınav Giriş Belgelerini temin edebilirler.

6 – Sınavda, adayların Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

C – BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1 – Sınava girmek isteyenler;

a) T.C Kimlik Numarası beyanı veya T.C Kimlik Numarasını içeren kimlik belgesinin fotokopisi,

b) Sınav Başvuru Formu (Teftiş Kurulu Başkanlığından veya www.tcddtasimacilik.gov.tr web sitesinden temin edilen),

c) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısının kurumca onaylı örneği,

ç) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

d) Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine denkliği kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için denklik belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

e) İki adet fotoğraf (4,5 x 6 cm),

ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat ederler.

2 – Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınava girmeden önce aşağıdaki belgeler istenir.

a) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyan,

b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

c) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

ç) Adayın özgeçmişi,

d) Dört adet fotoğraf (4,5 x 6 cm),

Ç – SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, TARİHİ VE YERİ

1 – Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulüne göre yapılacaktır. Yazılı sınavda aşağıda belirtilen her bir sınav grubundan (yabancı dil hariç) 40’ar soru sorulacaktır. Yabancı dil grubundan ise 20 soru soru sorulacaktır.

2 – Yazılı sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.

a) HUKUK: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat, Ceza Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar), İcra İflas Hukuku (Genel Esaslar)

b) İKTİSAT: Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı

c) MALİYE: Maliye Politikası, Kamu Gelir ve Giderleri, Bütçe, Türk Vergi Mevzuatının Genel Esasları

ç) MUHASEBE: Genel Muhasebe, Bilanço Analiz ve Teknikleri, Ticari Hesap

d) YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi,

3 – Yazılı sınav 06 Ocak 2018 Cumartesi günü aşağıda belirtildiği şekilde 2 oturumda gerçekleştirilecektir.

1. Oturum (Hukuk ve İktisat) : Saat 10:00-11:30 (90 dakika),

2. Oturum (Maliye, Muhasebe ve Yabancı Dil) : Saat 13/30-15:30 (120 dakika),

4 – Yazılı sınav “TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Altındağ İlçesi, Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No: 3 Altındağ/ANKARA” adresinde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Kafeterya Salonunda yapılacaktır.

5 – Yazılı sınavı kazanan adayların isimleri, sözlü sınav tarihi, saati ve yeri Şirketimiz web sitesinden (www.tcddtasimacilik.gov.tr) duyurulacak olup, ayrıca Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından adaylara gerekli tebligat yapılacaktır.

D – DEĞERLENDİRME

1 – Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100’dür. Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 60’dan ve ortalamasının da 65’den az olmaması gerekir.

2 – Sözlü sınavda; adayların genel olarak Hukuk, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi bilgileri ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi vasıfları da göz önünde bulundurulacaktır. Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için bu sınavdan alınan notun 65’den az olmaması gerekir.

3 – Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 65’den az olmaması gerekir. Giriş sınav notu, yabancı dil dışındaki yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.

4 – Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

E – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

1 – Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan asil ve yedek adayların listesi Şirketimiz web sitesinden (www.tcddtasimacilik.gov.tr) ilan edilecek, ayrıca Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından adaylara gerekli tebligat yapılacaktır.

2 – Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların açıklanmasından itibaren en geç 7 gün içerisinde TCDD Taşımacılık A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığına verecekleri dilekçe ile yapabileceklerdir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

F – DİĞER HUSUSLAR

1 – Yazılı sınava girme şartlarını taşımayan adaylara talepleri halinde başvuru için vermiş oldukları belgeler iade edilecektir.

2 – Sınav salonuna hesap makinesi, cep telefonu vb. elektronik aletler alınmayacaktır.

3 – Sınavla ilgili olarak TCDD Taşımacılık A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığının (0312) 3090515/71242, 71412 numaralı telefonlarından bilgi temin edilebilir.

4 – Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlan olunur.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.