Sözleşmeli Personel Alımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

Yazan  | 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı yapıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak amaçlı Sözleşmeli olarak personel alacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar aşağıdaki verdiğimiz bilgileri inceleyerek başvurularını gerçekleştirebilirler.

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ VE MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL SEÇME SINAVI İLANI

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Çerçeve Anlaşma[1] ve Finansman Anlaşması[2] kapsamında Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeninin Program Otoritesi olarak görev yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nda TR07H5.01-01/004 Sayılı AT Sözleşmesi[3] çerçevesinde görevlendirilmek üzere, 3 (üç) Personel için Seçme Sınavı yapılacaktır. Seçme sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, söz konusu Daire Başkanlığında iş sözleşmesine dayanılarak istihdam edilecektir.

UZMAN PERSONEL KİŞİ SAYISI
İhale ve Finans Asistanı 3
TOPLAM 3

Personeller yukarıda belirtilen AT Sözleşmesi kapsamında istihdam edileceğinden, iş sözleşmesi süresi azami 15.12.2017’ye kadar olacaktır. Fonlama kaynağının devamlılığına ve personelin performansına göre sözleşme süresi uzatılabilir. Sözleşmeli personel kadrolu olarak istihdam edilmeyecektir. İstihdam edilecek personelin devlet memurluğu ile bir ilgisi olmayacaktır. İstihdam edilecek personelin maaş aralığı aylık 1.600 ila 1.800 Avroya tekabül etmektedir. Brüt ücrete denk bu meblağdan, gelire ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi işveren hissesi ile diğer tüm vergi ve kesintiler düşülecektir. İstihdam yeri Ankara’dır.

I. SEÇME SINAVINA KATILMA GENEL KOŞULLARI[4]

Seçme sınavına katılabilmek için genel şartlar aşağıda yer almaktadır:

a. Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak;

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak;

c. Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak;

d. Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya askerliğini asgari 15.12.2017 tarihine kadar tecil ettirmiş olmak;

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

Söz konusu genel koşullara ek olarak personelin iş tanımı ve aranan nitelikler aşağıda yer almaktadır. İhale ve Finans Asistanı, AB Dış Yardımlarında Uygulanacak Satın Alma Usulleri Uygulama Rehberi’nde (PRAG) belirtilen gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak davranmakla yükümlüdür.

II. İŞ TANIMI VE NİTELİKLER

II.I İŞ TANIMI

Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nda istihdam edilecek ihale ve finans asistanlarının genel iş tanımı ve yerine getirmesi beklenen görevler şunlardır:

. İhale, Hibe ve Finansal Yönetim Birimlerinin günlük işlemlerine katkıda bulunmak ve Birimlerin görev ve sorumlulukları çerçevesinde, birimlerin çalışanlarına genel iş akışı ve sorumlulukları kapsamında destek olmak;

. Birimlerin yürüttüğü işlemlere ilişkin genel büro hizmetlerini yerine getirmek (fotokopi, faks, posta, dosyalama, arşiv vb.);

. İhale teklifleri ve başvuruları ile ödemelerin kayıt işlemlerini gerçekleştirmek;

. Muhasebe giriş işlemlerinde yardımcı olmak;

. Gizlilik arz eden evrakı (ihale ve hibe çağrıları belgeleri, teklif ve başvuru dosyaları ve finansal belgeler gibi) güvenli bir yerde muhafaza etmek;

. Günlük iş akışı kapsamında, gerekli tüm belgeleri, birimlerin personellerine talep üzerine tedarik etmek;

. Elektronik veri tabanlarına (HRD MIS, GMIS, MISTIK vb.) gerekli veri girişlerini yapmak;

. Değerlendirme odalarını, ihale değerlendirmelerine hazır hale getirmek;

. Değerlendirme süreçleri kapsamında tevdi edilen işleri yapmak

. Birimlerin ihtiyaç duyacağı ofis malzemelerinin tedarik sürecini koordine etmek;

. Başkanlık binası içerisinde, Değerlendirme Komitesi üyelerine ve bağımsız değerlendiricilere eşlik etmek;

. Personele diğer idari işler konusunda gerekli olduğu durumlarda destek vermek;

. Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı, Daire Başkanları veya Birim Koordinatörleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

II.II. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

İhale ve Finans Asistanı adayının sağlaması gereken asgari nitelikler ile adayın bu nitelikleri sağlaması durumunda tercih nedeni sayılacak nitelikler şunlardır:

ARANAN ASGARİ NİTELİKLER TERCİH NEDENİ OLAN NİTELİKLER
GENEL NİTELİKLER İngilizce dil yeterliliğine sahip olmak:

İngilizce dil yeterliliği için son başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde YDS/ ÜDS’den en az 70 puan veya eşdeğeri almak[5][6][7]

İngilizce dil yeterliliği için son başvuru tarihinden itibaren 2 yıl içinde YDS/ ÜDS’den 80 puan üzeri veya eşdeğeri almak
En az 4 yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak
İyi düzeyde bilgisayar kullanabilmek

– Microsoft Office programlarına hakim olmak

İyi düzeyde Türkçe bilmek

– Herhangi bir kanıtlayıcı belgeye ihtiyaç bulunmamaktadır.

MESLEKİ DENEYİM VE NİTELİKLER Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, Avrupa Birliği veya uluslararası kuruluşlar tarafından fonlanan/yürütülen projelerde 1 yıl süreyle çalışmış olmak AB veya uluslararası kuruluşlar tarafından fonlanan/yürütülen projelerde 1 yıldan fazla süreyle çalışmış olmak
Sözleşme Makamı veya eşdeğeri bir statü ile Avrupa Birliği veya uluslararası fon yöneten bir kurumda idari veya operasyonel bir vazifeyle çalışmış olmak
Avrupa Birliği veya uluslararası fon kaynaklı projelerin mali yönetiminde (muhasebeleştirme, finansal raporlama, ödeme vb.) çalışmış olmak

III. ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurusu alınan adaylar, üç aşamalı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Değerlendirmenin ilk aşamasında, adayların istenilen başvuru belgelerini eksiksiz ve zamanında teslim edip etmedikleri kontrol edilecektir. Bu aşamada istenilen belgeleri eksik gönderen veya belgeleri aşağıda belirtilen son başvuru tarihinden sonra teslim eden adaylar elenebilecektir.

İkinci aşamada adaylarda aranan asgari nitelikler ve tercih nedeni olan nitelikler, adayların özgeçmişleri ve başvuruda sunulan belgeler üzerinden Başkanlık bünyesinde kurulacak Değerlendirme Komitesi üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede ücretli ve ücretsiz stajlar, iş deneyimi olarak sayılmayacaktır. Bu aşamada ilk önce genel nitelikler veya mesleki deneyim ve nitelikler için yukarıda belirtilen asgari nitelikleri sağlayamayan adaylar elenecektir.

Birinci aşama değerlendirmesi sonunda elemeden geçen adaylara yönelik olarak yapılacak ikinci aşama değerlendirmesinde, asgari nitelikler ve tercih nedeni olan nitelikler temelinde adaylar her bir Değerlendirme Komitesi üyesince 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. İkinci değerlendirme aşamasını geçen ve sıralamada en yüksek puanı alan azami 15 aday kısa listede yer alacak ve sözlü sınava davet edilecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, mülakat yeri ve tarihi www.ikg.gov.tr üzerinden ilan edilecektir. Başvuru sahiplerine ayrıca açıklama yapılmayacaktır.

Sözlü sınav İngilizce ve Türkçe yapılacaktır. Sözlü sınavda, adayların belirtilen nitelik ve deneyimlerine ek olarak; başvurdukları pozisyona yönelik dil bilgisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti gibi hususlar da değerlendirilecektir. Sözlü sınav sonucu mülakat komitesi üyelerinin verdikleri puanın aritmetik ortalaması olacaktır. Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

Değerlendirme sonucu; teknik değerlendirme puanı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasına göre belirlenecektir.

Değerlendirme sonucuna göre en yüksek puanı alan ilk üç (3) aday asil, sonraki üç (3) aday ise yedek olarak belirlenecek ve www.ikg.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

IV. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı internet adresinden (www.ikg.gov.tr) temin edilecek başvuru formu ve aşağıda sayılan belgeler, elden veya posta yoluyla aşağıda yer alan adrese teslim edilecektir:

“T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

Turan Güneş Bulvarı Yıldızevler Mahallesi, 713. Sokak No: 4, Çankaya, 06550, Ankara”

Başka yollarla (örn: faks veya elektronik posta) gönderilen özgeçmişler başvuru olarak kabul edilmeyecek ve kati surette dikkate alınmayacaktır.

Aşağıda sayılan belgeler, kapalı zarf içerisinde sunulmalı ve zarfın üzerinde mutlaka aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

– Adayın adı ve soyadı;

– Başvurduğu pozisyon: İHALE VE FİNANS ASİSTANI;

-“T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Seçme Sınavı” ibaresi.

– “İhale Belgesidir. Açılış Oturumundan Önce Açmayınız” ibaresi.

Zarfın yukarıda belirtilen koşulları taşımaması, adayın elenmesine neden olabilecektir.

Başvuruların son teslim tarihi 31.01.2017 yerel saatle 17:00 olarak belirlenmiştir. Son başvuru tarihinin teyidi için başvurunun yollama tarihi, damga pulu tarihi veya tediye tarihi esas alınır. Son başvuru tarihinden sonra sunulan başvurular doğrudan reddedilecektir. Başkanlığımız, idari etkinliği sağlamak amacıyla, başvuruların değerlendirmesinin onay tarihinden sonra teslim edilen başvuruları reddedebilir.

İşe alım sürecine ilişkin sorular son başvuru tarihinden en az 8 gün öncesine kadar recruitment@ikg.gov.tr e-posta adresine iletilmelidir. Yalnızca, bu ilan metninde açıkça ifade edilmeyen hususlara ilişkin sorular yanıtlanacak olup her türlü yanıt yazılı olarak verilecek ve verilen cevaplar www.ikg.gov.tr adresinde yayımlanacaktır. Bu yazılı cevaplar son başvuru tarihinden en az 5 gün öncesine kadar yayımlanmış olacaktır. Yayınlanan soru ve cevaplardan haberdar olmak amacıyla internet sitemizin düzenli olarak takip edilmesi tavsiye edilir. Sözlü görüşme talepleri (yüz yüze ya da telefon aracılığı ile) kabul edilmeyecektir.

V. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Adayların, başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri sunması gerekmektedir:

. Başkanlığımızın internet adresinde (www.ikg.gov.tr) yer alan “Başvuru Formu” ve “Özgeçmiş” (her iki belgenin de İngilizce hazırlanması ve her bir sayfasının paraflanması gerekmektedir), başvuru formuna geçerli ve aktif olarak kullanılan bir e-posta adresi eklenmesi zorunludur,

. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi, yurtdışındaki üniversitelerden mezun adaylar için denklik belgesi,

. Adli Sicil Kaydı,

. Yabancı dil bilgisini gösteren belgenin fotokopisi,

. Adayların yukarıda belirtilen iş deneyim koşullarını yerine getirdiğini belgeleyecek şekilde önceki işyerlerinden alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini ve çalışma sürelerini gösteren çalışma belgeleri,

. Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olduğunu ya da yerine getirmiş sayıldığını ya da asgari 15.12.2017 tarihine kadar tecil ettirmiş olduğunu gösterir belge,

. Kimlik belgesinin fotokopisi,

. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.

Bu belgelerin dışında yukarıda belirtilen adayın sağlaması gereken asgari nitelikler ile tercih nedeni olan niteliklere ilişkin destekleyici belgeler, Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmenin herhangi bir aşamasında talep edilebilir.

“İyi düzeyde Türkçe bilmek” ve “iyi düzeyde bilgisayar kullanabilmek” nitelikleri için belge şartı aranmayacak, adayın beyanı esas kabul edilecektir.

Bu belgelere ek olarak başarılı olan adaylardan, işe alınma süreci öncesinde “Seçme Sınavına Katılma Genel Koşulları”nda belirtilen koşulları sağladığını kanıtlayan gerekli belgeler istenecektir.

VI. TEKNİK DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK PUANLAMA TABLOSU

Asgari koşulları sağlayan adaylar 70 puan alacaktır. Tercih nedeni olan nitelikleri sağlamaları halinde alınacak puan tablosu aşağıdaki gibidir:

ARANAN ASGARİ NİTELİKLER TERCİH NEDENİ OLAN NİTELİKLER PUANLAMA
GENEL NİTELİKLER İngilizce dil yeterliliğine sahip olmak:

Son başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde YDS /ÜDS’den en az 70 puan veya eşdeğerine sahip olmak[8][9][10].

İngilizce dil bilgisine ilişkin belgeler:

YDS/ÜDS 80-89 puan veya eşdeğeri ise ise

5 puan
YDS/ÜDS 90-100 puan veya eşdeğeri ise 10 puan
Üniversite mezunu olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak
İyi düzeyde bilgisayar kullanabilmek.(Microsoft Office programlarına hakim olmak.)
İyi düzeyde Türkçe bilmek. (Herhangi bir kanıtlayıcı belgeye ihtiyaç bulunmamaktadır.)
MESLEKİ DENEYİM VE NİTELİKLER Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, Avrupa Birliği veya uluslararası kuruluşlar tarafından fonlanan/yürütülen projelerde 1 yıl süreyle çalışmış olmak AB veya uluslararası kuruluşlar tarafından fonlanan/yürütülen projelerde 1 yıldan fazla süreyle çalışmış olmak Azami 10 puan
Sözleşme Makamı veya eşdeğeri bir statü ile Avrupa Birliği veya uluslararası fon yöneten bir kurumda idari veya operasyonel bir vazifeyle çalışmış olmak Azami 5 puan
Avrupa Birliği veya uluslararası fon kaynaklı projelerin mali yönetiminde (muhasebeleştirme, finansal raporlama, ödeme vb.) çalışmış olmak Azami 5 puan

[1] “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşma”.

[2] “Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Komisyonu arasında imzalanan Türkiye’deki İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracı’ndan sağlanan topluluk desteğine yönelik İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) ile ilgili Finansman Anlaşması”.

[3] “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) Kapsamındaki Teknik Yardım Önceliğinin Uygulanmasından Kaynaklanan Giderlerin Doğrudan Finansmanına İlişkin Proje”.

[4] Adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmamaktadır. Genel katılma koşulları ve pozisyon için aranan koşulları karşılama ve ispat niteliğindeki belgeler, başvuru sahibinin vatandaşı olduğu ülkenin mevzuatına göre talep edilebilecektir.

[5] ÖSYM “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” kararı dikkate alınacaktır. Bkz. http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu26022016.pdf

[6] Eğitim dili %100 İngilizce olan lisans veya lisansüstü programlardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından lisans veya lisansüstü seviyesinde mezun olanlar için bu şart aranmayacaktır.

[7] Yabancı dil kursları sertifikaları kabul edilmeyecektir.

[8] ÖSYM “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” kararı dikkate alınacaktır. Bkz. http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu26022016.pdf

[9] Eğitim dili %100 İngilizce olan lisans veya lisansüstü programlardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından lisans veya lisansüstü seviyesinde mezun olanlar için bu şart aranmayacaktır.

[10] Yabancı dil kursları sertifikaları kabul edilmeyecektir.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.