Manşet

Adalet Bakanlığı 330 Memur Personel Alacak

Yazan  | 

Adalet Bakanlığı 330 Memur Personel Alacak

Adalet Bakanlığı memur alımı yapıyor. Adalet Bakanlığı bünyesinin memur ihtiyacını karşılamak üzere toplamda 330 adet İcra Katibi alım ilanı ile bir çok memur adaylarını sevindirdi. Sizde Adalet Bakanlığı ailesine katılmak için alt kısımda verilmiş olan, genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

I L A N

Adalet Bakanlığından

Bakanlığımızca, ekte mahal ve sayısı belirtilen genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 5-12 dereceli kadrolara, “Sınav Birimi” olarak yetki verilen Ankara Batı Adli Yargı Ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu tarafından yapılacak uygulama ve sözlü sınavlarıyla, açıktan atama suretiyle 330 icra katibi alınacaktır.

1- ) Genel Şartlar

İcra katipliği kadrolarına atanmak isteyenlerin İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3/A maddesinde belirtilen;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Merkezi sınavın (KPSS-2014) yapıldığı 2014 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1979 ve sonrası doğumlu olanlar),

c) Merkezi sınavda (KPSS-2014’de lisans mezunları için KPSSP-3, önlisans mezunları için KPSSP-93, ortaöğretim mezunları için KPSSP-94 puan türünden) en az 70 puan almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ı) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

i) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak şartlarını taşımaları gerekmektedir.

2- ) Başvuru Yeri ve Gerekli Belgeler

Adaylar 28 Aralık 2015 – 08 Ocak 2016 tarihleri arasında;

a) İcra katipliği sınavı başvuru formu,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yüksek öğretim kurumunca onaylanmış örneği,

c) KPSS-2014 sınav sonuç belgesi,

d) Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarı ile tamamladığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası

ile birlikte sınav birimine veya sınav evrakının sınav birimine gönderilmesi için mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına müracaat edeceklerdir.

Mahalli Cumhuriyet başsavcılıkları aracı kılınarak sunulacak başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün DYS üzerinden ve fiziki olarak acele posta servisiyle (APS) sınav birimine gönderilecektir.

3- ) Uygulama Sınavına Çağrılacakların Belirlenmesi

Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak her bir mahal için ilan edilen kadro toplamının 20 katı kadarı, uygulama sınavına girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada, son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulama sınavına girebilecektir.

Adaylar, ilan edilen mahallerden en fazla üç yer için tercihte bulunabileceklerdir.

Birden fazla mahal için tercihte bulunan adayların olması halinde, adaylar merkezi sınavda aldıkları puan durumlarına göre tercih ettikleri mahallerden yalnızca birinin uygulama sınavı listesine dahil olabilir. Merkezi sınav puanı tercih ettikleri mahal için oluşturulan uygulama sınavı listeleri için yeterli olmayan adaylar uygulama sınavına girmeye hak kazanamaz. Bu itibarla; öncelikle tüm adaylar yazılı puanlarına göre sıralamaya tabi tutulacak; daha sonra en yüksek puanı olan adaydan başlanmak üzere tercih sırasına göre ilgili mahaller için uygulama sınavı listeleri oluşturulacaktır.

4- ) Uygulama Sınavı, Yeri, Zamanı ve Şekli

Uygulama sınavına girmeye hak kazananların listesi en geç 20 Ocak 2016 Çarşamba günü sınavın yapılacak olduğu Ankara Batı Adliyesinin internet sitesinde (www.ankarabati.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.

Sınav giriş belgeleri sınav gününe kadar sınav biriminden alınabilecektir.

Uygulama sınavı, Ankara Batı Adliyesinde 30 Ocak 2016 Cumartesi günü saat 09.00’da

başlayacaktır. Uygulama sınavının belirtilen günde bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Adaylardan, uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak ve anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç dakikada en az doksan kelime yazanlar, uygulama sınavında başarılı olmuş sayılacaklardır.

5- ) Sözlü Sınava Çağrılacakların Belirlenmesi, Sınav Yeri ve Zamanı

Uygulama sınavında başarılı olanlardan, sınav birimince doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak tercih edilen mahal için ilan edilen kadronun üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

Sözlü sınav, Ankara Batı Adliyesinde 10 Şubat 2016 Çarşamba günü saat 09:00’da

başlayacaktır. Belirtilen günde sınavın bitirilememesi halinde takip edilen günlerde sınava devam edilecektir.

6- ) Sözlü Sınava Gireceklerden İstenecek Belgeler

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar sözlü sınav tarihinden önce;

a) 6×9 cm ebadında iki adet fotoğraf,

b) Mal Bildirimi Formu,

c) Arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

d) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,

sınav birimine teslim edecekler veya bu ilanın 2 nci maddesindeki esaslara göre göndereceklerdir.

7- ) Sözlü Sınav Konuları

Sözlü sınavda Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen genel kültür ve genel yetenek konuları ile genel hukuk bilgisi, icra ve iflas hukuku ile kalem mevzuatından soru sorulacaktır.

8- ) Başarı Listelerinin Oluşturulması

Sözlü sınav sonucu en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere sıraya konularak sözlü sınav başarı listesi hazırlanacaktır.

Merkezi ve sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak nihai başarı listesi düzenlenecektir. Bu liste düzenlenirken hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlanarak; diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanacak ve nihai başarı listesi sınav biriminin bulunduğu adliye internet sitesinde ilan edilecektir.

9- ) Atamaların Yapılması

Bakanlık tarafından, sınav birimince oluşturulan nihai başarı listeleri incelenerek başarılı olanlar ilan edilen kadrolara atanacaktır.

Duyurulur.

EKİ: 1- Sınav İzni Verilen Mahaller,

2- İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği,

3- İcra Katipliği Sınavı Başvuru Formu,

4- Mal Bildirimi Formu,

5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.

NOT : Her ne kadar kadrolu icra katipliği alım ilanı ilk defa 21/12/2015 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı internet sitesinde yayımlanmış ise de; ilandaki uygulama sınav tarihinin Anadolu Üniversitesinin 23-24 Ocak 2016 tarihlerinde yapılacak güz dönemi dönem sonu sınavlarına denk gelmesi nedeniyle ilanımız içeriğinde yer alan uygulama sınavına girmeye hak kazananların listesinin ilan tarihi, uygulama sınavı tarihi ile sözlü sınav tarihi revize edilmiştir.

İCRA KATİBİ ATAMASI YAPILACAK MAHALLER VE ATAMA

İZİN SAYILARI

NO MAHALLER VERİLEN İZİN
1 Adana 14
2 Afyonkarahisar 5
3 Ankara 41
4 Ankara Batı 3
5 Aydın 5
6 Edirne 5
7 Fethiye 5
8 Gaziantep 25
9 Gaziosmanpaşa 7
10 İskenderun 7
11 İstanbul 110
12 İzmir 29
13 Kahramanmaraş 8
14 Kastamonu 6
15 Kocaeli 15
16 Küçükçekmece 8
17 Malatya 3
18 Mersin 16
19 Ordu 5
20 Rize 2
21 Samsun 5
22 Trabzon 3
23 Yozgat 3
TOPLAM 330

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ (2)(3)

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 – (Değişik: RG-19/11/2013-28826)

Bu Yönetmeliğin amacı; icra müdürleri ve icra müdür yardımcıları ile icra katiplerinin göreve atanmalarında aranacak şartları, tabi olacakları sınavları, görev bölgeleri ile buralardaki asgari hizmet süreleri, nakil, usul ve esaslarını düzenlemektir.

Hukuki Dayanak

Madde 2 – Bu Yönetmelik; 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 1’inci maddesi ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114’üncü maddesinin son fıkrası, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 30’uncu maddesine göre düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 2/A – (Ek: RG-19/11/2013-28826)

Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

Komisyon: Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarını,

Merkezi Sınav: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılan sınavı,

Sınav Birimi: Bakanlık tarafından icra katipliği uygulama ve sözlü sınavını yapmak için yetki verilen komisyonları,

Sözlü Sınav: Bakanlık veya sınav birimleri tarafından ilgilinin mesleki ve genel kültür bilgisini ölçmek ve mesleğin gerektirdiği kişisel nitelikleri haiz olup olmadığını tespit etmek için yapılan sözlü sınavı,

Uygulama Sınavı: İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki becerinin değerlendirilmesi için yapılacak sınavı,

Yazılı Sınav: Bakanlık tarafından icra müdür ve yardımcılığına giriş için yaptırılacak sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Atama Şartları, Sınav İlanı ve Başvuru Usulü (1)

İcra müdür ve müdür yardımcılığına atama şartları Madde 3 – (Başlığıyla birlikte değişik: RG-19/11/2013-28826)

Açıktan ilk defa veya naklen atanacaklarda;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

gerekir.

İcra katipleri arasından yapılacak atamalarda;

a) İcra katibi olarak fiilen en az (Değişik ibare:RG-18/11/2015-29536) . bir yıl çalışmış olmak,

b) Birinci fıkranın (c) bendindeki eğitim şartını taşımak,

c) Yapılan denetimler sonucunda, hakkında düzenlenen raporların olumlu olması,

gerekir.

İcra katipliğine atama şartları

Madde 3/A – (Ek: RG-19/11/2013-28826)

İcra katipliğine açıktan ilk defa veya naklen atanacaklarda;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

c) Merkezi sınavda en az 70 puan almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ı) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

i) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak (Mülga ibare:RG-18/11/2015-29536) (…) ve anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç dakikada en az doksan kelime yazmak,

j) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda;

a) (Değişik:RG-18/11/2015-29536) Bakanlık merkez veya taşra kadrolarında fiilen en az bir yıl zabıt katibi olarak görev yapmış olmak,

b) Birinci fıkranın (ı), (i), (j) bentlerindeki şartları taşımak,

c) Yapılan denetimler sonucunda, hakkında düzenlenen raporların olumlu olması, gerekir.

Yazılı ve uygulama sınavlarının ilanı

Madde 4 – (Başlığıyla birlikte değişik: RG-19/11/2013-28826)

Yazılı ve uygulama sınavları, müracaat süresinin bitiminden en az on beş gün önce Bakanlık internet sitesinde ilan olunur.

Bu ilanda;

a) Atama yapılacak kadroların sayısı, derecesi, unvanı, sınıfı,

b) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihi,

c) Başvuruda aranacak şartlar,

d) Başvuru yeri ve şekli,

e) Sınav yerine ve zamanına ilişkin bilgiler,

f) Sınav konuları,

g) Sınavla ilgili diğer hususlar, belirtilir.

Başvuru Mercii ve Şekli

Madde 5 (Mülga: RG-19/11/2013-28826)

Başvuru evrakının incelenmesi

Madde 6 – (Başlığıyla birlikte değişik: RG-19/11/2013-28826)

Sınav başvuru evrakının incelenmesi sonucunda, başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilenlerin başvuruları sınav evrakını alan birim tarafından reddedilir.

Başvurusu uygun görülenler için düzenlenecek sınava giriş ve kimlik belgeleri sınavı yapan kurum tarafından elektronik ortamda ilgililerin bilgisine sunulabileceği gibi gerekli hallerde adaylara gönderilir.

Uygulama sınavına girecek adaylar, sınava giriş belgelerini uygulama sınavından önce ilgili sınav birimlerinden alırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlara Dair Esaslar

Sınav şekilleri

Madde 7 – (Değişik:RG-18/11/2015-29536)

İcra müdür ve yardımcılığına atanmak isteyenler yazılı ve sözlü sınava tabi tutulur.

İcra katipleri arasından icra müdür ve yardımcılığına geçişler için kendi aralarında ayrı bir yazılı sınav yapılabilir.

Yazılı sınavlar Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi diğer resmi kurumlara da yaptırılabilir. Yazılı sınavın Bakanlık dışındaki bir kuruma yaptırılması halinde yeri ve tarihi ile usul ve esaslarına ilişkin hususlar, Bakanlık ile sınavı yapacak kurum arasında yapılacak bir protokol ile tespit edilir.

İcra katipliğine ilk defa açıktan veya naklen atanacaklar, merkezi sınavda başarılı olanlar arasından sınav birimi tarafından yapılacak uygulama sınavı ve sözlü sınava; unvan değişikliği suretiyle atanacaklar ise uygulama sınavına ve sözlü sınava tabi tutulur. Bakanlık sözlü sınavı oluşturacağı sınav kurulu aracılığıyla da yapabilir.

Sınav için gereken ücretler başvuru sırasında adaylardan alınır.

Sınavların açılma zamanı

Madde 8 – (Başlığıyla birlikte değişik: RG-19/11/2013-28826)

İcra müdür ve yardımcılığı ile icra katipliği ihtiyaçlarım karşılamak için Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde yılda en çok üçer kez sınav açılabilir.

Yazılı Sınavın Amacı, Şekli, Yeri ve Zamanı

Madde 9 – (Mülga: RG-19/11/2013-28826)

Sınav Kurulunun Kuruluş ve Görevleri

Madde 10 – (Mülga: RG-1/7/2008-26923).

İcra müdür ve yardımcılığı yazılı sınav konuları, sınavın değerlendirilmesi ve sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi

Madde 11 – (Başlığıyla birlikte değişik: RG-19/11/2013-28826)

Yazılı sınav soruları, aşağıda sayılan genel yetenek ve genel kültür ile alan bilgisi konularından oluşur.

(1) Genel yetenek ve genel kültür konuları:

a) Türkçe.

b) Matematik.

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi.

d) Türk Kültür ve Medeniyetleri.

e) Temel Yurttaşlık Bilgisi.

(2) Alan bilgisi konuları:

a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı.

b) İcra ve İflas Kanunu, İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği.

c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu.

d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı.

e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik.

Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi, alan bilgisi soruları seksen puan ağırlığına sahip olacak şekilde değerlendirilir. Bu değerlendirme yapılırken genel yetenek ve genel kültür konuları ile alan bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlanır.

Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının bir katı fazlası aday sözlü sınava çağrılmaya hak kazanır. Yazılı sınavı kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava çağrılır.

İcra katipliği uygulama ve sözlü sınavlarına çağrılacakların belirlenmesi

Madde 11/A – (Ek: RG-19/11/2013-28826)

İcra katipliği uygulama ve sözlü sınavlarına başvurup da bu Yönetmelikteki şartları taşıyanlardan, ilk defa açıktan veya naklen atanmak için başvuranların, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak ilan edilen kadronun yirmi katı kadarı; unvan değişikliği suretiyle atanmak isteyenlerin ise tamamı uygulama sınavına çağrılır.

Uygulama sınavında başarılı olanlardan, doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazandan başlayarak ilan edilen kadronun üç katı kadarı sözlü sınava çağrılır.

Birinci ve ikinci fıkralara göre oluşturulan listelerde son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar veya aynı puana sahip olanlar da sınavlara girmeye hak kazanırlar.

İcra katipliği sınavlarına girmek isteyenler, yetki verilen sınav birimlerinden sadece birine başvurabilirler.

(Değişik fıkra:RG-18/11/2015-29536) Bakanlık tarafından bir sınav birimine birden fazla komisyon için sınav yapma yetkisi verilebilir.

(Ek fıkra:RG-18/11/2015-29536) Adaylara en fazla üç komisyon için başvuruda bulunma hakkı tanınabilir. Ancak adaylar, merkezi sınavda aldıkları puan durumlarına göre tercih ettikleri komisyonlardan yalnızca birinin uygulama sınavı listesine dahil olabilir. Merkezi sınav puanı, tercih ettikleri komisyonlar için oluşturulan uygulama sınavı listeleri için yeterli olmayan adaylar uygulama sınavına girmeye hak kazanamaz.

Yazılı Sınav Kağıtlarının Hazırlanması Madde 12 – (Mülga: RG-1/7/2008-26923)

Yazılı Sınav Sorularının, Not Değerlerinin ve Cevap Anahtarlarının Belirlenmesi Madde 13 – (Mülga: RG-1/7/2008-26923)

Sınav Sorumluları ve Gözeticiler Madde 14 – (Mülga: RG-1/7/2008-26923)

Genel Sınav Sorumlularına Verilecek Evrak ve Malzemeler Madde 15 – (Mülga: RG-1/7/2008-26923)

Yazılı Sınavın Yapılması ve Salon Sorumluları ve Gözeticilerin Görevleri Madde 16 – (Mülga: RG-1/7/2008-26923)

Genel Sınav Sorumlusunun Görevleri Madde 17 – (Mülga: RG-1/7/2008-26923)

Yazılı Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi Madde 18 – (Mülga: RG-1/7/2008-26923)

Okunan ve Değerlendirilen Yazılı Sınav Kağıtlarının Açılması Madde 19 – (Mülga: RG-1/7/2008-26923)

Yazılı Sınavların Ertelenmesi veya İptali Madde 20 – (Mülga: RG-1/7/2008-26923)

Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması Madde 21 – (Değişik: RG-19/11/2013-28826)

Yazılı sınav sonuçları sınavı yapan kurum tarafından ilgiliye bildirilir. Ayrıca Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Yazılı Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 22 – (Değişik: RG-19/11/2013-28826)

Yazılı sınava katılanlar, sınav sonucunun Bakanlık internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren on gün içinde bir dilekçe ile sınavı yapan kuruma itiraz edebilirler. İtiraz sonucu, ilgililere ve ilgilendirmesi halinde Adalet Bakanlığına bildirilir.

İlgili kişi veya kurumlardan istenecek belgeler

Madde 23 – (Başlığıyla birlikte değişik: RG-19/11/2013-28826)

İcra müdür ve yardımcılığı yazılı sınavını kazananlar yazılı sınav sonuçlarının; icra katipliği uygulama sınavına katılanlar ise sözlü sınava girmeye hak kazandıklarının kendilerine bildirimi tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 bilgi formu ile birlikte;

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yüksek öğretim kurumunca onaylanmış örneği,

b) İki adet fotoğraf,

c) Mal bildirimi,

d) Arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

e) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan

ile durumlarını belgelendirerek bu belgeleri icra müdür ve yardımcılığı sınavı için Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne, icra katipliği sınavı için ilgili sınav birimine vermek veya masrafını ödemek şartıyla bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla göndermek zorundadırlar.

Adayların nüfus ve adli sicil kaydına ilişkin bilgi ve belgeler, ilgili kurumlardan temin edilir.

Naklen atanacaklar açısından ayrıca ilgilinin adli ve idari soruşturma ve cezalarına ilişkin bilgiler ve hizmet cetveli ile çalışmakta oldukları kurumdan muvafakat yazısı istenir. Ataması yapılmayanların evrakı sözlü sınav sonucunun ilanından itibaren 6 ay içinde talep edilmesi halinde kurumlarına iade edilir. Bu süre içerisinde talep edilmeyen evrak imha edilir.

Sınav kurulunun oluşumu

MADDE 24 – (Başlığıyla birlikte değişik: RG-18/11/2015-29536)

Sınav Kurulu; Personel Genel Müdür Yardımcılarından birinin başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünde görevli Bakanlıkça uygun görülen hakim sınıfına dahil beş üyeden oluşur.

Sözlü sınav yeri ve zamanının bildirilmesi

Madde 25 – (Değişik:RG-18/11/2015-29536)

İcra müdür ve yardımcılığı sözlü sınav yeri ve zamanı Bakanlık internet sitesinde, icra katipliği sözlü sınav yeri ile zamanı ise sınav biriminin bulunduğu adliye internet sitesinde veya Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

Mazeret sebebi ile uygulama sınavına ve sözlü sınava katılamayanlar

Madde 26 – (Değişik:RG-18/11/2015-29536)

Geçerli mazeretleri sebebi ile sözlü veya uygulama sınavına katılamayanlardan sınav kurulu veya sınav birimince mazeretlerinin kabulüne karar verilenler için başka bir sınav günü tespit edilerek kendilerine bildirilir.

Sözlü sınavda değerlendirme (Değişik madde başlığı: RG-2/8/2009-27307)

MADDE 27 – (Değişik: RG-19/11/2013-28826)

İcra müdür ve yardımcılığı sözlü sınavında, 11 inci maddede yazılı olan alan bilgisi, genel kültür ve genel yetenek konularından; icra katipliği sözlü sınavında ise genel kültür ve genel yetenek konuları ile alan bilgisi olarak genel hukuk bilgisi, icra ve iflas hukuku ile kalem mevzuatından soru sorulmak suretiyle adayların;

a) Alan bilgisi,

b) Genel yetenek ve genel kültürü,

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği ile muhakeme gücü,

d) Genel görünümü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ile liyakati,

değerlendirilir.

İcra müdür ve yardımcılığı sözlü sınavında değerlendirme, birinci fıkranın (a) bendi için 40, diğer bentlerin her biri için 20 puan üzerinden; icra katipliği sözlü sınavında değerlendirme ise birinci fıkranın (a) bendi için 70, diğer bentlerin her biri için 10 puan üzerinden yapılır.

(Değişik fıkra:RG-18/11/2015-29536) Sınav kurulu veya sınav biriminin her bir üyesi tarafından verilen puanlar ilgisine göre bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 ve Ek-3 Değerlendirme Formlarına ayrı ayrı kayıt olunur. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir.

Sözlü sınav sonucu en yüksek puan alandan başlamak üzere sıraya konularak sözlü sınav başarı listesi hazırlanır.

Nihai Başarı Listesi

Madde 28 – (Değişik: RG-19/11/2013-28826)

İcra müdür ve yardımcılığı sınavına katılanların yazılı sınav puanının yüzde yetmişi ile sözlü sınav puanının yüzde otuzunun toplamı tespit edildikten sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere nihai başarı listesi hazırlanır.

(Değişik fıkra :RG-18/11/2015-29536) Bu sıralamaya tabi tutulanların nihai puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınavda alınan puana öncelik tanınır. Yazılı sınav puanlarının da eşit olması halinde kura çekilmek suretiyle sıra belirlenir ve bu konuda yapılan işlemler sınav kurulunca düzenlenecek tutanakta gösterilir.

İcra müdür ve yardımcılığı nihai başarı listesinde en yüksek puan alandan başlamak üzere adları yazılı olanlardan, sınav ilanında yer alan boş kadro sayısı kadar asıl, diğerleri de yedek olarak kazanmış sayılırlar. Hazırlanan bu liste kurul başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve Personel Genel Müdürlüğüne teslim edilir.

İcra katipliği kadroları için yapılan sınav sonucu; açıktan ilk defa veya naklen atanacaklar için merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına, unvan değişikliği suretiyle atanacaklar için sözlü sınav sonucuna göre en yüksek puandan başlayarak nihai başarı listesi düzenlenir. Nihai başarı listesi düzenlenirken hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puanı alan adaydan başlanarak; diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanır.

Sınavların Nihai Sonucunun Duyurulması

MADDE 29 – (Değişik: RG-18/11/2015-29536)

İcra müdür ve yardımcılığı sınavlarının nihai sonucu Bakanlık internet sitesinde; icra katipliği sınavlarının nihai sonucu ise sınav biriminin bulunduğu yer adliye internet sitesinde veya Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu Anlaşılanlar

Madde 30 – Sınav kazananlarda başvurma formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiç bir hak talebinde bulunamazlar.

Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun hükümleri uygulanmak üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Başvuru evrakının iadesi ve imhası

Madde 31 – (Başlığı ile birlikte değişik: RG-1/7/2008-26923)

Sınavı kazanamayanların evrakı, tebliğden itibaren altı ay içerisinde talep etmeleri halinde iade edilir. Bu süre içinde iadesi talep edilmeyen evrak imha edilir.

Atama (Değişik madde başlığı: RG-19/11/2013-28826)

Madde 32 (Başlığıyla birlikte değişik: RG-26/11/2005-26005)

(Değişik birinci fıkra: RG-19/11/2013-28826) İcra müdür ve yardımcısı ile icra katibi ihtiyacı öncelikle sınavları asıl olarak kazananların atanması suretiyle karşılanır.

Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli veya idari bir kovuşturma veya soruşturma bulunanlar, sınavda başarılı sayılsalar bile atamaları kovuşturma ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

(Değişik üçüncü fıkra: RG-19/11/2013-28826) Sınava girip başarılı olanların atanma şartlarını taşımadıklarının sonradan anlaşıldığı durumlarda sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa bile iptal edilir.

Ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilir.

Yedek kazananlar ise; yeniden yapılacak ilk sınavın ilan tarihine kadar ilan edilen kadroların, asil olarak kazananların çeşitli sebeplerle atanamaması, atamalarının iptal edilmesi, memuriyetten çekilmesi ve benzeri nedenlerle boşalması halinde, sadece boşalan kadro sayısı kadar aynı sınav sonucu oluşan nihai başarı listesindeki sıraya göre atanırlar. Bu şekilde atananlardan arta kalanlar, bir hak iddiasında bulunamazlar.

(Ek fıkra: RG-19/11/2013-28826) İcra müdür ve yardımcıları ile icra katiplerinin başka kuruma naklen atanabilmeleri için muvafakat talep edilmesi halinde; Bakanlığın personel ihtiyacı, ilgililerin bu görevlerde bulundukları süre ve atanmak istedikleri kadroların üst unvanlı olup olmaması ve niteliğine göre değerlendirme yapılır.

Görevlendirme ve vekalet

Madde 32/A – (Ek: RG-19/11/2013-28826)

İcra müdür ve yardımcılarının başka bir mahalde geçici görevlendirilmeleri Bakanlık tarafından yapılır.

Birden fazla icra dairesi bulunan yerlerde icra müdür ve yardımcıları ile icra katiplerinin hangi dairede görev yapacağına komisyonlar tarafından karar verilir.

İcra müdürünün herhangi bir nedenle görevde bulunamaması halinde yerine aynı dairede görev yapanlar arasından kimin vekalet edeceğine icra dairesinin bağlı bulunduğu icra hakimi tarafından karar verilir.

İcra dairelerinde icra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra katibinin bulunmaması halinde ise komisyon, öncelikle merkez veya mülhakat icra dairelerinde görev yapan icra katiplerini veya yazı işleri müdürlerini, bunun mümkün olmaması halinde bu Yönetmeliğin 32/B maddesindeki şartları taşıyan zabıt katiplerini bu yerlerde geçici olarak görevlendirir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde icra katiplerinin geçici olarak görevlendirilmesi Bakanlık tarafından da yapılabilir.

Bu maddeye göre komisyon tarafından alınan kararlar Bakanlığa bildirilir.

İcra dairelerinde zabıt katibi, mübaşir ve hizmetli görevlendirilmesi

Madde 32/B – (Ek: RG-19/11/2013-28826)

Komisyonlar, Bakanlık tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, daha önce uyarma ve kınama cezası dışında disiplin cezası almayanlar arasından seçilecek olan zabıt katibi, mübaşir ve hizmetlileri icra dairelerinde görevlendirir.

İcra dairelerinde görevlendirilen personel Bakanlığın olumlu görüşü alınmadan icra dairesi dışında başka birimlerde görevlendirilemez. Ancak icra dairelerinde görevlendirilen bu personelden uyarma veya kınama haricinde disiplin cezası alanlar, komisyon tarafından icra dairesi dışında diğer birimlerde görevlendirilir.

Bu maddeye göre komisyon tarafından alınan kararlar Bakanlığa bildirilir.

Sınav Hakkı

Madde 33 – (Mülga: RG-26/11/2005-26005)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bölgeler, Atama ve Nakiller

Bölgeler

Madde 34 – İcra Müdür ve Yardımcılarının atama ve nakil yerleri, “Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliği”nde gösterilen 5 bölgeye ayrılmıştır.

İcra müdür ve yardımcılarının bölgelerdeki hizmet süreleri (Değişik madde başlığı: RG-19/11/2013- 28826)

Madde 35 (Değişik: RG-26/11/2005-26005)

(Değişik fıkra:RG-18/11/2015-29536) İcra müdür ve yardımcıları zorunlu atamaya tabi personeldir. Bunların asgari hizmet süreleri beşinci ve dördüncü bölgelerde iki, üçüncü bölgede üç, ikinci bölgede dört, birinci bölgede beş yıldır.

Adli teşkilatı kapatılan ilçelerde faaliyet gösteren icra dairelerinde görev yapan icra müdür ve yardımcıları, kapatılmadan önceki bölge hizmet süresine, bölgesi değiştirilen yerlerde görev yapanlar ise atandıkları tarihteki bölge hizmet süresine tabidir.

(Ek fıkra:RG-18/11/2015-29536) Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri, aynı unvanda aday memur olarak geçen süreler veya başka yerdeki bir görevin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca icra müdürü ve yardımcısına vekaleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

(Ek fıkra:RG-18/11/2015-29536) İcra müdür ve yardımcılarının;

a) 657 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirdiği süreler,

b) Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilmesi halinde yurtdışında geçirdiği süreler,

c) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince aldığı izinlerin altı ayı aşan kısmı,

bölge hizmetinden sayılmaz.

(Değişik fıkra:RG-18/11/2015-29536) İcra müdür ve yardımcılarının;

a) 657 sayılı Kanunun 102 nci ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerinin tamamı ile 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerinin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı,

b) Görevden uzaklaştırılması, görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanması veya gözaltına alınması söz konusu olduğunda 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

c) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

ç) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılır.

Sınavı Kazananların Atanması

Madde 36 (Değişik: RG-19/11/2013-28826)

İcra müdür ve yardımcılığı sınavını kazananlar nihai başarı listesindeki sıralamaya göre, kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak kur’a ile atanırlar.

Kur’a ile icra müdürü olarak atananlar ilk olağan nakle hak kazandıklarında kadro ve ihtiyaç durumuna göre icra müdür yardımcısı olarak da atanabilirler.

İcra katipliği sınavını kazananlar, müracaat ettikleri komisyonun merkez ve mülhakatı için ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesindeki sıraya göre Bakanlık tarafından atanırlar.

Ataması yapılıp da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde belirtilen süre içerisinde göreve başlamamaları sebebiyle aynı Kanunun 63 üncü maddesi gereğince atamaları iptal edilenler ile kur’a sonucu atamaları yapıldığı halde dilekçe ile mazeret beyan ederek görevi kabul etmekten sarfınazar edenlerin tekrar atanmaları için başvurmaları halinde atamaları yapılamaz.

Nakil Zamanı

Madde 37 (Değişik: RG-26/11/2005-26005)

İcra müdür ve yardımcıları için toplu nakil kararnamesi her yıl yaz döneminde çıkarılır. Ayrıca kadro ve ihtiyaç durumuna göre kararname güz döneminde de çıkarılabilir. Hizmet gereği ve mazerete dayalı nakiller her zaman yapılabilir.

(Mülga ikinci fıkra: RG-19/11/2013-28826)

İcra müdür ve yardımcılarının olağan nakilleri

Madde 38 – (Değişik:RG-18/11/2015-29536)

Bölgelerdeki asgari hizmet süresini tamamlayanlar aynı bölge seviyesinde başka bir yere veya durumlarına uygun alt veya üst bölgelere icra müdürü veya icra müdür yardımcısı olarak atanabilir.

Birinci bölgelere icra müdürü olarak atanabilmek için meslekte sekiz yıllık hizmet süresinin doldurulması gerekir.

Kadro, iş ve ihtiyaç durumuna göre nakiller

Madde 38/A – (Ek:RG-18/11/2015-29536)

Kadro, iş ve ihtiyaç durumunun gerektirdiği hallerde birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerde iki yılını, dördüncü ve beşinci bölgelerde ise bir yılını dolduranlar, aynı bölge seviyesinde başka bir yere veya durumlarına uygun alt veya üst bölgelere icra müdürü veya icra müdür yardımcısı olarak atanabilir

Mazeret sebeplerine dayanarak yapılan nakiller (Değişik madde başlığı: RG-19/11/2013-28826)

Madde 39 – Bölgelerdeki en az hizmet süresi dolmadan naklen atamaya imkan veren mazeret sebepleri aşağıda gösterilmiştir.

a) (Değişik:RG-18/11/2015-29536) Sağlık,

b) (Değişik:RG-18/11/2015-29536) Aile birliği,

c) (Mülga: RG-19/11/2013-28826)

d) (Ek: RG-26/11/2005-26005) Doğal afetler.

e) (Ek:RG-18/11/2015-29536) Can güvenliği,

f) (Ek:RG-18/11/2015-29536) Engellilik.

(Ek fıkra:RG-18/11/2015-29536) Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak naklen atanma veya bulunduğu yerdeki görevine devam etme talebinde bulunanlar, mazeretlerinin devam ettiğine dair belgeleri her yıl Ocak ayında ibraz etmek zorundadır.

(Ek fıkra:RG-18/11/2015-29536) Asgari hizmet süresini sağlık ve aile birliği mazeretine dayalı olarak tamamlamamış olanların mazeretinin sona ermesi durumunda, asgari hizmet süresinin eksik kalan kısmı tamamlattırılır.

(Ek fıkra: RG-19/11/2013-28826)(4) Mazeretleri nedeniyle naklen atama talebinde bulunan icra müdürleri, kadro, iş ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak icra müdür yardımcısı olarak da atanabilirler.

Sağlık mazeretine bağlı naklen atama

Madde 40 – (Başlığıyla Birlikte Değişik:RG-18/11/2015-29536)

Kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde veya yakın mahalde tedavisinin mümkün olmadığını veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler sağlık mazeretine bağlı olarak naklen tayin talebinde bulunabilir. Bu şartları taşımayan raporlar dikkate alınmaz.

Sağlık mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değiştirmeler öncelikle mazeretin karşılanabileceği aynı bölge seviyesinde başka bir yere atamak suretiyle yapılır. Aynı bölge seviyesinde mazeretin karşılanamaması halinde mazeretin karşılanabileceği ve Bakanlıkça ihtiyaç duyulan başka bir bölgeye de atama yapılabilir.

Aile birliği mazeretine bağlı naklen atama

Madde 41 -(Başlığıyla Birlikte Değişik:RG-18/11/2015-29536)

İcra müdür ve yardımcıları aile birliği mazeretine bağlı olarak;

a) Kamu personeli olan eşinin naklen atanma imkanının olmaması halinde eşinin bulunduğu yere,

b) Eşinin, mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda ilgili kurumla koordinasyon sağlanmak suretiyle öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

c) Eşinin Bakanlık bünyesinde çalışıyor olması halinde, Bakanlıkça ihtiyaç duyulan yere,

ç) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

d) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere, naklen atanabilir.

Aile birliği mazeretine bağlı naklen atanma talebinde bulunanlar vukuatlı aile nüfus kayıt örneği ile birlikte durumlarının yukarıdaki bentlere uygunluğunu gösteren resmi belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür.

Doğal afetler (Değişik madde başlığı: RG-19/11/2013-28826)

Madde 42 – (Başlığıyla birlikte değişik: RG-26/11/2005-26005)

(Mülga birinci fıkra: RG-19/11/2013-28826)

(Mülga ikinci fıkra: RG-19/11/2013-28826)

(Mülga üçüncü fıkra: RG-19/11/2013-28826)

Deprem, su baskını, yangın gibi doğal afetlere maruz kalanlar, o yerdeki hizmet süresine bakılmaksızın aynı veya bir üst bölgeye atanabilirler.

Can güvenliği mazeretine bağlı naklen atama Madde 42/A – (Ek:RG-18/11/2015-29536)

Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin, bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler, can güvenliği mazeretine dayanarak naklen atanma talebinde bulunabilir.

8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar da bu mazeretleri uyarınca naklen atanma talebinde bulunabilir.

Bu şekildeki talepler, öncelikle aynı bölge içinde bir yere, aynı bölgede ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer bölgelere atama yapılmak suretiyle karşılanabilir.

Engellilik durumuna bağlı naklen atama Madde 42/B – (Ek:RG-18/11/2015-29536)

İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilenler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımlığı bulunanlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak naklen atanma talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler kadro durumu dikkate alınarak karşılanır.

İlgilinin kendisinin, birlikte yaşadığı eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle naklen atanma talebinde bulunması halinde, naklen atama yapılacak yerin, bu engellilik durumuna uygun olması esastır.

Engellilik durumu devam edenlerin isteği dışında yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkanlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.

Hizmet Gereği Atama

Madde 43 (Değişik: RG-26/11/2005-26005)

(Değişik birinci fıkra:RG-18/11/2015-29536) İcra müdür ve yardımcıları ile icra katipleri hakkında;

a) Adli veya idari soruşturma nedeniyle o yerde kalmasında Bakanlıkça sakınca görülmüş olması,

b) Adalet müfettişi tarafından düzenlenen hal kağıdında zayıf not takdir edilmiş olması veya orta not takdir edilmekle birlikte ilgilinin başka yere atanmasının teklif edilmesi,

durumlarından birinin varlığı halinde, mazeretlerine ve bulundukları yerdeki görev sürelerine bakılmaksızın aynı bölgedeki diğer bir yere veya alt bölgelere nakledilebilir.

(Değişik ikinci fıkra:RG-18/11/2015-29536) Hizmet gereği atamaya tabi tutulan icra müdürleri, icra müdür yardımcılığına; icra katipleri ise müktesebi kadro ve aylığa uygun olarak zabıt katipliğine atanabilir.

(Değişik üçüncü fıkra: RG-19/11/2013-28826) Bu maddeye göre hizmet gereği naklen ataması yapılanlar;

a) Atandıkları yerde göreve başladığı tarihten itibaren en az üç yıl görev yapması,

b) Atandıkları yerde yapılan teftiş sonucu düzenlenen hal kağıdının iyi veya pekiyi olması,

c) Atandıkları yerdeki herhangi bir eylemi ile ilgili olarak son üç yıl içerisinde uyarma dışında disiplin cezası almamış bulunması,

d) Atandıkları yerde kasten işlediği bir suçtan dolayı hükümlülüğünün bulunmaması,

e) Talep ettiği yerde durumuna uygun boş kadro ve ihtiyaç bulunması,

şartıyla naklen atama talebinde bulunabilirler. Ancak açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası üç yıllık süreden sayılmaz.

(Değişik dördüncü fıkra: RG-19/11/2013-28826) Hizmet gereği naklen atananların önceki görev yerinin bağlı olduğu ilin mülki hudutları ile bağlı olduğu komisyonun yargı çevresi içinde bir yere yeniden atanabilmeleri için hizmet gereği atamanın yapıldığı tarihten itibaren sekiz yıl geçmesi gerekir.

İcra katiplerinin naklen atanmaları

Madde 43/A – (Ek madde: RG-19/11/2013-28826)

10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi hariç naklen atamaya ilişkin üçüncü kısmındaki hükümler icra katipleri hakkında da uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM Son Hükümler

Geçici Madde 1 – Bu yönetmelik yürürlüğe girmeden önce atanan İcra Müdür ve Yardımcıları hakkında da uygulanır. Bölgelerde geçirdikleri hizmet süreleri bundan sonraki nakillerinde nazara alınır.

Devam eden işler

Geçici Madde 2 – (Ek: RG-19/11/2013-28826)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, icra müdür ve müdür yardımcılığı sınav ve alım sürecine başlanmış ve sonuçlandırılmamış icra müdürü ve yardımcılığı kadrolarına atanma işlemleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 44 – 21/11/1983 tarihli “İcra Memur ve Muavinlerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 45 – Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 46 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

(1) Bu bölümün başlığı “ilan, Başvuruda Aranacak Şartlar ve Başvurulacak Merci ve Şekli” iken, 26/11/2005 tarihli ve 26005 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle, metne işlendiği şekliyle değiştirilmiştir.

(2) Bu Yönetmeliğin adı “icra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Mülakat, Atama ve Nakil Yönetmeliği” iken 2/8/2009 tarihli ve 27307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.

(3) Bu Yönetmeliğin adı “icra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği” iken 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.

(4) Bu değişiklik ile 39 uncu maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere fıkralar eklenmiş ve mevcut ikinci fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
Tarihi Sayısı
7/9/1991 20984
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmi

Gazetelerin

Tarihi Sayısı
1. 18/11/2015 29536
2.

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.