Haber

600 Kur’an Kursu Öğretmeni Alınacak!

Yazan  | 

diyan-300x183Diyanet İşleri Başkanlığı 600 adet Kuran Kursu öğreticisi yani öğretmeni alımı yapacağını duyurdu. Sözlü sınav bulunmakta. Diğer bilgileri aşağıdaki ilandan bulabilirsiniz.

D U Y U R U
Diyanet İşleri Başkanlığından;
Başkanlığımıza ait aşağıda sınıfı, unvanı, mezuniyet durumları, kadro derecesi ve sayısı belirtilen
Kur’an kursu öğreticisi kadrolarına; 2012 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak aşağıdaki tabloda
belirtilen her bir grup için boş kadro sayısının üç (3) katına kadar Başkanlıkça yapılacak sözlü sınava
çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre Kur’an kursu öğreticisi alınacaktır.
I. Atama Yapılacak Kadroların Unvan, Sınıf, Derece ve Sayısına Göre Dağılımı
SINIFI UNVANI GRUP KPSS MEZUNİYET
DURUMU
KADRO
DERECESİ
KPSS
PUANI
KONTENJAN
SAYISI
D.H.S. Kur’an Kursu
Öğreticisi
1 İlahiyat Fakültesi+Hafız 8-12 KPSSP3 30
2 İlahiyat Fakültesi 8-12 KPSSP3 200
3 İlahiyat Ön Lisans+Diğer
Lisans+Hafız
8-12 KPSSP3 20
4 İlahiyat Ön Lisans
+Diğer Lisans
8-12 KPSSP3 40
5 İlahiyat Ön Lisans+Hafız 8-12 KPSSP93 140
6 İlahiyat Ön Lisans 8-12 KPSSP93 75
7 İ.H.L+Diğer
Lisans+Hafız
8-12 KPSSP3 10
8 İ.H.L+Diğer Lisans 8-12 KPSSP3 5
9 İ.H.L+Diğer Ön
Lisans+Hafız
8-12 KPSSP93 5
10 İ.H.L+Diğer Ön Lisans 8-12 KPSSP93 5
11 İ.H.L+Hafız 8-12 KPSSP94 60
12 İ.H.L 8-12 KPSSP94 10
TOPLAM 600
II. Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan
personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
3. Kur’an kursu öğreticiliği için geçerlilik süresi dolmamış yeterliğe sahip olmak (2011, 2012 ve 2013
yıllarında Başkanlıkça yapılan yeterlik sınavlarından birinde başarılı olmak),
4. Kur’an Kursu öğreticiliği yapmaya mani bir özrü bulunmamak,
5. En az imam-hatip lisesi mezunu olmak,
6. Lisans mezunları için 2012 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden 40 veya üzeri puan almış
olmak,
7. Önlisans mezunları için 2012 yılı KPSS (B) grubu KPSSP93 puan türünden 40 veya üzeri puan
almış olmak,

8. Ortaöğretim mezunları için 2012 yılı KPSS (B) grubu KPSSP94 puan türünden 40 veya üzeri puan
almış olmak.
III. Başvuru, Sınav, Atama İşlemleri ve Diğer Hususlar
a) Başvuru İşlemleri
1. Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar, 13/08/2013 (08:00)–23/08/2013 (16:30) tarihlerinde
www.diyanet.gov.tr internet sitesindeki (https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi) adresi üzerinden eBaşvuru programı aracılığı ile sınav için e-Başvuru formunu kendileri doldurduktan sonra istenen
belgelerle birlikte herhangi bir İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. Adaylardan istenen
belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar
müracaat işlemini yapabileceklerdir.
2. İl Müftülüklerindeki İKYS il yöneticileri, adayın e-Başvuru formuna girdiği bilgiler ile başvuru için
gerekli belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra aktivasyon işlemini
gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların aktivasyon işlemi yapılmayacaktır.
3. İl müftülüklerince yapılan aktivasyon işleminden sonra, İKYS il yöneticileri, “Aday Başvuru Belgesi”ni
adaylara vereceklerdir. Adaya verilen bu belge “sınav giriş belgesi” yerine geçmez.
4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından
adayın kendisi sorumlu olacaktır.
5. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini e-Başvuru formundaki ilgili kısımda
belirteceklerdir.
6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun
kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
7. İl Müftülüklerinde yapılan aktivasyon esnasında, başvuru için gerekli belgeleri ibraz edemeyen
adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
8. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya posta yolu ile yapılan müracaatlar ile
23/08/2013 (16:30) tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
9. Başkanlığımız (https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi) adresi üzerinden e-Başvuru formunu
doldurmayan/dolduramayan veya il müftülüklerinde aktivasyon işlemini yaptırmayan/yaptıramayan
adayların müracaat talepleri hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.
10. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 2
nci maddesindeki “Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B
grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için
yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar.” hükmü uyarınca;
· Kadrolu 2012-II Açıktan Atama Sözlü Sınavı,
· 2012-IV SÖZPER 4-B Sözleşmeli Personel Alımı Sözlü Sınavı,
· 2013-I SÖZPER 4-B Sözleşmeli Personel Alımı Sözlü Sınavı,
sonucu kadrolu atananlar veya sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirilenler, bir sonraki KPSS sınavı
sonucuna kadar 2012 KPSS B grubu puanları ile bu sınava ve yapılacak diğer açıktan atama ve
sözleşmeli alımlara başvuramayacaklardır.
Söz konusu madde gereğince, bu sınav sonucunda ataması yapılan adaylar 2012 KPSS B grubu
puanı esas alınarak yapılacak diğer açıktan atama ve sözleşmeli alımlara müracaat edemeyeceklerdir.

b) Sınav İşlemleri
1. Sözlü sınavAnkara, Antalya, Bolu, Bursa, Elazığ, Erzurum, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Konya,
Manisa, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa sınav merkezlerinde yapılacaktır. Adaylar e-Başvuru formunda
sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini seçeceklerdir. Başvuruların sonra ermesinden sonra
adayların sınav merkezi değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.
2. Bir kontenjan grubunda başvuruların, kontenjandan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek
olan adaydan başlamak üzere kontenjanın üç (3) katına kadar aday sözlü sınava alınacaktır. KPSS
puan sırasına göre bir grupta son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların
tümü sözlü sınava çağrılacaktır.
3. Adayların sınava katılacakları tarih, sınava müracaat işlemlerinin tamamlanmasının ve yapılacak
gerekli hazırlıkların ardından sonraki bir tarihte Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde
(www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.
4. Sınava girmeye hak kazananlar “Sınav Giriş Belgesi”ni, (https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi)
adresinden alabileceklerdir.
5. Adaylar, sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C Kimlik No’lu kimlik belgelerinden
birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
6. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar
sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav
hakkı verilmeyecektir.
7. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır. Atamalar ise, sözlü sınavda
başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak belirlenen kontenjan sayısınca
yapılacaktır.
8. Sınav sonuçları, Başkanlığımızın internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.
9. Adaylar, “sınav giriş belgesi” alma, sınav sonuç öğrenme ve tercih işlemlerini
(https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi) adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.
c) Atama İşlemleri

1. Sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından, en yüksek puandan başlanmak suretiyle başarı
sırasına göre, belirlenen kontenjan sayısı kadar adaya tercih hakkı verilecektir.
2. Tercih işlemleri, Başkanlıkça belirlenecek tarihler içerisinde
(https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi) adresinden yapılacaktır.
3. Sözlü sınavda alınan puanların eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olana, onun da eşit olması
halinde KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, bu tarihin de aynı olması
halinde, doğum tarihi önce olana tercih hakkı verilecektir.
4. Tercih hakkı elde eden adaylar, Başkanlıkça belirlenecek tarihler içerisinde
(https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi) adresinden ilan edilecek tercih programı aracılığıyla
tercihlerini yapacaklardır.
5. Tercih yapmaya hak kazanan adaylar en fazla 25 yer tercihinde bulunabileceklerdir.
6. Atamalar adayların tercih formundaki yer tercihleri dikkate alınarak yapılacaktır. Tercihlerine
yerleşemeyen adaylar, ait olduğu kontenjan grubunda münhal kalan yerlere Başkanlıkça re’sen
yerleştirilecektir.

7. Tercih yapmayan adaylar boş kalan kontenjanlara Başkanlıkça re’sen atanacaktır.
8. Başkanlıkça belirlenecek tarihler içerisinde (https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi) adresindeki
tercih formunu doldurmayan/dolduramayan adaylara her ne sebeple olursa olsun ek tercih hakkı
verilmeyecektir.
9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddeleri gereğince, ataması yapılanların,
atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren (belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler
olmaksızın) 15 gün içerisinde işe başlamayanların atama onayları iptal edilecektir. Bu durumdaki
adaylar 1 yıl süreyle devlet memuru olarak istihdam edilemezler.
d) Diğer Hususlar
1. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Atama sürecinde ataması yapılan
adaylardan belge istenecektir. Ayrıca, Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday
tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
2. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda
bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi atamaları yapılsa dahi
görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
3. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki
sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.
4. Atama sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığının www.diyanet.gov.tr internet sitesinde ve aynı sitedeki
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.
5. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
6. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı
dilekçelerini Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
7. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün
içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.
İtirazlar, Başkanlığımızca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya
bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı
olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı,
soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
8. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Diyanet İşleri
Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve
Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa
Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
IV. Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Adayların, “başvuru için gerekli belgeleri” başvuru esnasında İl müftülüklerindeki İKYS il yöneticilerine
ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
“Başvuru için gerekli belgeler”, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
1. T.C. Kimlik numaralı Kimlik Belgesi,
2. KPSS’ye başvururken beyan edilen öğrenim durumunu gösterir Mezuniyet Belgesi (Adayların beyan
ettiği öğrenim belgeleri mezuniyet belgesi olmalıdır. Birden fazla mezuniyet içeren unvan gruplarından

birisine başvuracak adayların beyan ettikleri mezuniyet durumlarını gösterir belgelerin hepsini başvuru
esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.),
3. Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
4. Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü
bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı.
NOT:
Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim
edilecektir.
V. Sınav Konuları
Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık sözlü sınavına katılacakların temel ve
özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı
teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.
1. Kur’an-ı Kerim, (70 puan)
2. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
3. Hitabet ve etik ilkeleri. (10 puan)
VI. İletişim
Yazışma Adresi:Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri
Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA
Telefon: (0312) 295 70 00
İlgililere duyurulur.
D.İ.B. İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.